Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

27 grudnia 2023

Zbliża się nowy rok, a wraz z nim obowiązek przyjęcia uchwały budżetowej lub planu finansowego przez uprawnione do tego organy. Od momentu ich przyjęcia zaczyna biec termin 30-dniowy dla zamawiających do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują oni przeprowadzić w danym roku finansowym. Taki plan jest aktualnie niezbędnym etapem procesu udzielania zamówień publicznych - dzięki niemu wykonawcy mogą zapoznać się z terminami wszczęcia postępowań i lepiej zaplanować swoje działania, a zamawiającym plan może ułatwić organizację postępowań.

 

Podmioty zobowiązane do planowania zamówień publicznych

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Chodzi o takie podmioty jak:

  1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, czyli podmioty wymienione w art. 9 tej ustawy,
  2. inne niż określone wyżej państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, czyli państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nienależące do jednostek sektora finansów publicznych,
  3. związki wspomnianych podmiotów.

Natomiast podmioty niewymienione mogą, ale nie muszą sporządzać planu. Jest to dla nich możliwość, a nie obowiązek. Jeśli jednak podmiot niezobowiązany skorzysta z takiej możliwości, to powinien zastosować cały przepis, tj.: uwzględnić w planie informacje zawarte w ust. 3, zamieścić plan w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej, a także dokonywać aktualizacji planu.

 

Miejsce i termin publikacji planu zamówień publicznych

Istnieją dwa miejsca, w których plan powinien zostać opublikowany. Są to:

  • Biuletyn Zamówień Publicznych  oraz
  • Strona internetowa Zamawiającego.

Plan zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego musi zawierać takie same informacje jak ten umieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Uprawniony organ ma 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego na przygotowanie i opublikowanie planu postępowań.

Plany finansowe jednostek budżetowych ustala się na okres roku kalendarzowego. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek. W ZP nie istnieje jednak sankcja za sporządzenie planu po terminie.

 

Treść planu zamówień publicznych


Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia;
  2. rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  3. przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
  4. orientacyjnej wartości zamówienia;
  5. przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie jest to jednak katalog zamknięty, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę wyrażenie "w szczególności". Warto zatem zamieszczać w planie inne charakterystyczne dla danego zamówienia informacje.

Należy również wspomnieć, że publikacja planów postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, których wartość jest równa lub większa niż 130 000 złotych.

 

Więcej informacji na temat planu postępowań  i jego wpływu na zamówienia publiczne znajdziesz w programie LEX Zamówienia Publiczne. Jego użytkownicy znajdą dużą ilość pomocnych materiałów wyjaśniających istotne zagadnienia dotyczące zamówień publicznych, m.in.: 

 

 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność zamawiającego w dobie COVID-19

Inga Kwidzińska

Młodsza redaktorka