Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP po 1 stycznia 2021 r.?

26 lipca 2023

Warunki udziału w postępowaniu zostały uregulowane w Prawie zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Określenie warunków to jedna z kluczowych czynności zamawiającego, która ma bezpośredni wpływ na wybór optymalnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 112 p.z.p, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

  1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
  2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  4. zdolności technicznej lub zawodowej.

Na co zwrócić uwagę na gruncie PZP po 1 stycznia 2021 r.?

Elementami, na które każdy zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę w przepisach Prawa zamówień publicznych są:

  1. warunek zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. rozumienie pojęcia „podmiotowych środków dowodowych”,
  3. opisywanie warunków i żądanie na ich potwierdzenie podmiotowych środków dowodowych (z odrębnościami dla zamówień krajowych i unijnych),
  4. modyfikacja wymagań odnoszących się do weryfikacji oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku podmiotów trzecich i konsorcjum,
  5. pełne wdrożenie rozwiązań i wytycznych zawartych w orzeczeniu TS UE w sprawie Esaprojekt.

O powyższych zagadnieniach była mowa podczas szkolenia "Nowe PZP - warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia", które poprowadziła Małgorzata Stręciwilk, była prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Podczas szkolenia padło wiele pytań o określanie warunków udziału w postępowaniu, a odpowiedzi na nie dostępne są w serwisie LEX Zamówienia Publiczne. Była też mowa o najważniejszych elementach dot. warunków udziału w postępowaniu.

Zachęcam również do lektury komentarza praktycznego "Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w nowym PZP", który przedstawia generalne wskazówki dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sposobu ich uregulowania.

 Podział majątku wspólnego małżonków

         Anna Stańczuk

         Dyrektor Działu Zarządzania Produktami - Rynek Public