Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

UE: Będą zmiany w prawie własności przemysłowej

30 maja 2023

Będą zmiany w prawie własności przemysłowej na szczeblu unijnym. Zaproponowano pakiet legislacyjny, który ma zapewnić spójne ramy dla prawa patentowego. Ponadto powstał projekt rozporządzenia, który ma rozszerzyć ochronę oznaczeń geograficznych na produkty nierolne. O tym, co dokładnie się zmieni, dowiesz się z LEX Prawo Europejskie.

Nowe podejście do prawa patentowego ma pomóc przedsiębiorcom (w szczególności małym i średnim) w wykorzystywaniu własnych wynalazków i rozwoju nowych technologii. Projekty rozporządzeń dotyczą trzech obszarów: patentów niezbędnych do spełnienia normy, udzielania licencji przymusowych oraz dodatkowych świadczeń ochronnych. Natomiast z oznaczeń geograficznych będą mogły skorzystać już nie tylko napoje i żywność. Projekt rozporządzenia ma ustanowić bezpośrednio stosowaną ochronę oznaczeń geograficznych również na produkty rzemieślnicze i przemysłowe.

Patenty w Unii Europejskiej

Komisja Europejska zaproponowała aż 6 projektów rozporządzeń, mających razem uzupełnić Jednolity System Patentowy, który ruszy 1 czerwca 2023 r. Celem nowych regulacji jest podniesienie skuteczności systemu patentowego dzięki wyeliminowaniu fragmentacji jednolitego rynku, ograniczeniu biurokracji i zwiększeniu efektywności.

Patenty niezbędne do spełnienia normy

Patentom niezbędnym do spełnienia normy, czyli Standard Essential Patents (SEP), poświęcony jest pierwszy projekt rozporządzenia z pakietu legislacyjnego. Ich zadaniem jest chronienie technologii, która została uznana za niezbędną do wdrożenia normy technicznej przyjętej przez organizację opracowującą normy (SDO). Rozporządzenie ma regulować m.in.:

 • zasady zapewniające większą przejrzystość w odniesieniu do informacji niezbędnych dla licencjonowania SEP,
 • zasady rejestracji SEP,
 • procedurę oceny niezbędności zarejestrowanych SEP,
 • procedurę polubownego rozwiązywania sporów dotyczących Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND), czyli uczciwego, rozsądnego i niedyskryminacyjnego charakteru warunków,
 • kompetencje Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Udzielanie licencji przymusowych na patenty w sytuacjach kryzysowych

Kolejny projekt przewiduje schemat nadawania licencji przymusowych w sytuacjach kryzysowych. Ma to pozwolić rządowi na zezwolenie stosowania opatentowanego wynalazku bez zgody właściciela patentu. Unijny prawodawca podkreśla jednak, że z tego rozwiązania będzie można korzystać w ostateczności, kiedy na rynku nie będzie dostępu do niezbędnych produktów i technologii.

Dodatkowe świadectwa ochronne

Ostatnie 4 projekty w ramach pakietu dotyczą Supplementary Protection Certificate (SPC), czyli dodatkowych świadectw ochronnych. Skorzysta na nich przedsiębiorstwo, które posiada ważny patent na produkt lub środek oraz odpowiednie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE. SPC pozwoli na przedłużenie okresu obowiązywania patentu o maksymalnie 5 lat dla:

 • produktu farmaceutycznego stosowanego u ludzi,
 • weterynaryjnego produktu leczniczego,
 • środka ochrony roślin, który został dopuszczony przez organy regulacyjne.

Rozporządzenia, zanim zostaną przyjęte i wejdą w życie, będą przedmiotem uzgodnień Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Więcej na ich temat piszemy w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX Prawo Europejskie.

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych

Na 1 stycznia 2024 r. planuje się początek obowiązywania rozporządzenia, które ma uzupełnić istniejącą już unijną ochronę oznaczeń geograficznych o produkty rzemieślnicze i przemysłowe. Dotychczas ochrona dotyczyła wyłącznie win, napojów spirytusowych, produktów spożywczych i innych produktów rolnych. Dzięki nowym przepisom, które wstępnie zostały uzgodnione przez Radę UE i Parlament Europejski, z ochrony będzie mogła skorzystać m.in. także porcelana z Bolesławca.

Ochroną będzie mógł być objęty każdy produkt, który będzie spełniał 4 przesłanki (3 pozytywne i 1 negatywną):

 • produkt musi pochodzić z określonego miejsca, regionu lub państwa,
 • jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna produktu musi być w głównej mierze wynikiem tego pochodzenia geograficznego,
 • przynajmniej jeden etap produkcji produktu musi odbywać się na określonym obszarze geograficznym,
 • produkt nie może zagrażać porządkowi publicznemu.

Z projektu dowiadujemy się także, że ochrona oznaczeń geograficznych ma mieć zastosowanie również do środowiska online, w tym do systemu nazw domen.

Jeżeli zostaną spełnione ww. przesłanki, produkt będzie mógł przejść procedurę rejestracji, która będzie miała 2 etapy - wewnątrzkrajowy i europejski. Najpierw grupy producentów/ producenci mają przesłać wniosek rejestracyjny do danego organu państwa członkowskiego. Tam wniosek jest oceniany, przeprowadza się krajową procedurę sprzeciwu, a jeżeli pozytywnie przejdzie ten etap, trafia do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Urząd rozpatruje wniosek, przeprowadza ogólnoświatową procedurę sprzeciwu i podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia ochrony.

Więcej na temat prawa własności przemysłowej dowiesz się z komentarzy praktycznych:

Znajdziesz je w LEX Prawo Europejskie. Najnowsza legislacja otrzymuje w programie odpowiedni komentarz redakcyjny, który zwraca uwagę Czytelnika na najważniejsze zmiany wprowadzane przez dany akt.

Podział majątku wspólnego małżonków

Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych