Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

15 grudnia 2022

Postępowanie upominawcze może toczyć się w odniesieniu do postępowania zwykłego, uproszczonego, a także w zakresie prawa pracy i spraw gospodarczych. Osobą właściwą do wykonywania czynności postępowaniu upominawczym, oprócz sądu, jest także referendarz sądowy. Procedura wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ma co do zasady zastosowanie w sprawach o roszczenia pieniężne oraz w sprawach o świadczenie innych rzeczy zamiennych, jeśli nie zachodzą przesłanki do uznania nakazu zapłaty za niedopuszczalny.

Polecamy zapoznać się z procedurą, opisującą krok po kroku proces wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Wniesienie pozwu o roszczenie pieniężne do sądu

O tym, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy decyduje wartość przedmiotu sporu. Jeśli ma on wartość mniejszą niż 75 tys. zł właściwy jest sąd rejonowy, a w przypadku przekroczenia tej sumy sprawa toczy się przed sądem okręgowym.

Kiedy nasz pozew wpłynie do właściwego sądu, ma on obowiązek sprawdzić czy pozew jest prawidłowy pod względem formalnym i pod względem treści. Wymagania dla pozwu w postępowaniu upominawczym nie różnią się od tych dla zwykłego postępowania. Pozew musi przede wszystkim mieć formę pisma procesowego, która została określona w art. 126 k.p.c.. W pozwie wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej należy podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma. Pozew musi także zawierać odpowiednie elementy treści, narzucone przez art. 187 k.p.c.. Jeśli ewentualne braki nie zostaną usunięte - pozew zostaje zwrócony do powoda.

Wydanie nakazu zapłaty

Autor procedury wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wyraźnie zaznacza, że "nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym powinien być wydawany w każdej sprawie, której przedmiotem jest roszczenie pieniężne, a jednocześnie nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 499 k.p.c". Wynika z tego, że oczywista bezzasadność roszczenia, istnienie wątpliwości co do stanu faktycznego lub fakt, że zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego stanowią przesłanki do odmowy wydania nakazu zapłaty. Sąd ocenia te kryteria, co do zasady, tylko na postawie uzasadnienia pozwu.

Kiedy sąd zdecyduje, że wydanie nakazu zapłaty jest w danej sprawie zasadne, przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do odpowiedzi. Pozwany ma prawo wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia. Powód z kolei, w celu ochrony swoich interesów, może wnieść o nadanie nakazowi zapłaty rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności powoduje, że staje się on tytułem wykonawczym i otwiera powodowi możliwość rzeczywistego dochodzenia jego roszczenia.

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zostało przejrzyście opisane w procedurze autorstwa Pawła Wiśniewskiego.

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Michalina Szabelska

Redakcja Publikacji Elektronicznych