Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podatek minimalny CIT od 1 stycznia 2024 r.

24 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać, po dwuletnim okresie zawieszenia, przepisy o podatku minimalnym CIT. Oznacza to, że pierwsze rozliczenie podatku minimalnego CIT nastąpi w 2025 r. wraz z rozliczeniem dochodów za 2024 r. Sprawdź już teraz, kogo dotyczy nowa danina.

Podatek minimalny został wprowadzony do ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2022 r. w ramach pierwotnej wersji Polskiego Ładu 1.0. Jednak już od samego początku obowiązywania nowa danina wzbudziła tak liczne kontrowersje, że ustawodawca w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0 zdecydował się zawiesić stosowanie przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem minimalnym CIT na okres dwóch lat.

Zgodnie bowiem z art. 38ec ustawy o CIT, podatnicy obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego zostali zwolnieni z obowiązków określonych w art. 24ca ustawy o CIT za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2024 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023 r., zwolnienie stosuje się do końca tego roku podatkowego.

Pierwsze rozliczenie podatku minimalnego CIT nastąpi w 2025 r. wraz z rozliczeniem dochodów za 2024 r., jednak podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych już teraz powinni przeanalizować, czy nie znajdują się w grupie podmiotów objętych podatkiem minimalnym CIT.

Jakie podmioty podlegają opodatkowaniu podatkiem minimalnym CIT?

Przepisy o podatku minimalnym CIT stosuje się zarówno do podatników krajowych, podatkowych grup kapitałowych, jak i podatników zagranicznych, prowadzących działalność przez położony na terytorium RP zagraniczny zakład. Obowiązek zapłaty podatku powstaje w przypadku, gdy wyżej wymienione podmioty:

 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe,
 2. osiągnęły próg rentowności nieprzekraczający 2%, obliczany jako stosunek dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych do przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Podmioty wyłączone z opodatkowania podatkiem minimalnym CIT

Jednocześnie w art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT ustawodawca przewidział szeroki katalog podmiotów wyłączonych z opodatkowania podatkiem minimalnym CIT. Do podmiotów wyłączonych z opodatkowania podatkiem minimalnym CIT należą m.in.:

 • podatnicy rozpoczynający działalność - w roku rozpoczęcia działalności i w kolejnych dwóch latach podatkowych,
 • przedsiębiorstwa finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy o CIT,
 • podatnicy, których przychody w roku podatkowym są niższe o co najmniej 30% od przychodów osiągniętych w roku podatkowym bezpośrednio go poprzedzającym,
 • podatnicy funkcjonujący w prostej strukturze organizacyjnej,
 • podatnicy eksploatujący statki powietrzne i morskie w transporcie międzynarodowym,
 • podatnicy zajmujący się wydobyciem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach,
 • podatnicy wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • spółki podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której spółka dominująca posiada przez cały rok podatkowy, bezpośrednio lub pośrednio minimum 75% udział kapitałowy w każdej ze spółek,
 • mali podatnicy CIT,
 • spółki prowadzące gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 • podatnicy, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była co najmniej na poziomie 2%,
 • podatnicy postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • podatnicy będący stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej.

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem minimalnym CIT i jaka jest stawka podatku?

Przedmiotem opodatkowania jest w praktyce hipotetyczny dochód, jaki według ustawodawcy powinien być osiągany przez podatników, obliczony według 1,5% progu rentowności i powiększony o elementy mogące służyć optymalizacji skutkującej zaniżeniem dochodu podatkowego, a w konsekwencji zmniejszeniem zobowiązań podatkowych. Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10% podstawy opodatkowania. Do podstawy opodatkowania wlicza się w pierwszej kolejności 1,5% wartości przychodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe, jakie podatnik osiągnął w roku podatkowym. Podstawę opodatkowania stanowią również koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT, poniesione na rzecz podmiotów powiązanych (nie dotyczy powiązań ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządu terytorialnego), których wartość przekracza próg określony przez ustawodawcę.

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. O wyborze tego sposobu podatnik informuje organ podatkowy w zeznaniu za rok podatkowy w którym dokonał takiego wyboru.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy