Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe zasady zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

25 maja 2023

Przy okazji nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, weszła także w życie nowelizacja art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana obowiązuje od 23 kwietnia br. i dotyczy okresu zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy. O ile z punktu widzenia procesów planistycznych prowadzanych przez gminy może być ona interpretowana jako korzystna, to dla inwestorów niesie już pewne ryzyko.

Ile potrwa zawieszenie?  

Dotychczas, jeśli inwestor wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, organ planistyczny mógł zawiesić to postępowanie na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, jeśli na terenie inwestycji była w toku lub planowana była procedura planistyczna. Od 23 kwietnia 2023 r. wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie mógł zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Ale to nie koniec. Ponieważ okres zawieszenia będzie mógł zostać przedłużony na dodatkowy czas, nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w okresie zawieszenia postępowania dokonano wyłożenia projektu planu miejscowego. W skrajnych przypadkach może to dać nawet 2 lata zawieszenia, co dla inwestycji budowlanej może przynieść bardzo negatywne konsekwencje.

 

Więcej czasu dla gmin  

Jednocześnie z punktu widzenia gminy to przedłużenie okresu zawieszenia powoduje, że uchwalenie w tym czasie aktu prawa miejscowego jest znacznie bardziej prawdopodobne niż na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów. Nawet jeśli prace planistyczne nie są jeszcze zaawansowane, to znacząco wzrasta prawdopodobieństwo, że w okresie zawieszania zostaną one ukończone, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo