Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Opodatkowanie zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)

21 kwietnia 2023

Niektóre podmioty zagraniczne, jeżeli spełnią przesłanki określone w ustawach podatkowych, mogą zostać uznane za tzw. zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC). Osoby kontrolujące takie jednostki mogą być zobowiązane do opodatkowania ich dochodów w Polsce 19% podatkiem dochodowym.

CFC (ang. Controlled Foreign Company) to zagraniczna jednostka kontrolowana, która spełnia przesłanki określone w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W uproszczeniu CFC jest niczym innym, jak zagranicznym podmiotem, w którym polski rezydent podatkowy – samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi polskimi rezydentami podatkowymi – uczestniczy w określonym stopniu w zysku lub kapitale, alternatywnie dysponuje w nim prawem głosu lub sprawuje nad nim faktyczną kontrolę.

Rodzaje podmiotów uznawanych za zagraniczne jednostki

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagraniczną jednostką mogą być:

  1. osoby prawne,
  2. spółki kapitałowe w organizacji,
  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej inne niż spółka nieposiadająca osobowości prawnej,
  4. spółki niemające osobowości prawnej, jeżeli w państwie swojej rezydencji podatkowej są traktowane jak osoby prawne i płacą podatek od całości swoich dochodów,
  5. fundacje, trusty lub inne podmioty/stosunki prawne o charakterze powierniczym,
  6. podatkowe grupy kapitałowe lub spółki z takiej grupy (o ile taka spółka, będąc poza podatkową grupą kapitałową, samodzielnie płaciłaby za granicą podatek z efektywną stawką na poziomie nie wyższym niż 14,25%),
  7. wydzielone organizacyjnie lub prawnie części zagranicznych spółek lub innych podmiotów posiadających lub nieposiadających osobowości prawnej.

Za zagraniczną jednostkę może być również uznany zagraniczny zakład zagranicznej jednostki w dowolnej postaci.

Obliczenie i pobranie podatku od CFC

Podatnikiem podatku od CFC jest polski rezydent podatkowy, który pełni funkcję „kontrolującego” w stosunku do danej CFC. Stawka podatku od CFC wynosi 19%, a podstawą opodatkowania podatkiem od CFC jest dochód uzyskany przez CFC w tym okresie jej roku podatkowego, w którym CFC była kontrolowana przez polskiego rezydenta podatkowego. Ponadto, uzyskany w tym okresie dochód przez CFC opodatkowany jest jedynie w takiej części, w jakiej polski rezydent podatkowy kontrolujący uczestniczył lub posiadał prawo do uczestnictwa w zysku tej zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Wpłacenie podatku od CFC oraz sporządzenie i przesłanie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji podatkowej

Na podatniku, tj. polskim rezydencie podatkowym „kontrolującym” daną zagraniczną jednostkę kontrolowaną, ciąży obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych, a także sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego rocznych deklaracji podatkowych z tytułu osiąganych w danym roku podatkowym dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego CIT lub PIT (odpowiednio CIT-CFC lub PIT-CFC), należy złożyć do 30 września roku następującego po roku podatkowym objętym zeznaniem (jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym), odrębnie dla każdej zagranicznej spółki kontrolowanej, w której polski podatnik sprawuje kontrolę. W tym samym terminie co na złożenie zeznania (tj. do 30 września), podatnik obowiązany jest dokonać wpłaty należnego podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych.

Obowiązki ewidencyjne dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych

Podatnicy podatku dochodowego w Polsce zobowiązani są prowadzić rejestr swoich zagranicznych jednostek oraz ewidencjonować zdarzenia zaistniałe w tych jednostkach, mających wpływ na osiągany przez nie dochód, tak aby możliwe było określenie wysokości dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej, a tym samym obliczenie prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem od CFC oraz finalnie wysokości podatku należnego z tego tytułu za dany rok podatkowy. Ponadto podatnicy powinni także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Podatnik powinien zaewidencjonować zaistniałe w zagranicznej jednostce kontrolowanej zdarzenia (odrębnie od ewidencji rachunkowej) po zakończeniu roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej, jednak nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w danym roku podatkowym.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager Księgowość i Podatki