Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w opodatkowaniu transgranicznych przekształceń, łączeń i podziałów spółek

26 października 2023

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 16 sierpnia 2023 r. wprowadziła zmiany w opodatkowaniu transgranicznych przekształceń, łączeń i podziałów spółek. Zmiany weszły w życie w dniu 15 września 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 16 sierpnia 2023 r. wprowadziła do polskich regulacji nowe typy reorganizacji transgranicznych i krajowych: podział i przekształcenie transgraniczne, uproszczony typ łączenia się spółek, a także nowy typ podziału spółek, tzw. podział przez wyodrębnienie. Wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych w życie weszły także zmiany w ustawach podatkowych, odpowiednio dostosowujące obowiązujące przepisy podatkowe do nowych przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zmiany weszły w życie w dniu 15 września 2023 roku.

Podział transgraniczny

Podział transgraniczny polega na przeniesieniu całego lub części majątku polskiej spółki dzielonej na spółkę lub spółki nowo zawiązane w innym państwie członkowskim. Do tego rodzaju podziału, w tym również do transgranicznego podziału przez wyodrębnienie, co do zasady stosuje się przepisy dotyczące krajowych podziałów spółek kapitałowych.

Do podziału transgranicznego znajdują zastosowanie przepisy dotyczące sukcesji prawnopodatkowej, która polega na kontynuacji rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez spółkę dzieloną (kontynuacja od dnia podziału), w tym także na gruncie VAT.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 16 sierpnia 2023 r. określiła także sposób, w jaki ustala się wartość poszczególnych składników majątku przejętych w wyniku transgranicznego podziału (jak również transgranicznego połączenia i przekształcenia) dla celów podatku dochodowego, przez odniesienie do odpowiedniego stosowania przepisów właściwych w przypadku przeniesienia przez podatnika, który posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, składników majątku swojego zagranicznego zakładu.

Podział przez wyodrębnienie

Podział przez wyodrębnienie jest nowym rodzajem podziału spółek (zarówno na gruncie krajowym, jak i transgranicznym) polega on na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę, w zamian za jej udziały lub akcje, które obejmie spółka dzielona (a nie jej wspólnicy albo akcjonariusze, jak ma to miejsce w przypadku podziału przez wydzielenie), w wyniku czego spółka przejmująca stanie się spółką zależną względem spółki dzielonej. W efekcie podział przez wyodrębnienie będzie podobny do aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy zachowaniu wszystkich zalet podziału, w tym sukcesji podatkowej na zasadach analogicznych do podziału przez wydzielenie. Oznacza to, że spółka przejmująca część spółki dzielonej w dniu wyodrębnienia co do zasady wstąpi w prawa i obowiązki spółki dzielonej, czyli dojdzie do tzw. sukcesji uniwersalnej.

Przekształcenie transgraniczne

Przekształcenie transgraniczne polega na przeniesieniu siedziby statutowej polskiej spółki do innego państwa członkowskiego oraz zmiany jej formy prawnej na zagraniczną, przy jednoczesnej kontynuacji działalności prowadzonej dotychczas przez spółkę przekształconą.

Przekształcenie transgraniczne może wygenerować skutki podatkowe na gruncie podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) w odniesieniu do wartości składników majątku „wychodzących” spod polskiej jurysdykcji podatkowej. Dochodem z niezrealizowanych zysków w tej sytuacji jest nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową.

Połączenie uproszczone

Połączenie uproszczone polega na połączeniu przeprowadzonym bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, jeżeli spółka przejmująca posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej, niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nie całego (nie dotyczy spółek publicznych).

Do połączenia uproszczonego zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy podatkowe odnoszące się do pozostałych połączeń.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy