Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

10 sierpnia 2023

Warunkiem uczestnictwa wierzyciela osobistego, który nie jest zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu upadłościowym, jest zgłoszenie wierzytelności syndykowi. Jeśli wierzyciel tego nie zrobi, to nie będzie mógł uzyskać zaspokojenia w toku postępowania upadłościowego z majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Wierzyciel, który nie zgłosił swojej wierzytelności, co do zasady nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym.

Wierzytelność co prawda nie wygasa, ale do czasu zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego nie może być przymusowo dochodzona.

W procedurze Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym A. Borys przedstawia krok po kroku przebieg omawianego postępowania.

 

Jak wygląda samo zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności następuje co do zasady za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (systemem tym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych - KRZ).

Zgłoszenie wierzytelności opatruje się

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • podpisem zaufanym albo
  • podpisem osobistym albo
  • uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

 

Kiedy zgłoszenie wierzytelności zostanie zwrócone?

Zgłoszenie wierzytelności zostanie zwrócone w sytuacji gdy:

  • pomimo wezwania nie zostało poprawione albo uzupełnione,w efekcie nadal nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego (zob. art. 126 i n. k.p.c.) oraz wymaganiom określonym w art. 240 p.u.
  • nie uiszczono zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 p.u.

Zwrócone zgłoszenie wierzytelności nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem.

W konsekwencji, wierzytelność takiego wierzyciela nie zostanie wpisana na listę wierzytelności, a wierzyciel nie uzyska żadnego zaspokojenia z masy upadłości, a ponadto zwrócone zgłoszenie wierzytelności nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

 

Czy można ponownie zgłosić wierzytelność?

Wierzyciel może ponownie złożyć zgłoszenie wierzytelności. Jednakże, jeżeli zgłoszenie wierzytelności zostało złożone po terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, wierzyciel będzie musiał ponieść zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1 p.u.

Ponadto wierzyciel składający zgłoszenie wierzytelności po terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości może nie zostać uwzględniony w złożonych już przez syndyka planach podziału funduszów masy upadłości.

 

Kiedy wierzytelność zostanie uznana, a kiedy nastąpi odmowa uznania?

Potwierdzenie istnienia wierzytelności w dokumentach upadłego lub rejestrach publicznych, bądź w dokumentach przedłożonych przez wierzyciela upoważnia syndyka do uznania wierzytelności.

Jeżeli zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenie ani w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, ani w przedłożonych przez wierzyciela dokumentach wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności, syndyk odmawia uznania wierzytelności.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film opisujący tę kategorię dokumentów.

Podział majątku wspólnego małżonków

Wojciech Kowalski

Senior Product Manager

Działu Legal

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy