Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Umowa o prace projektowe

06 lutego 2023

Umowa o prace projektowe jest szczególnym rodzajem umowy o dzieło. Warto pamiętać, że powinna zawierać nie tylko postanowienia dotyczące samego projektu, ale także postanowienia dotyczące praw autorskich. W praktyce często sie o nich zapomina.

Niezbędne postanowienia umowy o prace projektowe

Umowa o prace projektowe powinna zawierać przede wszystkim oznaczenie stron umowy oraz postanowienia dotyczące samego projektu, takie jak przedmiot i termin realizacji dzieła.

Standardowo umowa o prace projektowe jest zawierana pomiędzy zamawiającym inwestorem a przyjmującym zamówienie projektantem. Na jej podstawie projektant zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (dokumentacji projektowej), a zamawiający (inwestor) zobowiązuje się do ich odebrania i zapłaty określonego wynagrodzenia.

Przedmiot umowy powinien precyzyjnie określać zakres zleconej do wykonania dokumentacji projektowej. Określając termin należy wskazać do kiedy projektant ma wykonać dokumentację projektową. Można to określić albo wskazując konkretną datę kalendarzową, albo liczbę dni, jakie upłyną od zawarcia umowy. Można także wskazać etapy realizacji poszczególnych prac projektowych wraz z podaniem terminów ich wykonania. Ponadto w umowie należy zawrzeć:

  • prawa i obowiązki stron,
  • wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia,
  • zasady odbioru dzieła.

Do obowiązków inwestora należy np.: przekazanie projektantowi określonych dokumentów niezbędnych do wykonania umowy, uzyskanie określonych decyzji, ale także udział w spotkaniach dotyczących przygotowania projektu oraz przystąpienie do odbioru. Z kolei do obowiązków projektanta należy m.in.: wykonanie projektu zgodnie z umową, uwzględnienie uwag i sugestii inwestora, skoordynowanie techniczne opracowań projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń a także informowanie inwestora o koniecznych zmianach w projekcie.

Umowa o prace projektowe powinna zostać zawarta w formie pisemnej, co jest istotne dla skuteczności postanowień dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej. W zakresie postanowień dotyczących praw autorskich będą miały zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich

Zawarcie w umowie o prace projektowe postanowień dotyczących praw autorskich ma na celu zabezpieczenie interesów zarówno projektanta jak i inwestora. Dokumentacja projektowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, dlatego inwestor powinien zadbać o przeniesienie przez projektanta na jego rzecz autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej. W umowie można jedynie przenieść prawa zbywalne, którymi są autorskie prawa majątkowe. Istotne jest także, aby w umowie wskazane były konkretne pola eksploatacji. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji znanych w chwili jej zawarcia.   Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Więcej w Lex Budownictwo:
szkolenie: Umowa o prace projektowe

Umowa o prace projektowe

Kamila Kokoszewska

product manager

Budownictwo

Zobacz również:
Dodatkowo w Lex Budownictwo:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy