Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

PIT od przychodów pracowników oddelegowanych za granicę

31 sierpnia 2023

1 sierpnia NSA wydał ważny wyrok w sprawie przychodów delegowanych pracowników. Stwierdził w nim, że zapewnienie zakwaterowania oraz transportu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę nie skutkuje powstaniem u niego przychodu. Orzeczenie ma charakter precedensowy.

Wyjazdy służbowe  

Pracę nie zawsze wykonuje się w jednym miejscu. Wyjazdy pracownicze to najczęściej podróże służbowe, ale nie tylko. W praktyce funkcjonują następujące rodzaje wyjazdów pracowniczych:

  1. delegacja (podróż służbowa),
  2. oddelegowanie,
  3.  wyjazdy szkoleniowe (w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych),
  4.  wyjazdy w ramach obowiązków pracowniczych (np. podróż konduktora PKP).

 

Prawne rozróżnienie delegacji i oddelegowania od lat przysparza wielu problemów. W polskim prawie podatkowym nie została bowiem wyraźnie wskazana granica między tymi rodzajami wyjazdów służbowych, co prowadzi do częstych sporów z organami podatkowymi. Brak regulacji odnośnie do oddelegowania, a właściwie istnienie wyłącznie regulacji podatkowo-ubezpieczeniowych, prowadzi do tego, że szalenie trudno odróżnić je od delegacji, a konsekwencje podatkowo-ubezpieczeniowe są niestety różne.

 

W prawidłowym rozliczaniu wyjazdów pracowniczych mogą pomóc procedury:

 

Czy koszty zakwaterowania i transportu pracowników delegowanych stanowią przychód?  

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że przychodem ze stosunku pracy są wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze, w szczególności m.in. wynagrodzenie zasadnicze, ale także wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Pojęcie przychodu podlegającego opodatkowaniu jest zatem szersze niż samo wynagrodzenie zasadnicze bądź minimalne.

Dotychczas sądy przyjmowały, że koszty zakwaterowania oraz transportu dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę stanowią dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Przełomowy wyrok NSA  

W wydanym 1 sierpnia br. wyroku w sprawie II FSK 270/21 NSA zmienił swoje stanowisko w sprawie PIT od przychodów delegowanych pracowników. Wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej orzekł, że pracownik oddelegowany do prac montażowych za granicę nie zapłaci podatku od noclegu i transportu, które zafundował mu pracodawca. Powołując się na przepisy unijne, NSA uznał, że skoro zgodnie z dyrektywą UE świadczenia rzeczowe nie stanowią elementu wynagrodzenia, to nie stanowią one również podstawy opodatkowania.

 

Orzeczenie to należy traktować jako precedens zarówno z uwagi na odwołanie do regulacji unijnych, jak i ze względu na przełamanie utartej linii orzeczniczej w kwestii rozpoznawania przychodu dla pracowników oddelegowanych z tytułu zakwaterowania i transportu. Do tej pory NSA jednolicie orzekał, że zapewnienie pracownikom oddelegowanym świadczeń związanych z zakwaterowaniem i transportem powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentowany wyrok jest zatem niezwykle interesujący, w przyszłości jednakże okaże się, jakie będzie miał on znaczenie praktyczne.

 

Zagadnienie rozliczania wyjazdów służbowych omawiają także:  

 

 

  • oraz komentarze praktyczne:

 

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Strzelec

Redaktor Naczelna "Przeglądu Podatkowego"

Product Manager Procedury Biznes