Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wzrost płacy minimalnej to również wzrost innych świadczeń i składek

05 lipca 2023

Od 1 lipca wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od tego dnia pracownicy zatrudnieni na pełen etat nie mogą zarobić mniej niż 3600 zł brutto. Podobnie wzrosła również stawka godzinowa zleceniobiorców oraz inne świadczenia uzależnione od wysokości płacy minimalnej.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego 

W 2023 r. rząd przewidział dwustopniową podwyżkę. Od 1 stycznia płaca minimalna wzrosła do 3490 zł. Od 1 lipca natomiast wynosi 3600 zł. To wzrost o 110 zł.

Dla pracodawców oznacza to konkretne obowiązki, nie tylko finansowe. Jeżeli podpisali z pracownikami umowy o pracę, w których wskazana jest niższa wysokość wynagrodzenia brutto, powinni podpisać aneksy wyrównujące wysokość wynagrodzenia do wysokości płacy minimalnej.

zobacz w LEX: Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy?

Wzrosła również wysokość minimalnej stawki godzinowej - od 1 lipca 2023 r. wynosi ona 23,50 zł.

Wzrost innych świadczeń 

Oprócz płacy minimalnej wzrosła również wysokość innych świadczeń ustalanych na podstawie wynagrodzenia minimalnego, m.in. wynagrodzenie za przestój, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Oprócz tego wzrosła wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Dodatek ten jest ustalany na podstawie wymiaru czasu pracy w danym miesiącu oraz wysokości wynagrodzenia minimalnego, dlatego jego wartość jest zmienna w każdym miesiącu i uzależniona również od płacy minimalnej.

Sprawdź jakie świadczenia są ustalane na podstawie płacy minimalnej i jaka jest ich wysokość od 1 lipca 2023 r.: Płaca minimalna od 1 lipca 2023 r.

Kwoty wolne od potrąceń od 1 lipca 2023 r. 

Pracodawcy są obowiązani do dokonywania potrąceń egzekucyjnych i nieegzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę. Przy potrąceniu musi być zachowana kwota wolna od potrąceń, która zależy od rodzaju potrącenia i jest ustalana na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2023 r. wysokość kwot wolnych od potrąceń uległa zmianie ponownie, a to z uwagi na dwukrotną zmianę wynagrodzenia minimalnego: od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r.

Sprawdź w LEX Kadry ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń od 1 lipca 2023 r.

Wzrost wynagrodzeń w budżetówce 

Od 1 lipca 2023 r. zmieniło się również rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiana miała na celu właśnie dostosowanie poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do poziomu płacy minimalnej.

Sprawdź co dokładnie zmieniło się w wynagradzaniu pracowników samorządowych: Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych

Nie tylko wynagrodzenia w górę, ale i składki 

Od 1 lipca 2023 r. wzrosły również składki na ubezpieczenie społeczne osób rozpoczynających działalność. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. A więc od 1 lipca 2023 r. nie niższa niż 1080 zł.

Dotyczy to osób, które:

1) nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności;

2) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Sprawdź ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne osób rozpoczynających działalność: Mały ZUS

Wyższy limit dla działalności nierejestrowej 

Od 1 lipca nastąpił również wrost limitu miesięcznych przychodów dla działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowej), która jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Podwyżka limitu jest tym większa, że od 1 lipca został on zwiększony z 50% do 75% minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że limit miesięcznych przychodów dla działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowej) od 1 lipca 2023 r. wynosi 2700 zł.

Dla przypomnienia, działalność zarobkowa może w rozumieniu Prawa przedsiębiorców nie stanowić działalności gospodarczej, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

– działalność będzie wykonywana przez osobę fizyczną,

– przychód z tytułu tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc od 1 lipca 2023 r. - 2700 zł),

– osoba fizyczna, która będzie wykonywała tę działalność, nie wykonywała w okresie ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej.

Osoba wykonująca działalność zarobkową, spełniającą powyższe warunki, nie ma obowiązku złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Działalność nieewidencjonowana (nierejestrowa) nie stanowi również tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Zobacz więcej: Działalność nierejestrowana

W 2024 r. płaca minimalna będzie jeszcze wyższa 

W kolejnym roku rząd również planuje dwustopniową podwyżkę. Zgodnie z propozycją, płaca minimalna od 1 stycznia 2024 r. miałaby wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. 4300 zł.

Zobacz również: W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 rokuPodział majątku wspólnego małżonków

 

Izabela Baranowska

Senior Product Manager

LEX Kadry oraz LEX HR

 

Czytaj w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy