Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe wydanie angielsko-polskiego słownika prawniczego

13 lipca 2023

Dostępny m.in. w programie LEX Prawo Europejskie angielsko-polski słownik prawniczy charakteryzuje się tym, że podlega regularnej aktualizacji i jest zintegrowany z orzeczeniami w języku angielskim. Udostępniona właśnie lipcowa aktualizacja to jedna z najgłębszych jak dotąd modyfikacji tego Słownika, różniąca się wyraźnie od dotychczasowych jego aktualizacji ograniczających się zasadniczo do uzupełnienia treści o nową terminologię. Na czym zatem polega jej inność?

Charakter słownika

Zanim przejdziemy do omówienia unikalnych cech bieżącej aktualizacji warto kilka zdań poświęcić samemu Słownikowi.

Angielsko-polski słownik prawniczy obejmuje faktycznie dwie osobne publikacje:

Wymienione słowniki różnią się między sobą zakresem słownictwa oraz budową. Podlegają one również osobnym aktualizacjom, rządzącym się swoimi prawami.

Nowe wydanie słownika

Bieżąca aktualizacja Angielsko-polskiego słownika prawniczego dotyczy tylko i wyłącznie Słownika R. Bujalskiego. Polega ona zasadniczo na trzech modyfikacjach.

Po pierwsze i najważniejsze, Słownik R. Bujalskiego wzbogacono o hasła będące odmianami fleksyjnymi istniejących haseł. Rozbudowa fleksji ma za zadanie poprawić współdziałanie tego Słownika z anglojęzycznymi tekstami orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), dzięki czemu Użytkownik programów LEX, w których dostępny jest Słownik, ma zapewniony szybki podgląd tłumaczenia wyrazu lub wyrażenia podczas czytania takich orzeczeń.

Po drugie, w bieżącym wydaniu Słownik R. Bujalskiego został uzupełniony o terminologię z zakresu w szczególności prawa i postępowania karnego. Terminologia ta jest zawarta zarówno w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jak i Trybunału Sprawiedliwości UE.

A oto linki do przykładowych nowych tematycznych haseł przedmiotowego Słownika w programie:

Trzecia z modyfikacji w Słowniku R. Bujalskiego dotyczy aktualizacji nazewnictwa instytucji unijnych.

Jak korzystać ze słownika w programie?

1. Funkcja szybkiego podglądu hasła Słownika podczas czytania anglojęzycznych tekstów orzeczeń

Ponieważ bieżące wydanie Słownika polegało przede wszystkim na jego uzupełnieniu o hasła będące odmianami fleksyjnymi istniejących haseł, które miało za zadanie poprawienie działania funkcji szybkiego podglądu hasła Słownika podczas czytania anglojęzycznych tekstów orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), omówienie dostępnych sposobów korzystania ze Słownika rozpoczniemy właśnie od tej funkcjonalności.

Z funkcjonalności tej można skorzystać, mając otwarte okno anglojęzycznego tekstu orzeczenia jednego z ww. sądów. Aby sprawdzić znaczenie wybranego wyrazu, należy kliknąć dwukrotnie w pojedynczy wyraz w tekście orzeczenia. W efekcie pojawi się menu kontekstowe z dwiema opcjami, spośród których należy wybrać polecenie "Przetłumacz" oznaczone ikoną "abc" z globusem. Kliknięcie w to polecenie spowoduje wyświetlenie się treści hasła lub listy haseł zawierających w sobie wybrany wyraz (w tym ostatnim przypadku, aby wyświetlić treść danego hasła, należy najpierw dokonać jego wyboru z listy).

Inaczej należy postąpić w przypadku różnego rodzaju złożeń lub zestawień wyrazów połączonych w całości (np.: by-laws, case-load, counter-evidence) lub w części (np. cease-and-desist order, cordoned-off area, demand-side substitutability) łącznikiem, których nie brakuje w Angielsko-polskim słowniku prawniczym, i które znaleźć można również w tekstach anglojęzycznych orzeczeń. W takiej sytuacji dwukrotne kliknięcie w pojedynczy wyraz może zasadniczo okazać się bezskuteczne. Zamiast tego należy zaznaczyć blokiem całe złożenie lub zestawienie wyrazów, które automatycznie wyświetli menu kontekstowe z poleceniem "Przetłumacz". Dalsze kroki są analogiczne jak w przypadku opisanym w akapicie wyżej.

Jeszcze inaczej sytuacja ma się ze złożeniami lub zestawieniami wyrazów niepołączonymi w ogóle łącznikami (np.: Advocate General, affirmative action, anchor tenant). Chociaż w takim przypadku można zastosować alternatywnie obie metody (kliknięcie w pojedynczy wyraz złożenia/zestawienia lub zaznaczenie kilku wyrazów blokiem), zaleca się jednak jako bardziej skuteczny sposób kliknięcie w pojedynczy, najlepiej pierwszy, wyraz złożenia/zestawienia.

2. Znajdź hasło przy pomocy okna wyszukiwania pełnotekstowego

Innym sposobem na skorzystanie ze Słownika, jest możliwość odnalezienia konkretnego hasła przy pomocy okna wyszukiwania pełnotekstowego na ekranie powitalnym. W tym celu w okno to należy wpisać poszukiwany wyraz w języku angielskim. Już wpisanie kilku pierwszych liter wyrazu powoduje wyświetlenie się listy podpowiedzi haseł słownikowych. Im więcej liter danego wyrazu lub wyrazów wchodzących w skład danego pojęcia, tym wynik wyszukiwania będzie bardziej precyzyjny.

3. Alfabetyczna lista haseł słownikowych

Wreszcie, słownik jest dostępny jako klasyczna lista haseł słownikowych ułożona w kolejności alfabetycznej. Aby skorzystać z tego sposobu przeszukiwania, można:

  • na ekranie powitalnym w lewym panelu kliknąć w odnośnik "ZASOBY". Po wyświetleniu się okna zasobów pojawi się po tej samej stronie ekranu rozwijana lista kategorii dokumentów, spośród których należy wybrać kategorię "WZORY I NARZĘDZIA" i następnie w ramach tej kategorii - podkategorię "SŁOWNIKI". Uzyskaną w ten sposób listę haseł słownikowych można zawęzić do haseł poszczególnych słowników, w tym do obu lub tylko jednego ze słowników wchodzących w skład Angielsko-polskiego słownika prawniczego, wybierając w filtrze nazwę tego słownika lub
  • na ekranie powitalnym z listy pulpitów wybrać Pulpit europejski i w boxie "Angielsko-polski słownik prawniczy" kliknąć w link "Hasła" lub
  • na tym samym Pulpicie odnaleźć box "Analiza orzecznictwa" i kliknąć w nim w link "Słowniki obcojęzyczne orzecznictwa europejskiego".

Zob. również:

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bujalski
Senior Product Manager