Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Szczegółowe zasady umieszczania danych w e-CRUB

01 lipca 2023

Od 5 czerwca 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (Dz. U. poz. 746), które szczegółowo określa sposób prowadzenia systemu e-CRUB oraz wzory formularzy: osobowego, zawodowego i kary.  

Cel rozporządzenia

Nowe rozporządzenie jest konsekwencją nowelizacji ustawy - Prawo budowlane obowiązującej od 10 sierpnia 2022 r. Zgodnie z tą nowelizacją osoby, które uzyskały uprawnienia na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r. i są członkami izb samorządu zawodowego, mogą zostać wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Rozporządzenie uwzględnia nowe procedury wprowadzania danych do centralnych rejestrów za pomocą formularzy. W szczególności rozporządzenie określa:

  • szczegółowy sposób prowadzenia systemu teleinformatycznego (system e-CRUB),
  • formularz osobowy, czyli wzór formularza danych dotyczących osoby, która nabyła uprawnienia budowlane lub kwalifikacje zawodowe, lub osoby ukaranej,
  • formularz zawodowy, czyli wzór formularza do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe,
  • formularz kary, czyli wzór formularza do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Rejestr uprawnionych i ukaranych

Dwa rejestry prowadzone zgodnie z rozporządzeniem w systemie e-CRUB to:

  • centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (rejestr uprawnionych) oraz
  • centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (rejestr ukaranych).

Rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych zapisywanych w postaci elektronicznej i gromadzonych w sposób usystematyzowany. Rejestr uprawnionych składa się z kart osobowych oraz zawodowych, natomiast rejestr ukaranych składa się z kart osobowych i kar. Dane w tych formularzach organy samorządu zawodowego przekazują Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, wprowadzając je do systemu e-CRUB.

 

Dostęp do systemu a proces autoryzacji

System e-CRUB zapewnia publikację danych wpisanych w rejestrze uprawnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB). System e-CRUB posiada zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, dokonywaniem zmian danych objętych wpisami oraz przekazywaniem danych przez osoby nieuprawnione. Dostęp do systemu, wprowadzanie danych oraz ich zatwierdzenie wymaga prawidłowego przeprowadzenia procesu identyfikacji, uwierzytelnienia oraz autoryzacji użytkownika wykonującego te czynności.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

 

Więcej w Lex Budownictwo:

  1. Nowe zasady prowadzenia Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej
  2. Zakres danych gromadzonych w e-CRUB