Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Opcja w zamówieniach publicznych

22 grudnia 2023

Zarówno ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych jak i dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/24/UE i 2014/25/UE nie zawierają definicji prawa opcji, natomiast posiłkując się orzecznictwem można przyjąć, że jest to uprawnienie zamawiającego do rozszerzenia zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego i dotyczy to wszystkich kategorii zamówień tj. dostaw, usług i robót budowlanych. Jak wspomniano wyżej jest to uprawnienie zamawiającego, a więc od jego decyzji zależy to czy z niego skorzysta.

Czym jest opcja w zamówieniach publicznych?

Opcja jest narzędziem przewidzianym w Prawie zamówień publicznych oraz dyrektywach unijnych, które ma na celu m.in. uelastycznienie warunków realizacji zamówienia publicznego i najczęściej zastrzegane jest ze względu na niepewność co do dysponowania środkami finansowymi pozwalającymi na realizację całej inwestycji lub w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług publicznych. Co prawda przepisy PZP oraz dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE nie zawierają definicji legalnej „opcji”, ale można spróbować zdefiniować je opierając się w głównej mierze o dostępne orzecznictwo i dorobek doktryny. Wobec czego przyjąć można, że opcja to jednostronne uprawnienie zamawiającego do określenia zakresu świadczeń wykonywanych przez wykonawcę w ramach maksymalnego zakresu przedmiotu umowy wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia.

Prawo opcji w zamówieniach publicznych odnosi się zazwyczaj do możliwości zamawiającego do przedłużenia lub modyfikacji umowy z wykonawcą po upływie jej pierwotnego czasu trwania. W praktyce oznacza to, że jeśli umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą zawiera klauzulę przewidującą prawo opcji, to zamawiający ma uprawnienie do przedłużenia umowy na dodatkowy okres lub do wprowadzenia pewnych zmian w jej postanowieniach.

Wspomnieć należy, że opcja jest wyłącznym prawem zamawiającego, które może być stosowane z różnych powodów, takich jak kontynuacja współpracy z danym dostawcą, brak możliwości przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego w danym czasie, czy też potrzeba dostosowania warunków umowy do zmieniających się potrzeb zamawiającego.

Jakie są rodzaje opcji?

W zamówieniach publicznych, opcje obejmują przede wszystkim aspekty ilościowe, takie jak dodatkowe ilości przedmiotu zamówienia ponad zakres minimalny określony w opisie. Opcja może również dotyczyć wprowadzenia dodatkowego zobowiązania umownego, nakładając na wykonawcę dodatkowe obciążenia, na przykład związane z przeniesieniem własności w przypadku umowy leasingu. Wśród opcji można wskazać m.in. takie jak:

  • opcja polegająca na zwiększeniu ilości, gdzie zamawiający może zabezpieczyć sobie możliwość zwiększenia ilości zamówionych towarów lub usług w ramach istniejącej umowy, jeśli okaże się to konieczne.
  • opcja polegająca na redukcji zakresu zamówienia, w której analogicznie do opcji zwiększenia ilości, pozwala ona zamawiającemu na ograniczenie zakresu zamówienia
  • opcja polegająca na przedłużeniu czasu trwania umowy daje zamawiającemu prawo do przedłużenia umowy na dodatkowy okres. Na przykład, umowa może być pierwotnie podpisana na 2 lata, ale zawierać opcję przedłużenia na kolejne 1 lub 2 lata.
  • opcja polegająca na zmianie zakresu usług, która umożliwia zamawiającemu wprowadzenie zmian w zakresie np. świadczonych usług, poprzez dodanie nowych elementów lub usług do istniejącej umowy.

Jak przewidzieć opcję?

Zgodnie z art. 441 p.z.p. zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział ją w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  1. określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;
  2. określają okoliczności skorzystania z opcji;
  3. nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Zamawiający pamiętać muszą o tym, że skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją zawartej umowy w zakresie ustalonych przez nią warunków. Co do zasady następuje to poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie lub też poprzez niepodejmowanie przez niego działań w toku wykonywania umowy.

Maksymalna wartość opcji

Ogłoszenie o zamówieniu lub dokumenty zamówienia w swoich postanowieniach powinny wskazywać maksymalną wartość opcji, co wynika z regulacji art. 441 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Jej wartość może być wyrażona w różny sposób: przedmiotowo, terminowo, procentowo, kwotowo, jak i ilościowo. Granicą swobody zamawiającego w tym zakresie jest jego zobowiązanie do przedstawienia postanowień umownych, zgodnie z treścią art. 441 p.z.p., w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny. W konsekwencji na gruncie konkretnej umowy wartość opcji wyrażona w sposób właściwy dla danego przypadku przekłada się na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

W dokumentach zamówienia, zamawiający zobowiązany jest zapewnić możliwość jednoznacznej późniejszej wyceny opcji, opierając się na ofercie wykonawcy, szczególnie w sytuacjach, gdzie opcja dotyczy ceny. W przypadku opcji ujemnej, czyli możliwości zmniejszenia zakresu świadczenia, maksymalną wartość tej opcji należy zrównać z maksymalnym ograniczeniem świadczenia przez wykonawcę.

Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji

Artykuł 31 ust. 2 p.z.p. wprost wskazuje, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień. Przepisy nie rozróżniają wartości opcji i wartości przedmiotu zamówienia bez uwzględnienia opcji, natomiast pamiętać należy o rozróżnieniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia od szacunkowej wartości zamówienia. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza że często kwota podawana przed otwarciem ofert jest odzwierciedleniem kwoty z szacowania, chociaż przepisy ustawy PZP zezwalają by odbiegała ona od szacunków. Zatem kwota przeznaczona na realizację zamówienia może być zarówno wyższa, jak i niższa od kwot szacunkowych. Na potrzeby ustalenia wartości zamówienia zamawiający jest zobowiązany przyjąć świadczenie wykonawcy w maksymalnym dopuszczonym umową zakresie. W przypadku tzw. opcji dodatniej (np. umożliwienie zamówienia dodatkowego świadczenia na podstawie jednostronnego oświadczenia zamawiającego) przy ustalania wartości zamówienia należy przyjąć, że zamawiający wykona opcję w całości. Odnosząc się natomiast do przypadku opcji ujemnej (czyli możliwości zmniejszenia zakresu świadczenia) należy założyć, że zamawiający z opcji nie skorzysta. Wskazać też należy, że w niektórych przypadkach opcja może nie mieć wpływu na wartość zamówienia (tak dzieje się np. w przypadku umowy sprzedaży opcja, która wyłącznie wydłuża termin na wezwanie do dostarczenia i dostarczenie przedmiotu zamówienia).

Więcej informacji na temat korzystania z opcji w zamówieniach publicznych znajdziesz w programie LEX Zamówienia Publiczne. Znajdziesz tam m.in. nagranie oraz pozostałem materiały ze szkolenia online "Prawo opcji w zamówieniach publicznych" - które poprowadziła mec. Joanna Martyniuk-Placha. Interesującym źródłem wiedzy na temat opcji w zamówieniach publicznych okaże się również komentarz praktyczny autorstwa Konrada Różowicza pt.: "Klauzule dotyczące prawa opcji w zamówieniach publicznych". Poza powyższymi materiałami zawsze pomocna może okazać się bogata baza pytań i odpowiedzi, wśród której m.in.:

Podział majątku wspólnego małżonków

Mateusz Widziński

Product Manager