Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

22 grudnia 2023

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest w rozumieniu podmiotowym organem obligatoryjnym, skupiającym w sobie wszystkich wspólników spółki. Jest ono odpowiedzialne przede wszystkim za podejmowanie uchwał w kluczowych dla spółki sprawach. Zasady funkcjonowania i zakres kompetencji zgromadzenia wspólników reguluje umowa spółki i przepisy Kodeksu spółek handlowych.

 

Pan Jakub Biernat w komentarzu praktycznym pt. "Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" kompleksowo opisuje proces powołania oraz podejmowania uchwał przez zgromadzenie wspólników, a także zasady odbywania jego posiedzeń.

 

 

Struktura zgromadzenia wspólników

 

Powstanie i ustanie

Istnienie zgromadzenia wspólników jest uzależnione od skuteczności umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to że zawiązuje się ono z mocy prawa z chwilą skutecznego zawarcia umowy spółki, a ustaje z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

 

Skład  

W skład zgromadzenia wspólników wchodzą wszyscy wspólnicy, niezależnie od ujawnienia ich udziałów w księdze udziałów. Do zgromadzenia wspólników nie mogą należeć osoby trzecie.

 

Rodzaje zgromadzenia wspólników

Zwyczajne

Powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Przedmiot obrad zgromadzenia zwyczajnego określa art. 231 k.s.h. - nie wyklucza to omówienia przez wspólników innych spraw.

 

Nadzwyczajne

Wspólnicy mają dużą swobodę w zwoływaniu nadzwyczajnych zgromadzeń. Oprócz przyczyn przewidzianych w k.s.h. i umowie spółki, mogą oni bowiem zwołać takie zgromadzenie jeśli uznają to za wskazane.

 

 

Zwoływanie zgromadzenia wspólników

 

Organem uprawnionym, a zarazem zobowiązanym do zwoływania zgromadzenia wspólników jest zarząd.

 

W przypadku gdy zarząd uchybi obowiązkowi zwołania zgromadzenia wspólników w terminie wynikającym z przepisów k.s.h. lub umowy spółki, legitymowani są także rada nadzorcza, komisja rewizyjna oraz inne podmioty, którym umowa spółki przyznaje takie prawo. Ponadto nadzwyczajne zgromadzenie spółki z o.o. mogą zwołać także wspólnicy upoważnieni do tej czynności przez sąd rejestrowy.

 

Zwołanie zgromadzenia wspólników następuje za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, a wyjątkowo przez wysłanie zawiadomienia na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeśli wspólnik wyrazi na to uprzednią zgodę.

 

Zgromadzenie wspólników odbywa się co do zasady w siedzibie spółki określonej w umowie, a wyjątkowo w innym miejscu, jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Miejsce to jednak musi znajdować się na terytorium RP. Dopuszczalne jest także przeprowadzenie zgromadzenia wspólników za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Prawo głosu na zgromadzeniu wspólników

 

W zgromadzeniu wspólników mogą uczestniczyć wszyscy wspólnicy spółki, a także określone przez przepisy k.s.h. osoby trzecie. Prawo głosu nad przedstawianymi podczas zgromadzenia uchwałami mają wszyscy wspólnicy i co do zasady wyłącznie oni (wyjątkiem jest wykonywanie prawa głosu przez zastawnika i użytkownika udziału lub wierzyciela udziału zajętego w drodze egzekucji). Mogą oni wykonywać to prawo osobiście lub przez pełnomocników, jeżeli ustawa ani umowa spółki nie stanowią inaczej.

 

Wykonywanie prawa głosu przez przedstawiciela jest natomiast obligatoryjne, jeśli udział w spółce jest objęty współuprawnieniem więcej niż jednego wspólnika - nie mogą oni wtedy głosować osobiście.

 

Prawa głosu nie można wyłączyć w umowie spółki. Uprzywilejowanie udziałów jest możliwe z ograniczeniem do maksymalnie 3 głosów na jeden udział i dopuszczalne tylko w przypadku udziałów o równej wartości nominalnej.

 

 

Powzięcie uchwał

Sposób powzięcia uchwał przez wspólników może być z dużą dowolnością modyfikowany w umowie spółki. Jednakże w braku takich regulacji zastosowanie mają przepisy k.s.h.

 

Główną zasadą jest, że uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, bez wymaganego kworum. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, a jeśli wartości te nie są równe - jeden głos przypada na 10 zł wartości nominalnej udziału.

 

Głosowania co do zasady są jawne, co może jednak zostać zmodyfikowane umową spółki. W przypadku głosowania tajnego z przyczyn określonych w art. 247 § 2 k.s.h., tajność głosowania nie może zostać uchylona umową spółki.

 

Na zgromadzeniu wspólników mogą być podejmowane jedynie uchwały, które zostały przewidziane w porządku obrad. Wyjątki od tej zasady stanowią:

  1. sytuacja kiedy na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a żaden ze wspólników nie zgłosi sprzeciwu,
  2. podjęcie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia,
  3. podjęcie uchwały o charakterze porządkowym.

 

 

Z powyższych informacji można wywnioskować, że o ile samo istnienie i struktura zgromadzenia wspólników jako organu jest ściśle ograniczona przepisami kodeksu spółek handlowych, to wykonywanie praw i obowiązków przez zgromadzenie wspólników, może być z dużą swobodą modyfikowane umową spółki.

 

Zachęcam do zapoznania się z komentarzem "Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością", w którym temat zgromadzenia wspólników został szczegółowo przedstawiony. Autor przedstawił w nim także sam przebieg zgromadzenia wspólników.

 

Zapraszam do lektury!

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Michalina Szabelska

Redakcja Publikacji Elektronicznych