Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

06 lipca 2020

1 lipca weszła w życie nowelizacja k.p.c., która wprowadziła nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej. Tego rodzaju sprawy mają rozpatrywać nowoutworzone sądy. Właściwych w sprawach własności intelektualnej będzie więc pięć sądów sądów okręgowych oraz dwa apelacyjne. Czy wiesz jakie to sądy?

Pierwotnie, podczas prac legislacyjnych zakładano, że właściwe będą cztery sądy do rozpatrywania spraw własności intelektualnej. Na dzień przed wejściem w życie nowych regulacji, opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, w którym wskazano pięć sądów. Jak podkreśla dr Monika Rejdak w komentarzu praktycznym w LEX Właściwość sądu w sprawach własności intelektualnej "pomimo, że sądy własności intelektualnej będą stanowiły w strukturze wewnętrznej sądownictwa powszechnego osobne jednostki organizacyjne, to jednak nie są one sądami szczególnymi, tylko wydziałami wybranych sądów okręgowych oraz apelacyjnych. Jednakże nawet fakt wyodrębnienia samych wydziałów jest bardzo istotny, gdyż podkreśla on pożądaną specjalizację sędziów orzekających w sprawach własności intelektualnej".

Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

W przypadku właściwości miejscowej chodzi o określenie właściwego sądu okręgowego według miejsca jego położenia. Właściwość miejscowa oznacza zakres spraw, które mogą rozpoznawać w pierwszej instancji wskazane sądy okręgowe. Okręgi te ustalił w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości, wskazując administracyjny obszar ich właściwości. Ponadto w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości określił sądy apelacyjne do rozpoznawania spraw w drugiej instancji. Sądy te mają rozpoznawać środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez sądy pierwszoinstancyjne. Chodzi o rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów pierwszej instancji, czyli od wyroków oraz od postanowień wydawanych przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego, w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego a także co do wezwania o udzielenie informacji.

Zgodnie z wspomnianym rozporządzaniem do rozpoznawania spraw własności intelektualnej określono wydziały w sądach okręgowych położonych w: Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Katowicach. Z kolei rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych wskazuje, że Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie oraz Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu przekazuje się rozpoznawanie tych spraw.

Rozpoznanie sprawy własności intelektualnej przez inny sąd, aniżeli sąd własności intelektualnej

W przypadku rozpoznania sprawy własności intelektualnej przez inny sąd, aniżeli właściwy sąd własności intelektualnej, to w sytuacji kiedy sprawę tę rozpoznawałby sąd rejonowy, wówczas znajdzie zastosowanie art. 379 pkt 6 KPC, mówiący o nieważności postepowania cywilnego z powodu rozpoznania sprawy przez sąd rejonowy, a która należała do właściwości sądu okręgowego bez względu na wartość przedmiotu sporu. Z kolei w sytuacji, gdyby sprawę własności intelektualnej rozpoznał inny wydział właściwego sądu okręgowego bądź inny wydział innego sądu okręgowego, to nieważność postępowania mogłaby wystąpić jedynie wtedy, gdyby doszło do jednej z sytuacji określonych w art. 379 KPC. Sam bowiem fakt rozpoznawania tej sprawy przez inny wydział właściwego sądu okręgowego, czy przez inny sąd okręgowy nie stanowi o nieważności postępowania, dodaje dr Monika Rejdak we wskazanym komentarzu praktycznym.

Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna