Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

SLIM VAT 3 precyzuje warunki korekty podatku w TAX FREE

14 lutego 2023

Korekta podatku należnego w systemie TAX FREE ma być dokonywana na bieżąco, a więc w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument uprawniający do stosowania stawki 0% VAT. Istnieją jednak wątpliwości co do korekty podatku od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego, gdy zwrot podatku nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa. To ma doprecyzować zmiana wprowadzona w ramach pakietu SLIM VAT 3, którego projekt właśnie wpłynął do Sejmu.

Podróżni, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w UE mają możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce. System adresowany jest jedynie do podmiotów, które nabywają towary okazjonalnie z przeznaczeniem do użytku własnego lub członków swojej rodziny lub towarów przeznaczonych na prezenty, przy czym rodzaj i ilość tych towarów powinna być taka, aby nie wskazywała na wywóz w celu handlowym. O tym, że dana osoba nie może być uznana za podróżnego, lecz za osobę, która w istocie prowadzi działalność gospodarczą i w tym celu się przemieszcza świadczy częstotliwość nabywania towarów. W ustawie o VAT przewidziana jest szczególna procedura, która określa system zwrotu podatku podróżnym.

Korekta podatku od sprzedaży dla podróżnych

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży towarów podróżnym powstaje na zasadach ogólnych. Jest to bowiem „zwykła” dostawa towarów. Nie jest ona potwierdzana fakturą, gdyż sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami. Sprzedaż ta powinna zostać wykazana w deklaracji podatkowej za miesiąc bądź kwartał, w którym towary zostały wydane. Jeśli do czasu złożenia deklaracji za dany miesiąc bądź kwartał sprzedawca nie otrzyma potwierdzonego dokumentu wywozu, wówczas powinien wykazać daną sprzedaż ze stawką krajową. Tak wskazuje doradca podatkowy Adam Bartosiewicz w komentarzu praktycznym pt.: Sprzedaż dla podróżnych ze stawką 0% VAT. Autor zauważa, że towary te w momencie ich dostawy są przecież sprzedawane z podatkiem w kwotach brutto. Jeżeli sprzedawca otrzyma dokument imienny potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła dostawa towarów na rzecz osób fizycznych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, wówczas może dostawę tę rozliczyć od razu w składanej deklaracji, stosując stawkę podatku 0%. Natomiast w przypadku, gdy nie dysponuje jeszcze takim dokumentem, ma obowiązek wykazania dostawy towarów według stawek obowiązujących dla danego towaru w obrocie krajowym. Dopiero z chwilą otrzymania dokumentu imiennego potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE ma prawo do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy. Ekspert wskazuje, że korekta podatku należnego ma być dokonywana w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał stosowny dokument uprawniający do stosowania stawki 0% VAT. Przepisy przesądzają, że korekta ma być dokonywana na bieżąco, co z pewnością jest rozwiązaniem wygodniejszym dla podatników.

Wątpliwości przy zwrocie podatku w formie wypłaty gotówkowej

Od 1 stycznia 2022 r. w systemie TAX FREE obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczne potwierdzanie przez organy celne wywozu towarów poza terytorium UE. Informowaliśmy o tym Użytkowników LEX Księgowość w tekście pt.: Nowy TAX FREE wyeliminuje nieczytelne stemple. Oznacza to, że co do zasady sprzedawca otrzymuje elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów poza UE w dniu, w którym nastąpił ten wywóz. Aby uzyskać zwrot podatku w formie gotówkowej podróżny, co do zasady, musi przyjechać ponownie do Polski w celu osobistego odbioru zwracanego podatku. W takim przypadku dokument, na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu, sprzedawca co do zasady może otrzymać po terminie do złożenia deklaracji podatkowej pomimo posiadania już elektronicznego potwierdzenia wywozu. W konsekwencji do danej dostawy towarów sprzedawca nie może zastosować stawki 0%. W celu umożliwienia dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający zwrot podatku podróżnemu, w sytuacji gdy zwrot był dokonany w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa, w ramach pakietu SLIM VAT 3 proponuje się zmianę w art. 129 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie obowiązujące brzmienie tego przepisu określała bowiem możliwość dokonania korekty deklaracji tylko w odniesieniu do dokumentu potwierdzającego wywóz towaru.

Zgodnie z wniesionym do Sejmu projektem pakietu SLIM VAT 3 w przypadku, gdy sprzedawca dokona zwrotu podatku w gotówce i uzyska dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument. Prawo do dokonania korekty będzie możliwe gdy sprzedawca będzie w posiadaniu tego dokumentu nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Termin ten jest analogiczny jak w sytuacji otrzymania po terminie do złożenia deklaracji podatkowej dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

 Zapoznaj się też z innymi zmianami wprowadzanymi pakietem SLIM VAT 3

SLIM VAT 3 precyzuje warunki korekty podatku w TAX FREE

Michał Malinowski

product manager

Księgowość i Podatki