Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

20 października 2023

Spadek, to jedna z tych kategorii spraw, które prędzej czy później dotykają w zasadzie każdego z nas. Nie dziwi zatem fakt, że spraw spadkowych w sądach jest naprawdę bardzo dużo. Z uwagi na podstawę nabycia spadku wyróżniamy stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu albo stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy.

Bez wdawania się w polemikę, które z rozwiązań - na podstawie testamentu czy ustawy - jest lepsze, Paweł Wiśniewski w procedurze: Postępowanie w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu przypomina również, że możliwa jest sytuacja, w której do części spadku następuje dziedziczenie ustawowe, a do pozostałej części spadku dziedziczenie testamentowe. 

 

Z którymi testamentami możemy mieć do czynienia?

Zanim przejdziemy do omówienia kwestii związanych z samym postępowaniem, warto przypomnieć i po krótce przybliżyć, kluczowe rodzaje testamentów:

 

Testament własnoręczny (holograficzny):

 • można go sporządzić w każdym czasie;
 • nie wymaga udziału świadka, urzędnika ani notariusza;
 • nie wiąże się z ponoszeniem kosztów;
 • musi być własnoręcznie spisany;
 • musi być opatrzony datą;
 • musi być opatrzony podpisem.

 

Testament notarialny:

 • musi być sporządzony przy udziale notariusza (ew., w określonych sytuacjach, przez zastępcę notarialnego albo konsula);
 • ma formę aktu notarialnego;
 • wiąże się z poniesieniem kosztów;
 • nie wymaga udziału świadka;
 • oryginał jest przechowywany w kancelarii notarialnej;
 • stanowi najlepsze zabezpieczenie przed próbami późniejszego podważenia jego ważności w postępowaniu sądowym przez osoby mające w tym interes.

 

Testament allograficzny (urzędowy):

 • składany w formie ustnego oświadczenia woli (nie mogą z niego skorzystać osoby głuche lub nieme);
 • składany wobec osoby urzędowej (może nią być wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu i gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego);
 • wymaga obecności co najmniej dwóch świadków;
 • oświadczenie testatora zostaje ujęte w protokole, podlegającym odczytaniu i podpisaniu.

 

Testament ustny:

 • możliwy do sporządzenia jedynie jeśli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione;
 • wymaga jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków;
 • treść może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie;
 • w wypadku gdy treść nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.

 

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu?

Autor procedury wskazuje, że należycie sformułowany wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom pisma procesowego, a w szczególności powinien zawierać:

 • oznaczenie spadkodawcy (imię i nazwisko), po którym ma nastąpić stwierdzenie nabycia spadku,
 • datę i miejsce zgonu spadkodawcy,
 • wskazanie ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić - miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część,
 • wymienienie uczestników postępowania, tj. osób, których praw dotyczy wynik postępowania.

Nie jest natomiast konieczne wskazywanie osób, które odziedziczyły spadek, albowiem sąd z urzędu bada, kto jest spadkobiercą i stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy.

 

Co należy dostarczyć w trakcie postępowania spadkowego?

Uczestnicy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku powinni przedłożyć sądowi testament spadkodawcy, jeżeli jest w ich władaniu. Jeżeli nie uczynią tego albo testament znajduje się u osoby trzeciej, sąd powinien wydać postanowienie nakazujące osobie, u której testament się znajduje, złożenie testamentu w wyznaczonym terminie.

Paweł Wiśniewski wskazuje, że może się również zdarzyć, że testament znajduje się już w sądzie spadku, albowiem podlegał otwarciu i ogłoszeniu w odrębnym postępowaniu. W takim wypadku należy dołączyć akta sprawy o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz przechowywany w sądzie testament.

Jeżeli zaś testament został otwarty i ogłoszony przez notariusza, sąd zwraca się do notariusza o przesłanie testamentu.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie ma obowiązku prowadzenia z urzędu postępowania dowodowego, a tym bardziej nie ma obowiązku prowadzenia z urzędu dochodzenia w celu uzyskania ewentualnych dowodów.

Weryfikacji, czy przedstawiony materiał dowodowy, obejmujący w szczególności testamenty, jest zupełny, służy zaś szczególny dowód w postaci zapewnienia spadkowego, które sąd odbiera od znanych spadkobierców w celu ustalenia, czy nie ma innych spadkobierców. Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

 

Co, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do testamentu?

W procedurze czytamy również, że jeżeli sąd nie poweźmie wątpliwości, że testament jest nieważny lub nieskuteczny, to nie jest obowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów celem potwierdzenia jego ważności i skuteczności. W wypadku, gdy zarzut nieważności lub nieskuteczności testamentu nie wywoła uzasadnionych wątpliwości sądu, to na uczestniku postępowania, który podniósł odpowiedni zarzut, spoczywa ciężar udowodnienia jego trafności.

W razie uzasadnionych wątpliwości (w szczególności wywołanych zarzutem zgłoszonych przez uczestnika postępowania), czy zawarte w testamencie własnoręcznym oświadczenie zostało zapisane i podpisane własnoręcznie przez spadkodawcę, na rozwianie których nie pozwala samodzielne badanie prawdziwości pisma przez sąd, polegające na porównaniu pisma na testamencie z pismem spadkodawcy na innych dokumentach niewątpliwe prawdziwych, sąd powinien dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego.

Znacznie więcej informacji na ten temat znajdziesz w procedurze: Postępowanie w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film opisujący tę kategorię dokumentów.

Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu
Wojciech Kowalski

Senior Product Manager Działu Legal