Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uchwalenie planu ogólnego do 2026 roku - czy jest możliwe?

24 listopada 2023

Duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe narzędzia planistyczne. Przykładem może być plan ogólny gminy, który ma zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Na uchwalenie planów ogólnych gminy mają czas do 1 stycznia 2026 r.

Dlaczego plan ogólny jest tak istotny? 

Plan ogólny gminy ma być obligatoryjnie sporządzanym dokumentem planistycznym o zasięgu całej gminy, który ma zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednak w przeciwieństwie do studium będzie aktem prawa miejscowego. Oznacza to, że jego postanowienia będą wiążące zarówno przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Decyzje WZ będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym. Plan ogólny jednocześnie wyznaczy obszary, na których wydanie decyzji WZ jest dopuszczalne. Dzięki temu rozwiązaniu gminy będą posiadały większy wpływ na to, gdzie może rozwijać się zabudowa i jaki charakter ma ta zabudowa utrzymywać. Takie rozwiązanie zostało przyjęte, aby można było ograniczyć niekontrolowane rozlewanie się zabudowy. Ustawodawca przewidział na uchwalenie planów ogólnych termin do 31 grudnia 2025. Po tej dacie studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy tracą moc. Natomiast brak planów ogólnych uniemożliwi prowadzenie jakichkolwiek prac o charakterze planistycznym na terenie gminy. Podobnie bowiem jak w przypadku decyzji WZ, która nie będzie mogła być wydana bez wcześniejszego określenia obszarów uzupełnienia zabudowy, niemożliwe także będzie uchwalanie planów miejscowych. Po 1 stycznia 2026 r. warunkiem uchwalenia planu miejscowego będzie wejście w życie w danej gminie planu ogólnego. Wyjątkiem będą wszczęte i niezakończone procedury uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, co do których do końca 2025 r. ogłoszony został termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W takich przypadkach warunkiem uchwalenia planu miejscowego jest jego zgodność z dotychczasowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W interesie gmin jest więc jak najszybsze przystąpienie do prac nad przygotowaniem i uchwaleniem planu ogólnego. Ale czy jest to możliwe?

Kiedy przepisy wykonawcze?  

Choć nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym weszła w życie 24 września 2023 r., to gminy nadal nie przystąpują do procedury uchwalania planów ogólnych. Wynika to z faktu, że brakuje przepisów wykonawczych doprecyzowujących postanowienia ustawy w tej kwestii, w tym w szczególności rozporządzenia określającego, jak taki projekt planu ogólnego przygotować. Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, który jest kluczowy do rozpoczęcia procedowania, jest opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ale wciąż jest na etapie konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt określa zasady przygotowania projektu planu ogólnego oraz charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto rozporządzenie określa:

  • sposób obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych;
  • sposób tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych,
  • zasady stosowania oznaczeń, nazewnictwa i standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych;
  • sposób dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego;
  • sposób wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego.

Na opracowanie planu ogólnego gminy mają czas do końca 2025 roku, ale przedłużający się okres oczekiwania na wydanie aktów wykonawczych umożliwiających rozpoczęcie prac planistycznych, stawia znak zapytania nad dochowaniem tego terminu.  

Więcej w Lex Budownictwo:

Plan ogólny jako następca studium

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Kamila Kokoszewska

Product Manager Budownictwo

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy