Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Lipcowe szkolenia online dla prawników

08 lipca 2021

Początek lipca obfitował w wiele nowych regulacji. Zmiany są istotne i dotyczą wielu gałęzi prawa. Wiele z nich nakłada nowe obowiązki na prawników. Warto wymienić chociażby obowiązek zainstalowania kas online, wprowadzenie obligatoryjnego elektronicznego postępowania rejestrowego czy wywołujące cały czas wątpliwości, nowe regulacje dotyczące dostarczania pism sądowych przez Portal Informacyjny.

W dostępnych w systemie LEX publikacjach specjaliści omawiają konsekwencje prawne nowych regulacji. W celu przybliżenia zmian, w lipcu zaplanowaliśmy także interesujące szkolenia online.

Kredyty frankowe - wciąż wiele pytań bez odpowiedzi

Sytuacja frankowiczów nieustannie się zmienia i regularnie przybywa pytań pozostających bez odpowiedzi. 7 maja SN wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 6/21, dotyczącą sposobu rozliczeń po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu CHF. A już w lipcu SN po raz kolejny zajmie się problemem tzw. kredytów frankowych. W komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Sposób rozliczeń po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu CHF - konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21, Autor omawia konsekwencje prawne uchwały. Uchwała ta stanowi niewątpliwie ważny głos w dyskusji o kredytach frankowych. Pozostaje ona szczególnie istotna z tego względu, że Sąd Najwyższy zdecydował o nadaniu jej mocy zasady prawnej.

14 lipca o godz. 15.00 podczas szkolenia online zostaną przedstawione podstawowe zasady orzekania przez TSUE w ramach odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądów krajowych oraz sposób formułowania ocen prawnych dotyczących zagadnień związanych z niedozwolonych postanowieniami umownymi.

Informatyzacja systemu KRS

Począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku wszelkie wnioski kierowane do rejestru przedsiębiorców KRS składane są wyłącznie drogą elektroniczną. Znikają dotychczas stosowane urzędowe formularze, a zamiast nich konieczne jest posiadanie konta w systemie eKRS. Jak je założyć i obsługiwać, a także w jaki sposób przekazywać do sądu rejestrowego wymagane dokumenty? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedź uzyskają uczestnicy szkolenia, które odbędzie się 21 lipca o godz. 15.00. Podczas szkolenia zostanie omówiona kompletna procedura złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zasady doręczania pełnomocnikom zawodowym pism sądowych przez Portal Informacyjny

Ustawodawca konsekwentnie dąży do informatyzacji postępowania cywilnego, tak aby możliwe było w szerokim stopniu wykorzystanie systemu teleinformatycznego w sądach. W odpowiedzi na problemy związane z różnorodnym podejściem sądów powszechnych do zagadnienia doręczeń w okresie tzw. lockdownu ustawodawca zdecydował się ujednolicić sposób elektronicznej komunikacji sądu z pełnomocnikami w toku postępowania cywilnego. W tym celu dodano art. 15zzs(9) do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Tym samym od 3 lipca 2021 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich sąd będzie doręczać fachowym pełnomocnikom pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym (Portalu Informacyjnym). Zagadnienie to wywołuje jednak w praktyce wiele wątpliwości, nie tylko natury prawnej, ale nade wszystko technicznych związanych z dotychczasowym sposobem funkcjonowania Portalu Informacyjnego. Podczas szkolenia online 22 lipca o godz. 15.00 przedstawione zostaną zarówno prawne, jak i teoretyczne aspekty znowelizowanych przepisów tzw. tarczy antykryzysowej z perspektywy instytucji doręczeń pism sądowych pełnomocnikom fachowym za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Rok obowiązywania odrębnej procedury w sprawach własności intelektualnej

1 lipca 2020 r. wprowadzone zostało do kpc (nowe) odrębne postępowanie cywilne dotyczące spraw własności intelektualnej, tj. postępowania w sprawach własności intelektualnej. Zmiany powyższe były odpowiedzią na wieloletnie postulaty środowiska naukowego oraz praktyków co do powołania w Polsce wyspecjalizowanych sądów do sprawach własności intelektualnej. Stanowią one także implementację do naszego prawa rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Zapraszam do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się 28 lipca o godz. 15.00. Spotkanie będzie poświęcone zarówno zagadnieniom ogólnym przedmiotowej nowelizacji oraz nowym instytucjom dedykowanych zdobywaniu informacji o faktach naruszeń prawa, czyli zabezpieczeniu środka dowodowego, wyjawieniu lub wydaniu środka dowodowego oraz (znowelizowanej wersji) roszczenia informacyjnego. Omówione zostaną aspekty praktyczne postępowania w sprawach własności intelektualnej – rok po wejściu w życie nowej procedury.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna