Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

18 października 2021

Istnieją dwa tryby wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. Postępowanie egzekucyjne wszczynać się może na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Z kolei w wypadku, gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, wszczyna on postępowanie egzekucyjne z urzędu poprzez nadanie tytułowi wykonawczemu przez siebie wystawionemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.

Jak wskazuje P. Przybysz w procedurze Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, postępowanie egzekucyjne w administracji to zorganizowany ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy egzekucyjne oraz inne podmioty w celu przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną.

W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym co do zasady można wyróżnić trzy stadia:

  • stadium poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej,
  • stadium stosowania egzekucji oraz
  • stadium następujące po przeprowadzeniu egzekucji.

Należy przy tym zaznaczyć, że nie zawsze postępowanie egzekucyjne przebiega przez wszystkie wymienione stadia. Może ono bowiem zakończyć się na etapie poprzedzającym wszczęcie egzekucji albo też może przebiegać tylko przez dwa pierwsze stadia i zakończyć się wraz z zakończeniem egzekucji administracyjnej.

Wymagania co do wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji

Autor procedury zaznacza, że ustawa nie określa wymagań, jakie powinien spełniać wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji, jak również nie zawiera upoważnienia do określenia wzoru takiego wniosku. Z przepisów wykonawczych określających wzory tytułów wykonawczych wynika natomiast, że wniosek o wszczęcie egzekucji stanowi integralną część tytułu wykonawczego. Wypełniony tytuł wykonawczy jest zatem równocześnie wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

We wniosku o wszczęcie egzekucji może zostać wskazany przez wierzyciela środek egzekucyjny. Na wierzycielu ciąży powinność wskazania środka egzekucyjnego, jeżeli egzekucja dotyczy obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Wniosek o wszczęcie egzekucji oraz tytuł wykonawczy mogą być przekazywane do organu egzekucyjnego

  • przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo
  • z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Winny być one opatrzone stosownym podpisem lub pieczęcią elektroniczną.

Weryfikacja tytułu wykonawczego

Piotr Przybysz wskazuje, że organ egzekucyjny sprawdza w pierwszej kolejności, czy tytuł wykonawczy został sporządzony według właściwego wzoru. Tytuł wykonawczy powinien być sporządzony według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Sądowy tytuł wykonawczy nie jest prawidłowym tytułem wykonawczym, na którego podstawie byłoby możliwe wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej. Wierzyciel powinien w takim przypadku wystawić administracyjny tytuł wykonawczy wykorzystując odpowiedni wzór tytułu wykonawczego.

Organ egzekucyjny na tym etapie czynności wstępnych sprawdza również, czy tytuł wykonawczy zawiera elementy określone w art. 27 § 1 i 2 u.p.e.a.

Nieprzystąpienie do egzekucji

Organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji, jeżeli tytuł wykonawczy nie został sporządzony według właściwego wzoru, jak również wówczas, gdy wprawdzie został sporządzony według właściwego wzoru, ale nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2 u.p.e.a.

W przypadku stwierdzenia tego rodzaju braków w tytule wykonawczym nie jest dopuszczalne wezwanie wierzyciela w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do uzupełnienia braków.

Ponadto organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji, jeżeli:

  • obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej,
  • organ egzekucyjny uprawdopodobni, że nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

 

Znacznie więcej praktycznych informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film (https://www.youtube.com/watch?v=_NWMKCAxuM4&t=4s) opisujący tę kategorię dokumentów..

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji
Wojciech Kowalski

senior product manager Działu Legal

Więcej dowiesz się w 7 dniowym dostępie testowym w LEX Kancelaria Prawna!
Polecamy m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy