Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sytuowanie budynków na działce od 1 sierpnia 2024

17 czerwca 2024

1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednym z celów nowelizacji jest uporządkowanie zasad sytuowania budynków wielorodzinnych na działce. Nowelizacja wprowadza także nieznane wcześniej minimalne odległości między budynkami produkcyjnymi i magazynowanymi, a budynkami mieszkalnymi i zamieszkania zbiorowego.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy warunków technicznych?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442) miało pierwotnie wejść w życie w dniu 1 kwietnia 2024 r. Jednak w odpowiedzi na liczne apele środowiska budowlanego minister podjął decyzję o przesunięciu wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji na dzień 1 sierpnia 2024 r. Należy jednak pamiętać, że nowelizacja wprowadziła także przepisy przejściowe, zgodnie z którymi dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 sierpnia 2024 r.:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 pr. bud., oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 pr. bud.

- stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli stare brzmienie r.w.t.

Nowe zasady sytuowania budynków mieszkalnych na działce

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki. Od 1 sierpnia ma ona wynosić minimum 5 m, bez względu na to, czy w ścianie będą okna lub drzwi, czy ich nie będzie. Do tej pory odległość ta wynosiła minimum 3 m w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami – 4 m. Należy jednak podkreślić, że ustawodawca objął zakresem zmian budynki mieszkalne wielorodzinne tylko o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych. Co więcej w rozporządzeniu przewidziane są wyjątki od wskazanej powyżej zasady lokalizowania budynku wielorodzinnego o wysokości powyżej 4 kondygnacji.

Budynki produkcyjne i magazynowe 

Nowe przepisy wskazują, iż budynek produkcyjny lub magazynowy o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 m2 (uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, § 60 i § 271–273), należy sytuować ścianą w odległości nie mniejszej niż 30 m od ściany:

  1. istniejącego na innej działce budowlanej budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego;
  2. projektowanego na innej działce budowlanej budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego, dla których istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa pr. bud.

Jest to nowe rozwiązanie, gdyż dotychczas nie było wymagań w zakresie odległości pomiędzy budynkami tego typu, poza jedyną regulacją w tym zakresie zawartą w § 271 określającą odległość między zewnętrznymi ścianami budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

Pozostałe zmiany dotyczące odległości

Od 1 sierpnia zmieniają się również przepisy ust. 2, 3 i 8 w § 12 r.w.t., ale mają one już mniejsze znaczenie. Pierwszy z tych przepisów mówi, że w odniesieniu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w przypadku ściany bez okien lub drzwi będzie dopuszczalne zmniejszenie odległości od granicy działki do 1,5 m albo możliwość sytuowania w granicy, o ile miejscowy plan przewiduje taką możliwość (wówczas należy spełnić wymagania wynikające z § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 r.w.t.). Dopuszczono także sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał całą długością swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ostatni z tych przepisów wskazuje, że budynek inwentarski lub budynek gospodarczy nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Wznowienie postępowania cywilnego

Kamila Kokoszewska

Product Manager

Budownictwo

 

Więcej w Lex Budownictwo:

Zasady określające odległości budynków po 1 sierpnia 2024 r.

 

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy