Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w II kwartale 2021 r.

16 lipca 2021

Minął właśnie czerwiec, a wraz z nim dobiegł końca drugi kwartał 2021 r. W tym okresie Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kilka ważnych orzeczeń. Które z nich interesowały najbardziej Użytkowników programów LEX? Jakich zagadnień dotyczyły? Wszystkiego dowiesz się, zapoznając się z naszym raportem na ten temat.

Listę najczęściej czytanych orzeczeń unijnych przedstawiamy w kolejności od tych najbardziej popularnych. Przy okazji przypominamy również publikacje udostępnione w programach LEX, które analizują przedmiotowe orzeczenia.

1. C-19/20, I.W. I R.W. przeciwko BANK BPH S.A.

Na pierwszym miejscu na liście znajduje się kwietniowy polski wyrok w sprawie kredytów frankowych, z którym wiązano wielkie nadzieje na rozwiązanie wątpliwości, których nie rozstrzygnęły dotychczasowe orzeczenia Trybunału unijnego.

Zdaniem naszego eksperta - dr. Łukasza Węgrzynowskiego, przedmiotowy wyrok, chociaż do większości kluczowych zagadnień odniósł się skrótowo, to warto poddać go gruntownej analizie ze względu na zawarte w nim rozważania Trybunału dotyczące redukcji utrzymującej skuteczność postanowienia zawierającego warunek nieuczciwy, nieważności i skutków nieważności umowy zawierającej warunki nieuczciwe, jak też wpływu aneksu do umowy zawierającej warunki nieuczciwe na zakres ochrony praw konsumenta.

Więcej zob.:

2. C-935/19, Grupa Warzywna Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Drugi w kolejności wyrok również dotyczył polskiego sporu o podatek VAT. TSUE orzekł w nim, że przepisy dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie stosowaniu polskich przepisów podatkowych, które skutkują nałożeniem na podatników 20-procentowej sankcji w podatku VAT.

Zdaniem naszego ekspertki - dor. pod. Agnieszki Wesołowskiej, wyrok bez wątpienia powoduje konieczność zrewidowania brzemienia ustawy o VAT w zakresie sankcji przez krajowego ustawodawcę. Dodatkowo, wyrok daje podatnikom podstawę do kwestionowania dotychczasowych rozstrzygnięć organów podatkowych, na mocy których nałożono dodatkowe 20-procentowe zobowiązanie oraz powinien bezpośrednio wpłynąć na wyniki spraw podatkowych, które obecnie są w toku. W myśl wyroku, w każdej sprawie, w której została nałożona sankcja konieczne jest dokładne zbadanie charakteru naruszeń, wpływu błędu podatnika na uszczuplenie wpływów do skarbu państwa, co sprowadza się do dokładnego zbadania okoliczności faktycznych sprawy.

Więcej zob.:

3. C-896/19 (Repubblika przeciwko Il-Prim Ministru)

3. miejsce na liście najczęściej czytanych orzeczeń zajmuje jedyny wyrok wydany w zagranicznej sprawie. W sporze, który dotyczył maltańskiego systemu powoływania sędziów TSUE rozsądził, czy sędziów może powoływać inna władza niż sądownicza, a konkretnie premier. Niewątpliwie, zarówno rozważania jak i rozstrzygnięcie Trybunału mają istotne znaczenie dla toczącego się sporu o zgodność zmian w polskim sądownictwie z prawem UE.

Więcej zob.:

4. C-383/19 (Powiat Ostrowski przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu)

Kolejny wyrok i znowu wracamy do polskich spraw. Tym razem Trybunał rozstrzygał spór o to, czy obowiązkowe jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC w przypadku, gdy pojazd mechaniczny wyraźnie nie nadaje się do jazdy ze względu na zły stan techniczny, chociaż nie został formalnie wycofany z ruchu.

Jak podkreśla nasza ekspertka - Aleksandra Partyk, chociaż orzeczenie zostało wydane w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, to wywiera ono skutki wobec wszystkich właścicieli pojazdów.

Więcej zob.:

5. C-121/21 R, Czechy przeciwko Polsce

Ostatnie miejsce na liście najpopularniejszych orzeczeń unijnego Trybunału w pierwszym kwartale b.r. zajmuje jedyne w tym gronie postanowienie, ale za to w jakże głośnej i ważnej dla naszego kraju sprawie. Chodzi o polsko-czeski spór o kopalnię węgla brunatnego w Turowie, w którym TSUE zastosował środki tymczasowe w postaci nakazu natychmiastowego zamknięcia kopalni.

Niewątpliwie, sprawa ta jest wyjątkowa pod wieloma względami. Po pierwsze, spór przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczą w niej bezpośrednio unijne kraje, a nie, jak to jest przyjęte w sporach o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja i pozwane państwo. Po drugie, to sprawa, która pokazuje, jak priorytetowo zarówno jeśli chodzi o skutki decyzji jak i szybkość ich podejmowania, Trybunał unijny traktuje sprawy dotyczące ochrony środowiska. Po trzecie, i chyba najistotniejsze jej wyjątkowość polega na potencjalnych kolosalnych konsekwencjach, jakie decyzja w tej sprawie (a w przyszłości inne) może mieć dla działalności firmy, danego regionu i mieszkających tam ludzi, oraz państwa.

Więcej zob.:

Zobacz również:

TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w II kwartale 2021 r.
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.