Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Reklamacja między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi za wady

06 kwietnia 2023

Reklamacja towaru między przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy mają dużą swobodę w zakresie kształtowania zawieranych umów, a co za tym idzie, w obszarze określania odpowiedzialności za wady sprzedanego towaru. Jeśli jednak tego nie uregulują w treści umowy, stosuje się przepisy ogólne kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

Prawo do reklamacji z tytułu rękojmi za wady towaru jest często wykorzystywane w obrocie gospodarczym. Warto zwrócić uwagę na wszystkie możliwości jakie dają obu stronom umowy obowiązujące przepisy. Proces reklamacji między przedsiębiorcami porządkuje Jaromir Ćwikła w procedurze pt. "Reklamacja między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi za wady"

 

Złożenie reklamacji

Stwierdzenie istnienia wady rzeczy

Pierwszą rzeczą, jaka otwiera kupującemu możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi jest stwierdzenie niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, czyli wady. Do określenia jej istnienia stosuje się przepisy ogólne k.c. dotyczące rękojmi za wady - także w stosunkach między przedsiębiorcami.

Złożenie reklamacji 

Aby skutecznie złożyć reklamację, należy w oświadczeniu skierowanym do sprzedającego precyzyjnie określić swoje żądanie.

Przedsiębiorca ma do wyboru cztery równorzędne żądania:

  • odstąpienie od umowy,
  • obniżenie ceny towaru o ściśle określoną kwotę,
  • wymianę rzeczy na wolną od wad,
  • bezpłatną naprawę rzeczy.

Sprzedający będzie odpowiadać z tytułu rękojmi, jeśli oświadczenie zostanie złożone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Oświadczenie kupującego powinno być dodatkowo złożone dla celów dowodowych na trwałym nośniku.

Dostarczenie rzeczy

Przedsiębiorca kupujący wraz ze złożeniem oświadczenia ma obowiązek dostarczyć rzecz na koszt sprzedającego, a jeśli byłoby to nadmiernie utrudnione - udostępnić rzecz sprzedającemu. Wszelkie koszty realizacji uprawnień z tytułu rękojmi obciążają przedsiębiorcę sprzedającego.

Niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji 

Jeśli kupujący wystąpi z żądaniem odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny sprzedającemu przysługuje kontruprawnienie w postaci zaproponowania wymiany rzeczy na wolną od wad albo bezpłatnej naprawy. Skorzystanie z tego prawa powinno być jednak uwarunkowane niezwłocznością jego wykonania (według orzecznictwa okres realizacji nie powinien przekraczać dwóch tygodni), a także brakiem niedogodności dla kupującego. W przypadku, gdy dana rzecz była już wymieniana lub naprawiana, sprzedający jest pozbawiony tego uprawnienia.

Rozpatrzenie żądania kupującego 

Niezależnie od tego z jakim żądaniem wystąpi kupujący, sprzedający dokonuje merytorycznej oceny takiego żądania.

Odmowa spełnienia każdego żądania może nastąpić jeśli rzecz jest zgodna z umową, wada powstała z winy kupującego, a także gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub nie skorzystał ze swojego uprawnienia do złożenia reklamacji przed upływem roku od stwierdzenia wady.

 Jeśli przedsiębiorca sprzedający uzna, że żądanie kupującego jest zasadne, dalszy przebieg rozpatrzenia reklamacji jest zależny od treści oświadczenia kupującego.

1. Rozpatrzenie żądania odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy może zostać rozpatrzone pozytywnie, tylko kiedy wada reklamowanej rzeczy jest istotna. Jeśli wada rzeczy nie jest istotna, a także jeśli zostanie spełniona jakakolwiek z wyżej wymienionych ogólnych przesłanek odmowy, sprzedający ma prawo odmówić spełnienia żądania kupującego.

Jeśli żądanie kupującego zostanie przez sprzedającego uznane, umowa między przedsiębiorcami wygasa ze skutkiem od chwili jej zawarcia. Przedsiębiorca kupujący ma więc obowiązek zwrotu towaru, a sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny nominalnej za sprzedaną rzecz.

2. Rozpatrzenie żądania obniżenia ceny

Obniżenie ceny powinno nastąpić w takiej wysokości, żeby świadczenia wynikające z umowy sprzedaży były ekwiwalentne. Zwrot należności powinien być dokonany w ciągu 14 dni, w pierwotnej formie płatności.

Odmowa spełnienia żądania kupującego może nastąpić na podstawie ogólnych przesłanek odmowy.

3. Rozpatrzenie żądania wymiany rzeczy i żądania usunięcia wady

Przedsiębiorca ma prawo odmówić spełnienia żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady, jeśli doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim z tych sposobów byłoby nadmiernie kosztowne, a także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia danemu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

W takiej sytuacji sprzedający może zaproponować w zamian odpowiednio naprawę lub wymianę rzeczy, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy.

W przypadku uznania roszczenia kupującego, sprzedawca jest obowiązany wymienić lub naprawić rzecz w ciągu 14 dni. W przypadku wydania nowej rzeczy bieg terminu odpowiedzialności sprzedającego biegnie na nowo.

Proces skutecznej reklamacji z tytułu rękojmi za wady kończy się z chwilą otrzymania świadczenia w związku ze złożoną reklamacją. Aby nie pominąć żadnego istotnego elementu całego procesu, zachęcam do zapoznania się ze schematem procedury "Reklamacja między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi za wady"

Podział majątku wspólnego małżonków

Michalina Szabelska

Redakcja Publikacji Elektronicznych