Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Faza przygotowawcza procesu w praktyce, czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy?

30 października 2020

Plan rozprawy to jedna z wielu nowych instytucji, które do procedury cywilnej wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja.  Jest to bardzo rozbudowana instytucja posiedzenia przygotowawczego, w którym to modelu sąd ma odgrywać aktywną rolę. Okazuje się, że stosowanie jej w praktyce wiąże się z licznymi pytaniami, jak taki plan rozprawy przygotować?

Czy plan rozprawy musi zawsze zostać sporządzony na piśmie? Czy przewodniczący zatwierdza plan rozprawy zarządzeniem? Czy można i w jakiej procedurze cofnąć wniosek dowodowy zawarty w planie rozprawy? To tylko niektóre z wątpliwości, na które odpowiedzi można znaleźć w publikacji dostępnej w LEX - Nowości w zakresie postępowania cywilnego - pytania z webinaru.

Treść planu rozprawy - elementy obowiązkowe

Plan rozprawy sporządza się w sytuacji, w której w toku posiedzenia przygotowawczego okaże się, że brak jest widoków na skłonienie stron do pojednania. Szczegółowe regulacje co do treści i formy planu rozprawy zawiera art. 205(9) k.p.c.. Jak zauważa sędzia Maciej Klonowski w komentarzu dostępnym w LEX - Plan rozprawy i posiedzenie przygotowawcze po reformie KPC w zakresie treści planu rozprawy, ustawodawca pozostawia przewodniczącemu i stronom duży luz decyzyjny. Jedynym elementem bezwzględnie wymaganym w planie rozprawy jest zawarcie w nim rozstrzygnięć co do wniosków dowodowych stron.

Treść planu rozprawy - elementy fakultatywne

Elementy, które fakultatywnie mogą znaleźć się w planie rozprawy wymienione zostały w art. 205(9) § 2 k.p.c.. W przeciwieństwie do rozstrzygnięć o wnioskach dowodowych stron, które mają charakter stricte decyzyjny, chodzi tu o elementy mające charakter informacyjny - podkreśla Autor. W tym przypadku chodzi o następujące informacje:

 1. dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;
 2. dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;
 3. ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;
 4. terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;
 5. kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;
 6. termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;
 7. rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

Jak przygotować plan rozprawy? - zaproszenie na webinar

W praktyce pojawiają się liczne pytania, jak powinien wyglądać plan rozprawy. Jedną z propozycji jest przedstawienie planu rozprawy w formie tabeli według wzoru dostępnego w LEX. Szczegółowo procedurę tą omówi sędzia Aneta Łazarska podczas webinaru, który odbędzie się 4 listopada o godz. 14.00.

Podczas webinaru poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie, cel zmiany,
 2. Pojęcie fazy przygotowawczej w postępowaniu cywilnym,
 3. Idea planu rozprawy - cele i funkcje,
 4. Nowe obowiązki sądu w kontekście sporządzenia planu rozprawy,
 5. Nowe obowiązki pełnomocników i stron w kontekście sporządzenia planu rozprawy,
 6. Omówienie wzorca planu rozprawy,
 7. Przedstawienie przykładowych elementów planu rozprawy,
 8. Aspekty proceduralne planu rozprawy,
 9. Podsumowanie.
Faza przygotowawcza procesu w praktyce czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy?
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna