Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wznowienie postępowania cywilnego

23 października 2020

Wznowienie postępowania cywilnego to instytucja prawna, której celem jest stworzenie możliwości ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, która została już prawomocnie osądzona. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania łączy cechy procedury uruchamianej wniesieniem środka zaskarżenia i pisma wszczynającego postępowanie w sprawie. Skarga służy usunięciu uchybień procesowych lub wad podstawy orzeczenia ujawnionych po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Ten szczególny rodzaj postępowania został opisany - w postaci interaktywnych schematów - przez Roberta Bełcząckiego. Jednym z nich jest procedura: Wniesienie skargi o wznowienie postępowania od wyroku sądu pierwszej instancji.

Które postępowania można wznowić?

Okazuje się, że nie w każdej sytuacji możliwe jest wznowienie postępowania.

Proces podlegać może wznowieniu, jeśli zakończony został wyrokiem. Wyjątkowo, wznowiony może zostać także proces zakończony postanowieniem, ale tylko w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane postanowienie.

Podobnie jak proces, postępowanie nieprocesowe podlegać może wznowieniu, jeśli zakończyło się postanowieniem co do istoty sprawy, a tylko wyjątkowo postanowieniem nie kończącym sprawy merytorycznie, w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane postanowienie.

Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania od wyroku orzekającego

  • unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo
  • ustalającego nieistnienie małżeństwa,

jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

Niedopuszczalne jest też dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.

Kiedy można żądać wznowienia postępowania?

Jak wskazuje Robert Bełczącki, bieg terminu do wniesienia skargi o wznowienie wyznaczają dwa zdarzenia.

Pierwszym jest uprawomocnienie się wyroku kończącego postępowanie. Nie można żądać wznowienia po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana (wówczas dzień uprawomocnienia się wyroku nie wpływa na bieg terminu do wniesienia skargi o wznowienie).

Zdarzeniem drugim jest natomiast dowiedzenie się o istniejącej podstawie wznowienia. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym, liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Chodzi tutaj o faktyczne dowiedzenie się, a nie możliwość dowiedzenia się przy zachowaniu należytej staranności.

Czy do wniesienia skargi potrzebny jest radca prawny lub adwokat?

Wniesienie skargi o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem sądu pierwszej instancji nie jest objęte przymusem adwokacko-radcowskim.

Jeśli w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji skarżący był reprezentowany przez pełnomocnika, udzielone wówczas pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, chyba że zastrzeżono w nim inaczej.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Wniesienie skargi o wznowienie postępowania od wyroku sądu pierwszej instancji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Wznowienie postępowania cywilnego
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal