Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie

30 grudnia 2023

Traktatu o Unii Europejskiej właściwie nie trzeba przedstawiać. To jeden z tzw. Aktów podstawowych UE, swego rodzaju akt konstytucyjny tej jedynej w swoim rodzaju międzynarodowej organizacji. Od niedawna w programie LEX Prawo Europejskie Traktatowi towarzyszy nowy całościowy komentarz.

Ogólnie o Komentarzu do Traktatu o Unii Europejskiej

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej, pod redakcją prof. Roberta Grzeszczaka i prof. dr hab. Dagmary Kornobis-Romanowskiej, pojawił się w ofercie Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska zarówno w formie książkowej jak i elektronicznej. W tej ostatniej formie jest dostępny między innymi w programie LEX Prawo Europejskie, w którym dołączył do klasycznego już Komentarza do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I, II  i III , pod redakcją prof. dr hab. Dagmary Kornobis-Romanowskiej, dr hab. Krystyny Kowalik-Bańczyk (red.), dr hab. Justyny Łacny, prof. dr. hab. Dawida Miąsika, prof. dr hab. Niny Półtorak, prof. dr hab. Moniki Szwarc oraz prof. Andrzeja Wróbla.

Szczególna data publikacji Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej

Trzeba przyznać, że moment opublikowania Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej jest szczególny i wyjątkowy. Zbiegł się on bowiem z początkiem ogólnounijnej debaty o nowym kształcie UE, która ma dotknąć swoimi zmianami również komentowany Traktat. Tym bardziej więc warto się z tym opracowaniem zapoznać.

Koncepcja Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej jest pomyślany jako klasyczny komentarz objaśniający treści i znaczenia kolejno następujących po sobie artykułów tego aktu. W odniesieniu do każdego przepisu Traktatu o Unii Europejskiej, oprócz komentarza merytorycznego, znaleźć można wykaz literatury, obejmujący poglądy doktryny prawa UE pochodzące zarówno od polskich jak i zagranicznych autorów.

Wykaz literatury dla komentarza pt.

Jeśli chodzi o treść samych komentarzy merytorycznych, to warto podkreślić, że pod każdym z przepisów znaleźć można analizę następujących zagadnień:

  • ewolucji każdego z artykułów (należy pamiętać, że w wyniku nowelizacji Traktatu o Unii Europejskiej oprócz zmiany treści przepisów nastąpiło również ich przenumerowanie);
  • kontekstu systemowego przepisu (czyli przedstawienie konkretnego przepisu Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do innych artykułów tego aktu, a także do innych postanowień prawa Unii, w tym szczególnie do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karty praw podstawowych UE oraz do zasad ogólnych, a także do prawa wtórnego;
  • jego treści i charakteru prawnego (czyli komentarz merytoryczny sensu stricto) oraz
  • jego perspektyw (w tym przypadku przedmiotem analizy są reformy, tendencje czy niektóre problemy szczegółowe).

Stan prawny Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej

O unikalności Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej świadczy również jego stan prawny. Jest to bowiem pierwsza tego rodzaju publikacja na polskim rynku wydawniczym, która uwzględnia zmiany wprowadzone wszystkimi dotychczasowymi Traktatami zmieniającymi, a więc Traktatem z Amsterdamu (1997), Traktatem z Nicei (2001) i Traktatem Lizbony (2007), według stanu prawnego na dzień 30 lipca 2023 r. Przy czym wskazując stan prawny, mamy na myśli nie tylko wymienione wyżej Traktaty, ale również inne akty prawa UE, zarówno pierwotnego jak i wtórnego, oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i sądów krajowych.

Autorzy Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej

Autorami Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej są wybitni naukowcy i praktycy w zakresie prawa UE. W skład zespołu autorskiego wchodzą: dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr, dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel. Spośród grona redakcyjno-autorskiego warto zwrócić uwagę zwłaszcza na troje osób.

Po pierwsze, na prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka, który jest współredaktorem publikacji oraz autorem komentarzy do 12 z 55 artykułów Traktatu o Unii Europejskiej, współprzewodniczącym Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Po drugie, na drugiego ze współredaktorów Komentarza - prof. dr hab. Dagmarę Kornobis-Romanowską, autorki komentarzy do 11 przepisów Traktatu, która kieruje Katedrą Badań i Studiów nad Prawem Unii Europejskiej im. Jeana Monneta oraz Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Wrocławskim i która współtworzyła wspomniany wcześniej Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Po trzecie, nie można nie wspomnieć innej osoby, która łączy grono redakcyjno-autorskie obu komentarzy - prof. dr hab. Andrzeja Wróbla - sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku i byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych autorów znaleźć można oczywiście

Adresaci Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej jest adresowany do szerokiego grona odbiorców: od praktyków prawa – sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, przez pracowników administracji rządowej i samorządowej, aż po pracowników naukowych wydziałów prawa, administracji, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, dyplomacji i bezpieczeństwa. Z całą pewnością będzie też wartościowym źródłem wiedzy dla studentów i doktorantów, a także każdego obywatela zainteresowanego ogólnymi i praktycznymi skutkami członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej w programie LEX Prawo Europejskie

Jak to zostało wskazane wyżej, Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej powstał najpierw jako książka, a dopiero później trafił do programu LEX. Można powiedzieć, że i jedna i druga forma mają swoje plusy i minusy z punktu widzenia możliwości korzystania z komentarza jako pewnej kategorii publikacji, wynikające z charakteru danego medium. W programie LEX postaraliśmy się, aby nic nie stracić z pozytywnych stron, wynikających z elektronicznej formy publikacji, dodając do nich jednocześnie korzyści, właściwe dla formy książkowej.

Jak dotrzeć do komentarza w programie?

Zanim jednak opiszemy funkcje związane z korzystaniem z komentarzy w LEX-ie, warto kilka zdań poświęcić opisowi sposobu dotarcia do Komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej w programie. Najszybszą i najłatwiejszą metodą na znalezienie Komentarza w programie jest wpisanie w wyszukiwarkę LEX Search skrótu nazwy aktu prawnego i kategorii dokumentu, czyli w naszym konkretnym przypadku słów TUE komentarz. Takie wyszukiwanie spowoduje, że na górze listy dokumentów/publikacji zaraz pod tekstem Traktatu znajdzie się właśnie nasz Komentarz.

Lista wynikowa dla hasła TUE komentarz

Nawiguj po komentarzu

komentarz jako kategoria publikacji daje możliwość szybkiego nawigowania po jego treści. Służą do tego dwie funkcje. Po pierwsze - Spis treści - który umożliwia przełączania się pomiędzy jego poszczególnymi częściami, przede wszystkim komentarzami do poszczególnych artykułów.

Zaznaczenie spisu treści dla komentarza TUE

Drugą funkcją jest funkcja - Szukaj w treści, która daje możliwość znalezienia pojedynczych wyrazów lub całych fraz w danym elemencie struktury tekstu komentarza.

Szukanie w treści komentarza hasła

Sprawdź, kim jest autor

Program LEX umożliwia także sprawdzenie szczegółowych informacji na temat autorów Komentarza. Kliknięcie linku z nazwiskiem autora powoduje otwarcie nowego okna z jego notką bio, zdjęciem oraz publikacjami jego autorstwa dostępnymi w LEX-ie zarówno w formie pełnotekstowej jak i notek bibliograficznych.

Wykaz szczegółowych informacji o autorze komentarza TUE

Zacytuj publikację i podaj dokładne źródło

Użytkownik programu, korzystając z Komentarza, może również użyć funkcji Zacytuj, pozwalającej na szybkie cytowanie publikacji z jednoczesną możliwością kopiowania i wklejenia go do zewnętrznego dokumentu (np. otwartego dokumentu Word w formacie .docx). Funkcja ta oferuje trzy opcje: Zacytuj, Zacytuj zaznaczenie oraz Zacytuj fragment książki z numerem strony:

Prezentacja funkcji zacytuj fragment ksiązki z numerem strony

Funkcja "Zacytuj" generuje sam przypis bibliograficzny. Funkcja "Zacytuj zaznaczenie" daje możliwość cytowania zaznaczonego fragmentu i generuje oprócz przypisu bibliograficznego cytowany fragment tekstu.

Bardzo przydatną funkcją, która pozwala skorzystać z cech formy książkowej Komentarza, jest funkcja Zacytuj fragment książki z numerem strony.

Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie – fot. 6

Klikając w tę opcję, zostaniemy przeniesieni do zakładki Książka PDF, w której będziemy mogli skorzystać z możliwości zacytowania fragmentu publikacji wraz z informacją o numerze strony, na której znajduje się cytowany fragment publikacji.

Po przejściu w zakładkę Książka PDF, wystarczy odnaleźć i zaznaczyć fragment treści, który nas interesuje. Po zaznaczeniu fragmentu treści można albo kliknąć w ikonę Zacytuj z numerem strony w górnym menu albo w Zacytuj zaznaczenie w menu kontekstowym:

Prezentacja opcji książka PDF

Kolejno pojawi się okno z cytowanym fragmentem, pełną bibliografią oraz numerem strony, na której znajduje się cytowany fragment treści:

Wyszukiwanie cytowanego fragmentu treści

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie