Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Większe korzyści z ulgi B+R

18 lipca 2023

W 2023 r. przedsiębiorcy nadal mają możliwość rozliczenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe (tzw. ulga B+R). Jej uzupełnieniem od 1 stycznia jest ulga na innowacyjnych pracowników. Przed Polską dużo jednak jeszcze pracy i konieczności stymulowania inwestycji w B+R mechanizmami fiskalnymi i organizacyjnymi. 

Istota ulgi B+R

Wciąż obserwujemy wzrost zainteresowania ulgami B+R i IP Box. Widać to w składanych zeznaniach podatkowych, ale także po liczbie wniosków o interpretacje indywidualne oraz liczbie weryfikacji prowadzonych przez organy podatkowe.

Ulgi B+R oraz IP Box funkcjonują w polskim systemie podatkowym już od pewnego czasu. Natomiast od 2022 r. wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu funkcjonuje w Polsce skoordynowany system ulg fiskalnych wspierających każdy etap procesu produkcyjnego, stosowanych wspólnie i wzajemnie się uzupełniających. Od tej daty ulga B+R nie jest tak ograniczona jak funkcjonująca wcześniej (od 1.01.2016 r.), ponieważ został rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych. Nie jest też już konieczne wybieranie pomiędzy B+R i IP Box.

Działalność badawczo-rozwojowa polega na poszukiwaniu nowych rozwiązań usprawniających działalność danego przedsiębiorstwa. Przynosi ona także wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Dostrzegając jej zalety, ustawodawca wprowadził ulgę związaną z prowadzeniem takiej działalności. Ulgę tę powinni rozważyć podatnicy zatrudniający specjalistów, których wynagrodzenia wchodzą w zakres kosztów kwalifikowanych.

Zasady związane z rozliczaniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiają procedury:

Kto może skorzystać z ulgi B+R?  

W założeniu ulga B+R ma zastosowanie na początku procesu opracowania produktu lub wdrożenia innowacji, a ulga IP Box wspiera z kolei ostatni etap procesu produkcyjnego poprzez komercjalizację wytworzonych praw własności intelektualnej. By skorzystać z ulgi B+R, należy podjąć szereg działań w celu określenia, czy taka ulga w ogóle podatnikowi przysługuje. Podatnik musi przeprowadzić analizę nakierowaną na:

  • zidentyfikowanie przejawów swojej działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową;
  • określenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej oraz wyceny tych kosztów (poprzez zidentyfikowanie kosztów spełniających definicję „kosztów kwalifikowanych”);
  • zidentyfikowanie dokumentacji uzasadniającej prawo do skorzystania z ulgi oraz wypełnienie obowiązków formalnych.

Warto podkreślić, że z omawianej ulgi korzystają nie tylko podmioty, które prowadzą działalność w obszarach, w stosunku do których intuicyjne przypisuje się takie cechy jak nowoczesność i innowacyjność (jak np. branża IT), ale także np. producenci sprzętu AGD.

Symultaniczne korzystanie z B+R oraz IP Box

Do końca 2021 r. niemożliwe było rozliczenie ulgi B+R oraz ulgi IP Box w odniesieniu do tego samego dochodu. Ten zakaz uchylono 1.01.2022 r. i obecnie podatnicy mogą rozliczyć B+R oraz IP Box w jednym roku podatkowym, względem tej samej podstawy opodatkowania.

Takiemu odliczeniu podlegają jedynie koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tj. prac badawczo-rozwojowych), z którego dochody są opodatkowane w ramach IP Box.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Nowa preferencja, którą w praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują w 2023 r., stanowi uzupełnienie B+R oraz IP Box. Została ona wprowadzona przez przepisy Polskiego Ładu wraz z ulgami na prototyp oraz na robotyzację, jako dodatkowa zachęta podatkowa wypełniająca przestrzeń między B+R oraz IP Box.

W praktyce ulga ta polega na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną część ulgi B+R. Odliczenia dokonuje się po złożeniu zeznania za poprzedni rok. Choć zatem ulga weszła w życie już w 2022 r., to pierwsi podatnicy skorzystają z niej dopiero w 2023 r., po złożeniu do urzędu skarbowego rozliczenia za 2022 r.

Czy podatnikowi przysługuje ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej pozwala ustalić procedura Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej.

Rozwiązania ulgi B+R omawiamy także w:

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Strzelec

Redaktor Naczelna "Przeglądu Podatkowego

Product Manager Procedury Biznes