Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ulga na powrót - na czym polega i komu przysługuje

19 marca 2024

Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z ulgi na powrót i przez cztery lata od powrotu do kraju nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Ich roczne przychody objęte ulgą nie mogą jednak przekraczać kwoty 85 528 zł. Z ulgi na powrót można skorzystać w rozliczeniu rocznym PIT.

Ulga na powrót - na czym polega?

Ulga na powrót została wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsca zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r. Ze zwolnienia od podatku w ramach ulgi na powrót korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Z ulgi na powrót może skorzystać podatnik, który:

 • w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz
 • nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym:
  • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz
  • okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz
 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie:
  • co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki,
  • na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz
 • nie korzystał poprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przenosi miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Jakie przychody obejmuje ulga na powrót?

Ulga na powrót obejmuje przychody podatnika uzyskane z tytułu:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Powyższe przychody są zwolnione w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Podatnik może wybrać, czy chce zastosować zwolnienie od roku, w którym przeniósł swoją rezydencję podatkową, czy też od początku kolejnego roku. Zwolnienie jest ograniczone kwotowo i dotyczy wyłącznie przychodów podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W którym momencie można skorzystać z ulgi na powrót?

Z ulgi na powrót można skorzystać już w trakcie roku na etapie obliczania zaliczek na podatek. W takiej sytuacji, podatnik musi złożyć płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do zastosowania zwolnienia. W oświadczeniu należy wskazać również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

Ostatecznie ulga na powrót jest rozliczana w składanym przez podatnika zeznaniu rocznym PIT za dany rok podatkowy.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki