Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Powrót raportowania krajowych schematów podatkowych MDR

26 czerwca 2023

1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem COVID-19. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że już od 1 sierpnia 2023 r. raportowanie krajowych schematów podatkowych znów stanie się obowiązkowe.

Polskie przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) zostały zawarte w rozdziale 11a  Ordynacji podatkowej i obowiązują od początku 2019 r. Przepisy te stanowią implementację Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (tzw. Dyrektywa DAC6). Polskie regulacje MDR, choć stanowią implementację unijnej Dyrektywy DAC6, mają jednak znacznie szerszy zakres niż przewiduje to wskazana dyrektywa. Polski ustawodawca bowiem znacznie poszerzył stosowanie przepisów MDR o schematy krajowe oraz podatki inne niż bezpośrednie (np. w zakresie podatku od towarów i usług i akcyzy).

Z uwagi na to, że polskie regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) mają znacznie szerszy zakres w porównaniu z Dyrektywą DAC6, schematy podatkowe dzieli się na:

  • schematy podatkowe transgraniczne, oraz
  • schematy podatkowe inne niż transgraniczne (tzw. schematy podatkowe krajowe).

Powrót raportowania krajowych schematów podatkowych MDR

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 31y ustawy covidowej bieg terminów na raportowanie schematów podatkowych innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych) został zawieszony do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Zawieszenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych będzie więc obowiązywało wyłącznie do końca lipca 2023 r.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że od 1 sierpnia 2023 r. raportowanie krajowych schematów podatkowych znów stanie się obowiązkowe.

Co to jest schemat podatkowy MDR?

Schematem podatkowym jest, zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, uzgodnienie, które:

  • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą (oba warunki muszą być spełnione łącznie),
  • posiada szczególną cechę rozpoznawczą (istnieje tylko warunek spełnienia szczególnej cechy rozpoznawczej, bez warunku głównej korzyści), lub
  • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą (istnieje tylko warunek spełnienia innej szczególnej cechy rozpoznawczej, bez warunku głównej korzyści).

Kryterium głównej korzyści, zgodnie z art. 86a § 2 Ordynacji podatkowej, uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.

Spełnienie kryterium głównej korzyści nie oznacza jednak, iż automatycznie identyfikowany jest schemat podatkowy. Schemat podatkowy będzie identyfikowany, gdy wystąpi jedna z tzw. ogólnych cech rozpoznawczych. Takich cech jest 11 i są one wymienione w zamkniętym katalogu, zawartym w art. 86a § 1 pkt 6

Kto jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych MDR?

Przepisy Ordynacji podatkowej wymieniają trzy kategorie podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych (MDR). Do podmiotów tych zalicza się:

  • promotor – tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzającego klientom, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia;
  • wspomagający - tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia;
  • korzystający – tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia.

Sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie MDR

Niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) może się wiązać z dotkliwymi karami finansowymi. Zgodnie bowiem z art. 80f Kodeksu karnego skarbowego, karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega ten, kto nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie. Ponadto, w przypadku skazania za przestępstwo skarbowe w związku z naruszeniem przepisów o raportowaniu schematów podatkowych sąd może orzec o zakazie prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Tomasz Kręski

Product manager Księgowość i Podatki