Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP

15 lutego 2021

Warunki udziału w postępowaniu zostały uregulowane na nowo w Prawie zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., choć w zdecydowanej większości opierają się na rozwiązaniach, które znamy z dotychczasowej ustawy. Określenie warunków to jedna z kluczowych czynności zamawiającego, która ma bezpośredni wpływ na wybór optymalnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 112 p.z.p, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

  1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
  2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  4. zdolności technicznej lub zawodowej.

Na co zwrócić uwagę na gruncie nowego PZP?

Elementami, na które każdy zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę w przepisach nowego Prawa zamówień publicznych są:

  1. zupełnie nowy warunek zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. rozumienie nowego pojęcia „podmiotowych środków dowodowych”,
  3. opisywanie warunków i żądanie na ich potwierdzenie podmiotowych środków dowodowych (z odrębnościami dla zamówień krajowych i unijnych),
  4. modyfikacja wymagań odnoszących się do weryfikacji oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku podmiotów trzecich i konsorcjum,
  5. pełne wdrożenie rozwiązań i wytycznych zawartych w orzeczeniu TS UE w sprawie Esaprojekt

O powyższych zagadnieniach była mowa podczas szkolenia "Nowe PZP - warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia", które poprowadziła Małgorzata Stręciwilk, była prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Podczas szkolenia padło wiele pytań o określanie warunków udziału w postępowaniu, a odpowiedzi na nie dostępne są w serwisie LEX Zamówienia Publiczne.

Serdecznie zachęcam do lektury komentarza praktycznego "Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w nowym PZP", którego Autorem jest również prezes Małgorzata Stręciwilk.

Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP
Anna Stańczuk

redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.