Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

21 lutego 2020

W dniu 7 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze wynikające z reformy k.p.c. Zmiany okazały się na tyle daleko idące, że wpłynęły na przebieg całego postępowania. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, do którego rocznie wpływa ponad 2 mln spraw.

Elektroniczne postępowanie upominawcze służy dochodzeniu roszczeń pieniężnych, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Jedną z charakterystycznych cech elektronicznego postępowania upominawczego jest, że wszelkie czynności podejmowane przez sąd, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

Wniesienie pozwu

Jak wskazuje Paweł Wiśniewski  w: "Wszczęcie postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym" złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do prowadzenia tego postępowania i posłużenia się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Wniesienie pozwu dokonuje się kolejno przez:

  • uwierzytelnienie użytkownika;
  • wprowadzenie treści pisma,
  • dołączenie załączników (o ile są one wnoszone),
  • opatrzenie pisma podpisem elektronicznym oraz;
  • uiszczenie opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę.

Skorzystanie z możliwości dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów elektronicznego postępowania upominawczego uzależnione jest wyłącznie od decyzji powoda, a jego wola przejawia się złożeniu pozwu w opisany powyżej sposób.

Negatywne przesłanki do wydania nakazu zapłaty

Sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeśli według treści pozwu: 

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
  • twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Nakaz zapłaty nie może być wydany także, jeżeli powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne, albo doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju. Paweł Wiśniewski przypomina, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydanie nakazu zapłaty jest dopuszczalne tylko w razie dochodzenia roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Badając, czy istnieją przeszkody do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, sąd opiera się jedynie na twierdzeniach stanowiących uzasadnienie pozwu.

Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.