Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zasiedzenie służebności przesyłu

17 maja 2023

Służebność przesyłu jest szeroko stosowaną instytucją prawa cywilnego. Unormowanie to pozwala na obciążenie nieruchomości prawem do korzystania z niej w celu wybudowania, utrzymania i dostępu do urządzeń przesyłowych wymienionych w art 49 k.c. na rzecz przedsiębiorcy. Służebność przesyłu można nabyć nie tylko w drodze umowy z właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) nieruchomości czy orzeczenia sądu, ale także przez stwierdzenie zasiedzenia na wniosek.

Zachęcam do zapoznania się z procedurą "Postępowanie z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu", zawierającą szczegółowy komentarz Krzysztofa Sadowskiego i Roberta Bełcząckiego, wyjaśniający skomplikowany i wieloaspektowy proces zasiedzenia służebności przesyłu na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Przesłanki zasiedzenia służebności  

Do zasiedzenia służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o zasiedzeniu służebności gruntowych, a co za tym idzie, przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wymogi jakie należy spełnić, aby zasiedzenie służebności przesyłu było możliwe to:

  1. KORZYSTANIE Z TRWAŁEGO I WIDOCZNEGO URZĄDZENIA

To, co można uznać za "trwałe i widoczne urządzenie" jest kwestią wywołującą wiele sporów w doktrynie. Przeważający jest pogląd, że urządzenie jest widoczne, jeśli jest odpowiednio oznaczone na powierzchni gruntu, a także gdy takich oznaczeń nie ma, ale właściciel jest świadomy istnienia tych urządzeń lub może się o nich dowiedzieć ze związanych z nieruchomością dokumentów.

  1. UPŁYW CZASU

Czas jaki musi upłynąć, aby skutecznie zasiedzieć nieruchomość, jest zależny od istnienia dobrej bądź złej wiary ze strony przedsiębiorcy przesyłowego i jest to odpowiednio 20 bądź 30 lat. Domniemanie dobrej wiary obala to, że przedsiębiorca wiedział, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że nie przysługuje mu tytuł prawny odpowiadający treści służebności przesyłu, a także niezachowanie formy aktu notarialnego w przypadku zgody właściciela nieruchomości.

Przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

Złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu

Uprawnionym do złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu jest każdy podmiot posiadający w tym interes prawny. Wniosek powinien zostać złożony do wydziału cywilnego sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości obciążonej.

Wymagania formalne jakie powinien spełnić wniosek o zasiedzenie służebności przesyłu to między innymi:

  • określenie nieruchomości
  • określenie trwałego i widocznego urządzenia, wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo przesyłowe
  • wskazanie okresu posiadania oraz daty, z którą nastąpiło zasiedzenie służebności
  • sformułowanie żądania stwierdzenia zasiedzenia służebności przesyłu

W przypadku braków we wniosku, składającego wzywa się do ich usunięcia na podstawie odpowiednich przepisów. Jeśli nie zostaną one usunięte, wniosek podlega zwrotowi.

Posiedzenie i wydanie postanowienia

Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymogi lub gdy braki zostały usunięte, przewodniczący nadaje mu dalszy bieg. O toczącej się sprawie należy poinformować poprzez publiczne ogłoszenie, co najmniej 3 miesiące przed rozprawą, tak aby każdy zainteresowany mógł wziąć w niej udział. Gdy pomimo prawidłowego ogłoszenia zainteresowany nie weźmie udziału w sprawie, to swoich praw może dochodzić jedynie w drodze wznowienia postępowania.

Każdy zainteresowany uczestnik postępowania może podważyć zasadność roszczenia przedstawionego we wniosku i przedstawić dowody na poparcie swojego stanowiska. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamyka rozprawę i wydaje postanowienie w sprawie.

Stwierdzenie zasiedzenia służebności może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę albo innego uczestnika postępowania.

Może ono uwzględniać lub oddalać wniosek:

  • Jeśli w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia zainteresowani się nie zgłoszą, albo nikt nie wykaże swojej własności, sąd stwierdzi zasiedzenie.
  • Jeśli sąd uzna żądanie z wniosku za bezzasadne lub jeśli zarzuty podniesione przez któregoś z uczestników okażą się trafne, sąd oddali wniosek.

Są to jedynie niektóre aspekty postępowania z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu. Na inne kluczowe dla tej instytucji zagadnienia zwracają uwagę Krzysztof Sadowski i Robert Bełczącki w komentarzu do procedury "Postępowanie z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu".

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Michalina Szabelska

Redakcja Publikacji Elektronicznych

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy