Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową

21 lutego 2023

Przeprowadzenie ewidencji oraz kwalifikacji wojskowej wymaga cyklicznego zaangażowania urzędników zajmujących się kwestiami obronności w gminach w proces rejestracji poborowych. Poza rejestracją wojskową, urzędy mają również inne zadania związane z kwalifikacją wojskową, której celem jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji w 2023 r. ma stawić się ok. 230 tys. osób. Problematyka organizacji tych czynności została na nowo uregulowana w ustawie o obronie Ojczyzny.

 

Nowa podstawa prawna realizacji obowiązków

Nowe regulacje prawne zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny oraz w nowych aktach wykonawczych nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego zadania związane z obowiązkiem organizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej. W szczególności są to:

  • czynności związane z prowadzeniem ewidencji poborowych na terenie gminy,
  • czynności związane z organizacją kwalifikacji w celu określenia zdolności do pełnienia służby wojskowej
  • oraz pochodne tych czynności związane z odpowiednim informowaniem poborowych i przetwarzaniem danych zgromadzonych w ramach tych procesów.

Zadania dla gmin nie są nowe, jednakże zmiany tak zasadnicze jak ogłoszenie nowej ustawy regulującej zasady związane z obronnością, mogą wzbudzać wątpliwości zobowiązanych pracowników urzędów - jaki aktualnie jest zakres tych czynności i w jakim trybie i terminach należy je realizować.

 

Kompetencje poszczególnych organów samorządowych

W komentarzu praktycznym Obowiązki JST z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej Pan Jakub Dorosz-Kruczyński szczegółowo analizuje zakres czynności poszczególnych samorządowych uczestników procesów mających określić stopień zdolności poborowych do pełnienia służby wojskowej.

W szczególności uwagę poświęca na zadania wójta w ramach procesu rejestracji wojskowej. Zadanie to zostało w całości przypisane do kompetencji organu wykonawczego gminy. Autor opisuje zarówno zakres wykonywanych czynności w związku z przeprowadzeniem rejestracji, jak również tryb uzyskania zwolnienia z tego obowiązku czy też tryb rozszerzonej rejestracji w sytuacjach szczególnych.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest realizacja obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej. Jest to rozbudowane postępowanie, które ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez poborowych.

W publikacji omówieniu zostały poddane zarówno kompetencje i czynności zaangażowanych w procedurę wójta i starosty, jak również wojewody oraz zasady wykonywania nadzoru i kontroli nad przebiegiem kwalifikacji wojskowej.

 

Termin przeprowadzenia czynności

Dla pełni informacji należy również zwrócić uwagę na rozporządzenie wykonawcze, które na nowo reguluje tryb przeprowadzania wspomnianych czynności oraz wskazuje wzory dokumentów prowadzonych w czasie rejestracji i kwalifikacji wojskowej. Akt wykonawczy jest wydawany na dany rok kalendarzowy i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o obronie Ojczyzny.

Aktualnie najnowsza wersja projektu rozporządzenia MON przewiduje rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej z dniem 17 kwietnia i ma trwać do 21 lipca 2023 r.

 

Zachęcam do lektury kolejnych publikacji autorskich omawiających obowiązki samorządowe w kwestiach obronności:

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bułach

Product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.