Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r. - wdrożenie

20 maja 2024

Z dniem 1 lipca 2024 r. wzrosną pensje minimalne pracowników ochrony zdrowia. Podwyżki dotyczą zarówno lekarzy, pielęgniarek ale także personelu medycznego i niemedycznego. Dowiedz się jakie grupy zawodowe zostaną objęte podwyżkami, o ile wzrosną minimalne wynagrodzenia zasadnicze oraz jak je wdrożyć w placówce medycznej

Jakich placówek dot. obowiązek wdrożenia podwyżek?

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych obejmuje swoim zakresem podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej niezależnie od źródła finansowania, rodzaju podmiotu tworzącego podmiot leczniczy oraz jego struktury właścicielskiej. Znajdzie zatem zastosowanie względem:

 1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
 2. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. jednostek budżetowych, w tym państwowych jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 4. instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z 30.04.2010 r. o instytutach badawczych,
 5. fundacji i stowarzyszeń, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 6. posiadających osobowość prawną jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
 7. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 8. jednostek wojskowych – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Ustawa zobowiązuje kierowników podmiotów leczniczych do dokonania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników, których to wynagrodzenie jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Mając na uwadze, że kwota ta za 2023 r. , (do którego będą się odnosić płace w bieżącym roku), wzrosła i wynosi 7155,48 zł, niezbędne stało się dokonanie podwyżek wynagrodzeń od 1 lipca 2024 r.

Wdrożenie podwyżek minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia krok po kroku jest przedmiotem szkolenia Jak wdrożyć podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r.?

Jakich pracowników obejmie wzrost wynagrodzeń oraz na jakie podwyżki mogą liczyć?

Nowa siatka płac, obowiązująca od lipca 2024 r. (w porównaniu do stanu obecnego) wygląda następująco:

1)    lekarz ze specjalizacją: wskaźnik 1,45 (wzrost o 1173,53 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

9201,92 zł

10 375,45 zł

2)    farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją: wskaźnik 1,29 (wzrost o 1044,04 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

8186,53 zł

9 230,57 zł

3)    lekarz bez specjalizacji: wskaźnik 1,19 (wzrost o 963,10 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

7551,92 zł

8515,02

4)    lekarz stażysta: wskaźnik 0,95 (wzrost o 768,87 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

6028,84 zł

6797,71 zł

5)    farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż w pkt 1–4 powyżej wymagający tytułu magistra, pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (może być licencjat) i specjalizacji albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 1,02 (wzrost o 825,52 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

6473,07 zł

7298,59 zł

6)    fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik medyczny niż w pkt 1–5 na stanowisku wymagającym wyższego wykształcenia (też licencjat): wskaźnik 0,94, co daje 5322 zł, wzrost o 1137 zł, oraz wyżej wymienione zawody, a także ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 0,94 (wzrost o 760,77 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

5965,38 zł

6726,15 zł

7)    opiekun medyczny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia – 0,86 (wzrost o 696,02 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

5457,69 zł

6153,71 zł

8)    inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia wyższego – 1 (wzrost o 809,33 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

6346,15 zł

7155,48 zł

9)    inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia średniego – 0,78 (wzrost o 631,27 zł);

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

4950,00 zł

5581,27 zł

10)  inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia poniżej średniego – 0,65 (wzrost o 526,06 zł).

1.07.2023 r.

1.07.2024 r.

4125,00 zł

4651,06

Więcej na temat wzrostu wynagrodzeń w komentarzu praktycznym Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2024 r. 

Obowiązki kierownika placówki dot. wdrożenia podwyżek minimalnych wynagrodzeń

Dokonanie wspomnianych podwyżek wymaga podjęcia wielu działań przez kierownika placówki, w tym m.in.

 1. ustalenia, jakich pracowników w placówce dotyczą podwyżki,
 2. uzgodnień z zakładową organizacją związkową lub reprezentantem pracowników,
 3. wydania zarządzenia w sprawie wzrostu wynagrodzeń
 4. czy przygotowania aneksów do umów.

Co warte podkreślenia, podwyższenie najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych należy dokonać w drodze porozumienia zawieranego pomiędzy placówką a związkami zawodowymi (lub też przedstawicielami pracowników w razie ich braku). Takie porozumienie powinno zostać zawarte przez strony do 31 maja. Po tym terminie kierownik samodzielnie wydaje zarządzenie dot. podwyżek - musi tego dokonać do 15 czerwca.

Szerzej na temat zadań kierowników podmiotów leczniczych w komentarzu praktycznym Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego dot. podwyżek minimalnych wynagrodzeń z dniem 1 lipca 

Podział majątku wspólnego małżonków

Norbert Bonin

Product Manager

LEX Ochrona Zdrowia i LEX Medica