Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ulga na CSR

24 lipca 2023

Ulga na CSR to ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność społecznie użyteczną. Ulga na CSR polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Od początku 2022 r. podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z nowej ulgi podatkowej dla firm ponoszących wydatki na sponsoring w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Ma ona stanowić zachętę podatkową dla inwestorów oraz przynosić korzyści podmiotom działającym w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Jej celem jest wspieranie działalności w obszarach kulturowo - sportowych, tak aby powstało więcej współprac pomiędzy przedsiębiorcami, artystami i celebrytami a instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi.

Kogo dotyczy ulga na CSR?

Ulga na CSR jest skierowana do przedsiębiorców:

 • podatników PIT, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym,
 • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Z preferencyjnego rozwiązania mogą zatem skorzystać różne grupy firm np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki osobowe.

Na czym polega ulga na CSR?

Ulga na CSR polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
 • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

W praktyce ulga na CSR pozwala podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi na CSR?

W ramach ulgi na CSR podatnik może odliczyć koszty poniesione na:

 1. działalność sportową, czyli koszty poniesione na finansowanie:
  • klubu sportowego,
  • stypendium sportowego,
  • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową;
 2. działalność kulturalną, czyli koszty poniesione na finansowanie:
  • instytucji kultury,
  • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;
 3. działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, czyli koszty poniesione na:
  • stypendia,
  • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat,
  • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
  • sfinansowanie studiów dualnych, w tym koszty praktyk,
  • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, prowadzonego przez tę uczelnię.

Sposób rozliczania ulgi na CSR

W przypadku skorzystania z ulgi na CSR odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Podatnik dokonuje odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager Księgowość i Podatki