Regulamin sklepu internetowego LEX.pl oraz Dedykowanych stron internetowych
                                                                                                          (obowiązujący od dnia 10 lutego 2021 roku.)

                                                                                                                        § 1
 
1.    Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a)    Dedykowanych stronach internetowych – należy przez to rozumieć wybrane przez WKP strony internetowe znajdujące się w domenach: www.lex.pl; www.han.lex.pl; wznowienie.wolterskluwer.pl;  - dla Publikacji pod nazwą Sklep LEX,  zmiana nazwy danej ww. domeny lub rozszerzenie ich ww. katalogu nie stanowi zmiany Regulaminu i podlega jedynie notyfikacji za pośrednictwem stron internetowych administrowanych przez WKP;
b)    Karcie Publikacji – należy przez wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu i Dedykowanych stron internetowych, w której prezentowana jest konkretna Publikacja oraz warunki, w tym finansowe, na jakich Licencjodawca może udzielić licencji do korzystania z tej Publikacji;   
c)    Koncie – należy przez to rozumieć konto w Serwisie logowania umożliwiające korzystanie ze Sklepu lub Dedykowanych stron internetowych;
d)    Licencjobiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 411 kodeksu cywilnego. Zastrzega się, że Licencjobiorcą nie może być konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
e)    Licencjodawcy – należy przez to rozmieć WKP lub Partnera, w zależności od tego który z nich na mocy Umowy udziela Licencjobiorcy licencji do korzystania z Publikacji;
f)    Partnerze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 411 kodeksu cywilnego będącego producentem lub dystrybutorem Publikacji, który na podstawie odrębnej umowy z WKP udostępnia Publikacje w Sklepie lub na Dedykowanych stronach internetowych w celu zawarcia Umów z Licencjobiorcami;
g)    Publikacji – należy przez to rozumieć program komputerowy lub aplikację albo publikację elektroniczną udostępniane/ą w ramach Sklepu lub Dedykowanych stron internetowych;
h)    Quasikonsumencie - należy przez to rozumieć Licencjobiorcę zawierającego z Licencjodawcą Umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Licencjobiorcy, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego. W stosunku do Quasikonsumentów obowiązują dodatkowe ogólne warunki umów dostępne pod adresem https://pomoc.wolterskluwer.pl/dodatkowe-ogolne-warunki-umow-dla-quasikonsumentow/
i)    Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
j)    Serwisie logowania – należy przez to rozumieć Serwis logowania w rozumieniu Zasad korzystania;
k)    Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy pod nazwą „Sklep LEX”, prowadzony przez WKP oraz pod adresem https://www.lex.pl/, w którym udostępniane są Publikacje;
l)    Umowie – należy przez to rozumieć umowę licencyjną, na podstawie której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji do korzystania z Publikacji. O ile nic innego nie wynika z Umowy do licencji udzielanej Licencjobiorcy zastosowanie mają Warunki licencji;
m)    Warunkach licencji – należy przez to rozumieć dotyczące konkretnej Publikacji ogólne warunki umowne lub regulamin, udostępniane przez Licencjobiorcę na Karcie Publikacji lub na stronie internetowej wskazanej na Karcie Publikacji albo w inny sposób przed zawarciem Umowy;
n)    WKP – należy przez to rozumieć spółkę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy za numerem 709879, o kapitale zakładowym w kwocie 19.919.527,-zł, NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, posiadającą status dużego przedsiębiorcy;
o)    Zasadach korzystania – należy przez to rozumieć regulamin Serwisu logowania dostępny na stronie https://borg.wolterskluwer.pl/Content/doc/terms_of_use.pdf
2.    Do Umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania postanowienia art. 661 kodeksu cywilnego.

                                                                                                                                    § 2

1.    Korzystanie przez Licencjobiorcę ze Sklepu oraz Dedykowanych stron internetowych wymaga posiadania Konta w Serwisie logowania i zalogowania się w Serwisie logowania za pomocą tego Konta. W przypadku Licencjobiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może on korzystać ze Sklepu oraz Dedykowanych stron internetowych za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej, wskazanej przez Licencjobiorcę w Serwisie logowania. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Licencjobiorcę do logowania się do Serwisu logowania za pomocą Konta przypisanego Licencjobiorcy oraz do korzystania z wszelkich funkcjonalności Sklepu oraz Dedykowanych stron internetowych udostępnionych przez WKP.   
2.    Korzystanie z Serwisu logowania, ze Sklepu oraz Dedykowanych stron internetowych jest możliwe wyłącznie przy pomocy urządzeń oraz oprogramowania, których wymagania zostały opisane na stronie https://borg.wolterskluwer.pl/Content/doc/terms_of_use.pdf.
3.    Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Licencjobiorca zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Warunkami licencji dotyczącymi Publikacji objętej Umową i akceptuje je bez zastrzeżeń, a także, że dokumenty te w postaci elektronicznej zostały udostępnione Licencjobiorcy przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł On je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. W przypadku Quasikonsumentów powyższe oświadczenie dotyczy także dodatkowych ogólnych warunków umów dostępnych pod adresem https://pomoc.wolterskluwer.pl/dodatkowe-ogolne-warunki-umow-dla-quasikonsumentow/

                                                                                                                                   § 3
 
1.    Podstawowe informacje dotyczące konkretnej Publikacji udostępniane są w Sklepie oraz na Dedykowanych stronach internetowych na Karcie Publikacji. W przypadku gdy ww. informacje zostały przygotowane przez Partnera, WKP nie jest odpowiedzialne za ich treść, a wyłączna odpowiedzialność za tę treść wobec Licencjobiorcy ponosi Partner.
2.    Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Licencjobiorca składa zamówienie poprzez Sklep lub Dedykowaną stronę internetową dokonując następujących czynności:
a)    wybiera Kartę Publikacji;
b)    w prawidłowy sposób, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na Karcie Publikacji wypełnia lub wybiera pozostałe pola zawarte w elektronicznym formularzu zamówienia udostępnionym na Karcie Publikacji;
c)    wysyła poprawnie wypełniony elektroniczny formularz zamówienia bezpośrednio ze Sklepu lub Dedykowanej strony internetowej; wysłanie, o którym mowa powyżej, następuje poprzez kliknięcie przez Licencjobiorcę na przycisk oznaczony nazwą „Zamawiam” lub innym, analogicznym określeniem. Zamówienie będzie uznane za złożone w sposób prawidłowy, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszystkie wymagane dane pozwalające na prawidłową identyfikację Licencjobiorcy, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (e-mail).
3.    Nadto, do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia Umowy wymagana jest uprzednia akceptacja przez Licencjobiorcę Regulaminu i Warunków licencji dotyczących Publikacji objętej Umową, a w przypadku Quasikonsumentów także dodatkowych ogólnych warunków umów dostępnych pod adresem https://pomoc.wolterskluwer.pl/dodatkowe-ogolne-warunki-umow-dla-quasikonsumentow/
4.    Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację tego zamówienia oraz Licencjobiorcy.
5.    WKP oświadcza, że w przypadku gdy Umowa dotyczy licencji do korzystania z Publikacji, których producentem lub dystrybutorem jest WKP, wówczas stronami takiej Umowy są WKP i Licencjobiorca, a warunki, na jakich następuje udzielenie licencji określa Umowa oraz Warunki licencji. WKP udostępnia Licencjobiorcy dane niezbędne do umożliwienia korzystania z Publikacji. Dane, w tym w szczególności link aktywacyjny, udostępniane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Licencjobiorcę w formularzu zamówienia, niezwłocznie po dokonaniu realizacji zamówienia przez WKP.
6.    W przypadku gdy Umowa dotyczy licencji do korzystania z Publikacji, których producentem lub dystrybutorem jest Partner wówczas stronami takiej Umowy są Partner i Licencjobiorca, a WKP jest jedynie podmiotem, który występuje w relacjach prawnych z Licencjobiorcą jako sprzedawca licencji, w tym wystawia dokumenty księgowe i przyjmuje od Licencjobiorcy wszelkie płatności związane z zawarciem Umowy. Partner występuje więc w Umowie jako Licencjodawca, a także podmiot wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie Licencjobiorcy Publikacji oraz informacji lub danych umożliwiających korzystanie z Publikacji, za jakość Publikacji i jej działanie, w tym za utrzymanie i rozwój Publikacji oraz realizację świadczeń gwarancyjnych związanych z korzystaniem z Publikacji i usuwaniem jej błędów i wad. WKP nie realizuje żadnych z tych ww. świadczeń i nie jest za nie odpowiedzialne. Warunki, na jakich następuje udzielenie licencji przez Partnera określa Umowa oraz ustalone przez tego Partnera Warunki licencji.
7.    WKP nie ponosi wobec Licencjobiorcy jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie przez Partnera obowiązków opisanych w ust. 6. Wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Partnera Licencjobiorca powinien zgłaszać bezpośrednio do Partnera.

                                                                                                                                   § 4
 
1.    Spółka oświadcza, że obowiązującym Licencjobiorcę wynagrodzeniem za udostępnienie przez Licencjodawcę Publikacji jest kwota podana w Sklepie lub na Dedykowanej stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia przez Licencjobiorcę.
2.    W Sklepie oraz na Dedykowanych stronach internetowych stosowane są następujące sposoby płatności wynagrodzenia:
a)    płatność przelewem - Licencjobiorcy przesyłana jest faktura z oznaczonym terminem płatności,
b)    płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
3.    W razie wyrażenia zgody przez Klienta, w tym zaakceptowania poprzez zaakceptowanie Regulaminu przesyłania lub udostępniania faktur elektronicznych, WKP wystawi i doręczy licencjobiorcy fakturę w formie elektronicznej.

                                                                                                                                   § 5
 
1.    Reklamacje dotyczące problemów z dostępem do Sklepu lub Dedykowanych stron internetowych mogą być zgłaszane WKP pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefoniczne na odpowiednio adresy lub numery telefonów/faksów podane na stronie internetowej w ramach zakładki z danymi kontaktowymi WKP.
2.    Każda reklamacja winna zawierać:
a)    dane Licencjobiorcy pozwalające na ustalenie, że ma on status Licencjobiorcy,
b)    szczegółowy opis problemu,
c)    numer telefonu; w przypadku adresu do korespondencji – adres w Polsce; w przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej WKP ma prawo dokonać zwrotnie informacji o rozpatrzeniu reklamacji na ww. adres poczty elektronicznej, tudzież skorzystać z niego celem uzyskania dodatkowych danych celem jej rozpatrzenia.
3.    Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez WKP niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z dostępem do Sklepu lub Dedykowanych stron internetowych wynikły z przyczyn leżących po stronie WKP, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez WKP) takie ustalenie, WKP wskaże te inne przyczyny.
4.    Dostrzeżone przez Licencjobiorcę̨ wady lub usterki Sklepu lub Dedykowanych stron internetowych będą̨ usuwane przez WKP jedynie w miarę̨ jego doskonalenia, stosownie do kształtowanego przez WKP - w toku bieżącej działalności - planu. WKP nie jest zobowiązane do usuwania usterek czy wad w innym - aniżeli wyżej podanym – zakresie i trybie; w szczególności Licencjobiorcy nie przysługuje prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie.
5.    Zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Serwisu logowania określają Zasady korzystania, a zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Publikacji określają Warunki licencji.

                                                                                                                                    § 6

Zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy ich administratorem lub podmiotem przetwarzających jest WKP określają Polityka prywatności oraz Warunki licencji, a w przypadku gdy ich administratorem lub podmiotem przetwarzających jest Partner – Warunki licencji oraz inne dokumenty wskazane w Karcie Publikacji tego Partnera.  


                                                                                                                                     § 7

WKP nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody (szkoda rzeczywista oraz utracone korzyści) wynikłe z:
1.    niedostosowania się Licencjobiorcy do wymagań opisanych w § 2 ust. 3;
2.    braku możliwości dostępu do Sklepu lub Dedykowanych stron internetowych wynikającego z przyczyn od WKP niezależnych;
3.    siły wyższej;
4.    niewłaściwego korzystania ze Sklepu lub Dedykowanych stron internetowych przez Licencjobiorcę;
5.    przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu lub Dedykowanych stron internetowych w przypadku planowanej, bieżącej ich obsługi.

                                                                                                                                    § 8

1.    Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu oraz na Dedykowanych stronach internetowych.
2.    Umowa zawierana jest w języku polskim.
3.    WKP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów realizacji Umów w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.    W sprawach odmiennie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2021 r. zastępuje Regulamin z dnia 25.08.2017 r.