Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak powinny wyglądać pisma przygotowawcze po reformie kpc?

01 października 2020

Czy wniosek dowodowy jest pismem przygotowawczym? Czy brak wezwania do zapłaty przed złożeniem pozwu jest brakiem formalnym? Czy w ogóle można złożyć pismo bez zarządzenia przewodniczącego? To tylko nieliczne pytania dotyczące przygotowywania pism przygotowawczych po nowelizacji kpc.

Nowelizacja kpc z 2019 wprowadziła szereg rewolucyjnych rozwiązań w przebiegu postępowania cywilnego oraz sporządzaniu pism procesowych. Zmianie uległy wymagania formalne dotyczące pozwu, a także odpowiedzi na pozew. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące pism procesowych, także ich zakresu czy objętości. Jakie są więc wymagania formalne i merytoryczne dotyczące pism przygotowawczych?

Nowe wymagania dla pism procesowych

Pisma procesowe można podzielić na:

 • pierwsze pisma procesowe, do których można zaliczyć pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego czy zarzuty od nakazu zapłaty,
 • pisma przygotowawcze,
 • oraz pisma w postępowaniu instancyjnym czyli apelacja, odpowiedź na apelację, zażalenie, odpowiedź na zażalenie.

Omawiana nowelizacja kpc, przynisła duże zmiany niemal w każdym z tych obszarów. Już chociażby w zakresie ogólnych warunków pism procesowych, mamy w art. 126 kpc nową regulację stanowiącą, że każde pismo procesowe powinno zawierać w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdeg z tych faktów. Podobnie w art. 127 kpc odnoszącym się bezpośrednio do pism przygotowawczych, wprowadzno dodatkowe wymagania. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu : w piśmie procesowym mającym na celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia (pismo przygotowawcze) strona powinna zwięźle podać stan sprawy, wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną. Co oznacza ta nowelizacja w praktyce analizowała sędzia Aneta Łazarska podczas webinaru, z którego nagranie dostępne jest w LEX - Pisma procesowe wedle nowelizacji KPC.

Żądanie odsetek od kosztów procesu

We wskazanym powyżej szkoleniu sędzia Aneta Łazarska odnosi się także do nowej regulacji uprawniającej do żądania odsetek od kosztów procesu. Zgodnie z nowym art. 98 § 11 od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu - za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty. Ponadto zgodnie z art. 98 § 12 kpc w szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek strony, która w toku procesu poniosła szczególnie wysoki wydatek podlegający zwrotowi, sąd może przyznać jej odsetki przewidziane w § 11 od kwoty równej temu wydatkowi za czas od dnia jego poniesienia przez stronę do dnia zapłaty.

Czego dotyczą wydatki określone w art. 98 § 12 kpc?

W dostępnej w LEX publikacji - Sporządzanie pism procesowych po nowelizacji - zagadnienia praktyczne sędzia Monika Biała uważa, że artykuł 98 § 12 k.p.c. to nowe rozwiązanie, które przewiduje dopuszczalność przyznania odsetek za szczególnie wysoki wydatek wchodzący w skład kosztów procesu. Wprowadzony przepis dotyczy sytuacji, kiedy strona ponosi w toku postępowania wydatek, np. koszty przeprowadzenia dowodu (najczęściej na wynagrodzenie biegłego) i w związku z tym „zamraża” środki finansowe na czas od poniesienia tego wydatku do jego zwrotu przez stronę przeciwną. Jeśli wydatek taki w okolicznościach danej sprawy jest szczególnie wysoki, strona ma możliwość rekompensaty za okres niekorzystania ze swoich środków. Konieczne jest złożenie wniosku w tym zakresie (nie dzieje się to z urzędu), a sąd może przyznać odsetki od kwoty równej temu wydatkowi, za czas od dnia poniesienia (np. wpłaty na rachunek sądu zaliczki na wynagrodzenie biegłego) do dnia zapłaty.

Nowe regulacje a wątpliwości w praktyce - webinarium

Pomimo faktu, że nowe regulacje obowiązują już prawie rok, nadal wywołują wątpliwości w praktyce. W związku z tym zapraszam na dedykowane szkolenie w tym zakresie już 14 października o godz. 14.00. Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi pism procesowych po nowelizacji KPC.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie, cel zmiany
 2. Funkcje i cele pism przygotowawczych
 3. Postępowanie pisemne - zakres i zastosowanie
 4. Profesjonalizm stron w postępowaniu cywilnym
 5. Wymagania formalne dotyczące pism przygotowawczych
 6. Wymagania merytoryczne dotyczące pism przygotowawczych
 7. Obowiązki sądu związane z zarządzaniem wymiany pism
 8. Uchybienia sądu a pozbawienie stron możności obrony w związku z wymianą pism
 9. Podsumowanie
Pisma przygotowawcze, reforma kpc 2019
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.