Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym

22 marca 2021

Możliwość zmiany powództwa w postępowaniu apelacyjnym w ramach postępowania cywilnego jest dość mocno ograniczona, ale istnieje. W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzać żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jedynie w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy.

Robert Bełczącki, w procedurze: Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym podkreśla, że zmiana podstawy faktycznej żądania przed sądem drugiej instancji nie jest w ogóle dopuszczalna, bowiem w istocie polega na zgłoszeniu nowego roszczenia w miejsce dotychczas popieranego.

Forma oświadczenia o zmianie powództwa

Oświadczenie o zmianie powództwa w toku postępowania apelacyjnego, niezależnie od tego, czy składane jest na rozprawie, czy poza rozprawą, musi przybrać formę pisma procesowego.

Tylko w sprawach o roszczenia alimentacyjne, oświadczenie może zostać zgłoszone ustnie do protokołu rozprawy apelacyjnej.

Autor procedury przypomina również, że jeśli obie strony reprezentowane są przez pełnomocników będących adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi albo przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, w treści pisma wnoszonego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu przeciwnikowi odpisu wraz z załącznikami albo o jego nadaniu przesyłką poleconą, pod rygorem zwrotu pisma bez wezwania do usunięcia tego braku. Pełnomocnik powoda, zmieniając powództwo, obowiązany jest zatem doręczyć odpis pisma pełnomocnikowi pozwanego bez pośrednictwa sądu.

Zmiana okoliczności jako podstawa zmiany powództwa w postępowaniu apelacyjnym

Apelujący może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, jeśli zmianie uległy okoliczności.

Zmiana okoliczności musi jednak nastąpić po zamknięciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Zmiana okoliczności zaistniała wcześniej powinna zostać uwzględniona w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w tym także w wyniku działań powoda polegających na zmianie powództwa przed zamknięciem rozprawy w pierwszej instancji.

Przykładowo, apelujący może zażądać zasądzenia kwoty odpowiadającej wartością korzyści uzyskanej bezpodstawnie zamiast żądania wydania tej korzyści, czy zasądzenia kwoty wyegzekwowanej przez wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego zamiast pozbawienia wykonalności tego tytułu.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, a także odesłania do wielu innych dokumentów z zakresu wykładni i praktyki, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal