Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Na ten wyrok czekają frankowicze Banku BPH

22 grudnia 2023

Chociaż polskie wyroki frankowe TSUE rozstrzygnęły już wiele spornych kwestii, to nadal przed Trybunał trafiają nowe sprawy z naszego kraju. Jedną z nich jest sprawa C-301/23 (Bank BPH). Odpowiedzi na pytania prejudycjalne w tej sprawie powinny zainteresować kredytobiorców tego banku, choć nie tylko.

O sprawie tej piszemy w LEX Prawo Europejskie, a konkretnie w komentarzu praktycznym, pt.:

który przygotował dr Łukasz Węgrzynowski, autor licznych opracowań dotyczących problematyki kredytów frankowych (np. glos i omówień do wyroków frankowych oraz komentarzy praktycznych) dostępnych w programach LEX, a także częsty prelegent na szkoleniach z tej tematyki.

Pytania i wątpliwości polskiego sądu odsyłającego

W sprawie C-301/23 (Bank BPH) polski sąd wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE aż sześć pytań prejudycjalnych, które dr Ł. Węgrzynowski rozbiera na czynniki pierwsze i poddaje krytycznej analizie merytorycznej. W swoich rozważaniach autor podkreśla zwłaszcza znaczenie następujących kwestii przedstawionych Trybunałowi przez polski sąd do zbadania:

  1. oceny abuzywnego charakter klauzuli umownej stosowanej przez Bank BPH pozwalającej na ustalanie kursów z uwzględnieniem marży wyliczonej na podstawie średniej arytmetycznej kursów stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzający okres obowiązywania wyliczonych marż, który to sposób wyliczenia marży wydaje się, zdaniem polskiego sądu precyzyjny oraz pozwala eliminować jakąkolwiek swobodę i decyzyjność banku;
  2. właściwej interpretacji stanowiska TSUE przedstawionego w wyroku w sprawie C-19/20 (Bank BPH), które daje sądowi krajowemu możliwość eliminacji jedynie nieuczciwego elementu postanowienia umownego, o ile element ten stanowi odrębne zobowiązanie umowne, które może być przedmiotem indywidualnej kontroli pod kątem niedozwolonego charakteru. Jak podkreśla dr Węgrzynowski, można to uznać za wyjątek od zakazu zmiany albo uzupełnienia postanowienia niedozwolonego, choć pogląd opiera się na założeniu, że w takiej sytuacji, na płaszczyźnie normatywnej, mamy do czynienia z dwoma różnymi postanowieniami umownymi, z których tylko jedno jest abuzywne. Formuła ta została wykorzystana przez Sąd Najwyższy w wyroku II CSKP 364/22, który uznał samodzielny charakter postanowienia umownego dotyczącego marży banku w odniesieniu do ustalania kursu franka szwajcarskiego, co zdaniem SN umożliwia usunięcia jedynie elementu odnoszącego się do modyfikacji średniego kursu NBP marżą banku.
  3. zakresu obowiązków informacyjnych sądu względem konsumenta zwłaszcza w świetle liczne trudności praktycznych z tym związanych.

LEX Prawo Europejskie i możliwość przeglądania polskich pytań prejudycjalnych

Skoro przedmiotem artykułu jest polskie pytanie prejudycjalne dotyczące frankowej sprawy, warto kilka słów poświęcić możliwości dotarcia w programie LEX Prawo Europejskie do pytań prejudycjalnych zadanych przez polskie sądy. Aby to zrobić, konieczne jest najpierw przełączenie się z Pulpitu domyślnego na Pulpit europejski. W tym celu należy na Ekranie powitalnym programu w prawej górnej jego części kliknąć na ikonę MÓJ PULPIT i z rozwijanego menu wybrać opcję PULPIT EUROPEJSKI.

Wybór pulpitu europejskiego w LEX

Na Pulpicie europejskim polskich pytań prejudycjalnych należy szukać w panelu zatytułowanym "ANALIZA ORZECZNICTWA" usytuowanym w trzecim rzędzie od góry, od lewej strony. Lista z wszystkimi polskimi pytaniami prejudycjalnymi uruchomi się po kliknięciu w ostatni link w tym panelu:

Pytania prejudycjalne dostępne w zakładce analiza orzecznictwa

Warto zwrócić uwagę, że lista polskich pytań prejudycjalnych jest ułożona w kolejności miejsca publikacji od najnowszego:

Lista wynikowa pytań prejudycjalnych

Jeśli chcesz przeglądnąć pytania prejudycjalne polskich sądów skierowane do Trybunału Sprawiedliwości zamów już dziś bezpłatny, dwutygodniowy dostęp testowy do LEX Prawo Europejskie.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie