Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skarga na wpis w księdze wieczystej

22 lutego 2022

Skarga na wpis w księdze wieczystej służy kontroli legalności i zasadności wpisu w księdze wieczystej dokonanego przez referendarza sądowego. Wniesienie skargi zapobiega uprawomocnieniu się zaskarżonego wpisu. Skarga nie trafia do sądu drugiej instancji, jest rozpoznawana przez sąd pierwszej instancji.

Robert Bełczącki, w procedurze Wniesienie skargi na wpis w księdze wieczystej albo inne orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym opisuje przebieg przedmiotowego postępowania, komentując kluczowe jego fragmenty.

Skutki wniesienia skargi

Autor procedury podkreśla, że skutki wniesienia skargi nie są jednolite.

Skarga na wpis dokonany przez referendarza sądowego pozbawiona została charakteru anulacyjnego, bowiem jej wniesienie nie skutkuje utratą mocy zaskarżonego wpisu. Rozpoznając wniosek o wpis na nowo na skutek skargi, sąd pierwszej instancji:

  • utrzymuje w mocy zaskarżony wpis,
  • zmienia go albo
  • uchyla

i stosownie do wyniku postępowania wniosek:

  • oddala,
  • odrzuca albo
  • postępowanie w sprawie umarza.

Z kolei w przypadku zaskarżania postanowienia oddalającego wniosek o wpis, odrzucającego wniosek o wpis albo umarzającego postępowanie w sprawie skarga ma charakter anulacyjny, co oznacza, że jej skuteczne wniesienie powoduje utratę mocy zaskarżonego orzeczenia, a sąd pierwszej instancji, po rozpoznaniu wniosku na nowo:

  • dokonuje żądanego wpisu,
  • oddala wniosek,
  • odrzuca go albo
  • umarza postępowanie w sprawie.

Minimum formalizmu

Nie ma szczególnych wymagań formalnych, które skarga powinna spełniać, stąd przyjmuje się, że wystarcza zachowanie wymagań stawianych pismu procesowemu, z którego treści musi jedynie wynikać, że skarżący kwestionuje wpis dokonany przez referendarza sądowego.

Skarga nie musi zawierać zarzutów ani ich uzasadnienia.

Robert Bełczącki zwraca uwagę, że w zasadzie niecelowe jest dołączanie przez uczestnika do skargi odpisów dokumentów mających w jego ocenie usprawiedliwiać istnienie przeszkody do dokonania wpisu, za wyjątkiem tych przypadków, w których reguła związania stanem rzeczy z chwili zgłoszenia wniosku, doznaje ograniczeń.

Jeśli wyjątki takie nie zachodzą, dołączone do skargi dokumenty, wskazujące na istnienie przeszkody do dokonania wpisu, nie będą mogły zostać uwzględnione przez sąd pierwszej instancji przy rozpoznawaniu skargi.

Dopuszczalność skargi

Skargę na orzeczenie referendarza sądowego wniesioną po upływie terminu lub nieopłaconą sąd odrzuca.

Odrzuceniu podlega także skarga, której braków formalnych, uniemożliwiających nadanie jej prawidłowego biegu, nie usunięto, pomimo wezwania przez przewodniczącego do ich usunięcia zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c.

Ze względu na to, że skarga na orzeczenie referendarza sądowego jest środkiem zaskarżenia, rygor zwrotu, o którym mowa w tym przepisie, zastąpiony zostaje rygorem odrzucenia.

Więcej na temat przedmiotowego postępowania znajduje się w procedurze Wniesienie skargi na wpis w księdze wieczystej albo inne orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Skarga na wpis w księdze wieczystej
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal