Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r. - dla kogo i o ile?

28 czerwca 2023

Z początkiem lipca po raz kolejny wzrosły pensje minimalne w ochronie zdrowia. Podwyżki obejmują m.in. lekarzy, pielęgniarki ale również inny personel medyczny i niemedyczny. Dowiedz się jakich pracowników podmiotów leczniczych objął wzrost wynagrodzeń i o ile wzrosły ich płace po 1 lipca.

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada, że corocznie (na dzień 1 lipca) podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika (zarówno wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny), którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. W związku ze wzrostem tej drugiej wartości (w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł), konieczne jest więc podwyższenie wynagrodzeń również od 1 lipca 2023 r.

Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia - dla kogo i o ile?

Wspomniana ustawa określa grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz przyporządkowuje im właściwy współczynnik pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem w tabeli zawarte zostały następujące grupy zawodowe:

1) lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,45

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 991,25 zł i finalnie wyniosą 9 201,92 zł.

2) farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – ze współczynnikiem pracy 1,29;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 881,87 zł i finalnie wyniosą 8186,53 zł.

3) lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – ze współczynnikiem pracy 1,19;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 813,51 zł i finalnie wyniosą 7 551,92 zł.

4) stażysta – ze współczynnikiem pracy 0,95;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 649,44 zł i finalnie wyniosą 6 028,84 zł.

5) farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – ze współczynnikiem pracy 1,02;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 697,29 zł i finalnie wyniosą 6 473,07 zł.

6) fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – ze współczynnikiem pracy 0,94;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 642,60 zł i finalnie wyniosą 5 965,38 zł.

7) inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny – ze współczynnikiem pracy 0,86;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 4869 zł i finalnie wyniosą 5 457,69 zł.

8) pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – ze współczynnikiem pracy 1;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 683,62 zł i finalnie wyniosą 6346,15 zł.

9) pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – ze współczynnikiem pracy 0,78;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 533,23 zł i finalnie wyniosą 4 950 zł.

10) pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – ze współczynnikiem pracy – 0,65.

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wzrosną o kwotę 443,35 zł i finalnie wyniosą 4 125 zł.

Szerzej na temat podwyżek personelu medycznego oraz obowiązków kierowników placówek medycznych związanych z ich wdrożeniem w komentarzu praktycznym Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 oraz 2023 r. 

Wątpliwości dotyczące przypisania pracowników do właściwych grup

Ustalenie grupy do której należy zakwalifikować danego pracownika, a w związku z tym i ustalenie minimalnego wynagrodzenie jakie powinien otrzymywać przysparza kierownikom podmiotów leczniczych sporych trudności. W codziennej działalności placówek medycznych problemem jest ustalenie kogo rozumiemy przez pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy, są to osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż pracownik wykonujący zawód medyczny, które wykonują pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. poz. 896).

W pierwszej części załącznika do rozporządzenia wymieniono właśnie pracowników działalność podstawowej (łącznie 152 stanowiska). W praktyce są to osoby zatrudnione na takich stanowiskach jak m.in.: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna, statystyk medyczny, preparator, dezynfektor, operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych, technik sterylizacji medycznej.

Powszechny problem dot. również zakwalifikowania pracowników administracyjnych, którzy zostali ujęci w części II załącznika do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Nie są więc pracownikami wprost objętymi przepisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie – najniższe wynagrodzenie zasadnicze tych pracowników nie podlega zasadom, wynikającym z przepisów ustawy.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 5 ustawy w porozumieniu albo zarządzeniu określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy oraz wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie. Zatem podwyżka pracownika administracyjnego powinna wynikać z porozumienia lub zarządzenia wydanego zgodnie z art. 5 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Więcej na temat zasad przypisywania pracowników do poszczególnych grup zawodowych i obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w ramach szkolenia dowiesz się oglądając nagranie ze szkolenia: Zmiany w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r.\

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

 

Norbert Bonin

Product Manager

LEX Ochrona Zdrowia i LEX Medica