REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEX.PL

SPIS TREŚCI:
1. DEFINICJE POJĘĆ
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA
4. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
5. WYKONYWANIE UMÓW
6. SPOSOBY DOSTARCZANIA TOWARÓW I USŁUG
7. CENA ORAZ KOSZTY NALEŻNE ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG
8. PROMOCJE
9. SPOSOBY PŁATNOŚCI CENY ORAZ KOSZTÓW ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG
10. RĘKOJMIA
11. PROCEDURA REKLAMACYJNA DOTYCZĄCA TOWARÓW
12. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW I QUASIKONSUMENTÓW
13. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
14. ZMIANY REGULAMINU
15. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

§ 1. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. Cenie – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Licencjobiorca jest obowiązany zapłacić Licencjodawcy za przedmiot Umowy;
2. Czacie – oznacza to rozmowę między przedstawicielem WKP a Licencjobiorcą lub potencjalnym Licencjobiorcą prowadzoną za pośrednictwem internetu, polegającą na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez WKP w ramach Sklepu;
3. Dniach roboczych – oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
4. Dostawcy usług płatniczych – oznacza to wskazane w Sklepie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Licencjobiorca może dokonać zapłaty Ceny;
5. Egzemplarzu – oznacza to materialny egzemplarz Książki;
6. Formularzu – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, za pomocą której Licencjobiorca dokonuje wyboru, w oparciu o opcje udostępnione przez Licencjodawcę, szczegółowych warunków Umowy;
7. Godzinach roboczych – oznacza to godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych;
8. Karcie – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowany jest konkretny Towar lub Usługa oraz informacje o szczegółowych warunkach Umowy;
9. Licencjobiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;
10. Licencjodawcy – należy przez to rozmieć WKP lub Partnera, w zależności od tego który z nich na mocy Umowy licencyjnej udziela Licencjobiorcy licencji do korzystania z Publikacji;
11. Koncie – oznacza to konto w Serwisie logowania umożliwiające Licencjobiorcy zawarcie Umowy licencyjnej;
12. Konsumencie – oznacza to Licencjobiorcę będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
13. Koszyku – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę;
14. Książce – oznacza to Utwór w postaci publikacji wielostronicowej, o określonej liczbie stron;
15. Sklepie – oznacza to sklep internetowy prowadzony przez WKP pod adresami: www.lex.pl, han.lex.pl oraz wznowienie.wolterskluwer.pl i www.lexoteka.pl, lexhub.tech. Zmiana adresu Sklepu nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez WKP poprzez Sklep;
16. Newsletterze – oznacza to biuletyn wysyłany przez WKP za pomocą poczty elektronicznej do Licencjobiorców, którzy wyrazili stosowne zgody na jego otrzymywanie;
17. Partnerze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 411 kodeksu cywilnego będącego producentem lub dystrybutorem Publikacji, który na podstawie odrębnej umowy z Licencjodawcą udostępnia Publikacje w Sklepie w celu zawarcia Umowy licencyjnej z Licencjobiorcą;
18. Promocji – oznacza to wszelkie działania Licencjodawcy, przyczyniające się do wzrostu popytu na Towary i Usługi oferowane w Sklepie. Szczegółowe warunki konkretnej Promocji określane są przez Licencjodawcę na Karcie, w Koszyku, w ramach Sklepu lub w odrębnym regulaminie tej Promocji;
19. Publikacji – oznacza to publikację elektroniczną w postaci programu komputerowego;
20. Quasikonsumencie – oznacza to osobę fizyczną zawierająca z Licencjodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu do Umów zawieranych przez WKP z Quasikonsumentem stosuje się postanowienia dokumentu pod nazwa „Dodatkowe ogólne warunki umów dla Quasikonsumentów, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi ze spółką Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego (nr 1/2021)”;
21. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin;
22. Serwisie logowania – oznacza to Serwis logowania w rozumieniu Zasad korzystania;
23. Stronach - oznacza to Licencjodawcę i Licencjobiorcę, a w przypadkach Umów sprzedaży WKP i Licencjobiorcę;
24. Towarze – oznacza to Egzemplarz;
25. Umowie – oznacza to Umowę sprzedaży lub Umowę licencyjną;
26. Umowie licencyjnej - oznacza to zawartą pomiędzy Stronami umowę licencyjną w rozumieniu Ustawy PAiPP, na mocy, której Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy Publikację do korzystania;
27. Umowie sprzedaży – oznacza to zawartą pomiędzy WKP a Licencjobiorcą umowę sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie przez WKP na rzecz Licencjobiorcy własności określonej liczby Egzemplarzy;
28. Usłudze – oznacza to udzielenia przez Licencjodawcę Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Publikacji;
29. Usługach elektronicznych – oznacza to usługi świadczone przez WKP drogą elektroniczną na podstawie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
30. Ustawie o PAiPP – oznacza to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
31. Ustawie o PK – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
32. Utworze – oznacza to utwór, w tym utwór zbiorowy, w rozumieniu Ustawy o PAiPP;
33. Warunkach licencji – należy przez to rozumieć dotyczące konkretnej Publikacji ogólne warunki umowne lub regulamin, udostępniane przez Licencjodawcę na Karcie lub na stronie internetowej wskazanej na Karcie albo w inny sposób przed zawarciem Umowy;;
34. WKP– należy przez to rozumieć spółkę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy za numerem 709879, o kapitale zakładowym w kwocie 19.919.527,-zł, NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, posiadającą status dużego przedsiębiorcy. Zmiana którejkolwiek z ww. danych WKP nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez WKP poprzez Sklep;
35. Zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Licencjobiorcy składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy z Licencjodawcą;
36. Zasadach korzystania – oznacza to regulamin Serwisu logowania dostępny na stronie https://pomoc.wolterskluwer.pl.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez WKP Usług elektronicznych oraz zawierania i wykonywania przez Strony Umów.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Licencjobiorca zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu, a w przypadku Umowy licencyjnej także z Warunkami licencji dotyczącymi Publikacji objętej Umową i akceptuje je bez zastrzeżeń, a także, że dokumenty te w postaci elektronicznej zostały udostępnione Licencjobiorcy przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł On je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wypełnienie i przesłanie przez Licencjobiorcę Formularza poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Licencjobiorcy oświadczenia Licencjodawcy o przyjęciu oferty. Informacje zawarte w Sklepie, w tym na Kartach, w Formularzach lub w Koszyku mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
4. Licencjobiorca może korzystać z Usług elektronicznych lub zawierać Umowy za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Licencjobiorcę do wszelkich działań podejmowanych w Sklepie, w tym do składania wiążących Licencjobiorcę oświadczeń woli. W przypadku gdy do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dojdzie przy użyciu przez Licencjobiorcę Usługi elektronicznej Konto wówczas domniemywa się, że osoba fizyczna, która korzysta z takiej Usługi elektronicznej została do tego upoważniona przez Licencjobiorcę.

§ 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia

1. WKP w ramach Sklepu świadczy na rzecz Licencjobiorców następujące Usługi elektroniczne:
a) Konto;
b) Formularz;
c) Czat;
d) Newsletter.
2. Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.
3. Warunkiem korzystania przez Licencjobiorcę z Usług elektronicznych jest spełnianie przez sprzęt Licencjobiorcy następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się WKP:
a) dla Usług elektronicznych Konto, Formularz oraz Czat – korzystanie z aktualnej wersji jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:
- IE wersja 11 i wyższa,
- Edge wersja 12 i wyższa,
- Firefox wersja 54 i wyższa,
- Chrome wersja 51 i wyższa,
- Safari wersja 10 i wyższa,
- Opera wersja 38 i wyższa.
b) dla Usługi elektronicznej Newsletter – wskazane w regulaminie, o którym mowa w ust. 10.
4. Licencjobiorcę w ramach korzystania z Usług elektronicznych obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest zawierana i wykonywana w oparciu o Zasady korzystania, które określają także warunki rozwiązywania takiej umowy.
6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest niezbędne dla zawarcia Umowy.
7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz zawierana jest każdorazowo z chwilą dodania do Koszyka pierwszego przedmiotu Umowy i kończy się z chwilą zawarcia Umowy lub zaprzestania korzystania przez Licencjobiorcę z tej Usługi elektronicznej przed zawarciem Umowy.
8. W przypadku zawierania Umowy licencyjnej do korzystania z Usługi elektronicznej Formularz niezbędne jest zawarcie pomiędzy Stronami umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto.
9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Czat zawierana jest każdorazowo z chwilą wpisania przez Licencjobiorcę lub potencjalnego Licencjobiorcę wiadomości tekstowej do narzędzia informatycznego udostępnionego przez WKP w ramach Sklepu i kończy się z chwilą zakończenia rozmowy między przedstawicielem WKP a Licencjobiorcą lub potencjalnym Licencjobiorcą.
10. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana i wykonywana w oparciu o Regulamin newsletterów dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-newslettera, który określa także warunki rozwiązywania takiej umowy.
11. Licencjobiorca jest uprawniony do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług elektronicznych. Postępowanie reklamacyjne wszczynane jest na podstawie wniosku Licencjobiorcy złożonego w jeden z następujących sposobów:
a) pisemnie na adres siedziby WKP z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA ”;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
pl-sklep.lex@wolterskluwer.com
12. We wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego Licencjobiorca zobowiązany jest wskazać:
a) rodzaj Usługi elektronicznej, której dotyczy wniosek;
b) rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Usługi elektronicznej;
c) następujące dane kontaktowe – adres poczty elektronicznej i/lub numer Licencjobiorcy.
13. WKP zobowiązane jest odpowiedzieć na wniosek Licencjobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na wniosek zostanie przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Licencjobiorcy podany we wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego.

§ 4. Zasady zawierania Umów

1. W celu zawarcia Umowy Licencjobiorca powinien:
a) dokonać wyboru Publikacji oferowanej w Sklepie w ramach poszczególnych Kart i dodać tę Publikację do Koszyka;
b) wypełni
c) Formularz;
d) założyć Konto lub zalogować się do Konta, jeżeli już je posiada;
e) złożyć Zamówienie.
2. Licencjodawca może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące warunków wypełniania Formularza i składania Zamówień. O warunkach tych Licencjobiorca zostanie powiadomiony w ramach Karty lub w trakcie wypełniania Formularza albo w trakcie składania Zamówienia.
3. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli w treści Formularza zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Licencjobiorcy, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej oraz wszelkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Umowy przez Licencjodawcę oraz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie Umowy.
4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do:
a) weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
b) odmowy przyjęcia Zamówienia;
c) odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w wiążących Strony odrębnych regulaminach lub ogólnych warunkach umów albo w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. O odmowie przyjęcia Zamówienia Licencjodawca powiadamia Licencjobiorcę przesyłając na adres poczty elektronicznej Licencjobiorcy wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie oraz w miarę możliwości przyczynę złożenia tego oświadczenia.
6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Licencjodawcę dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem są Towary i/lub Usługi objęte Formularzem.
7. O zawarciu Umowy Licencjodawca powiadamia Licencjobiorcę przesyłając na adres poczty elektronicznej Licencjobiorcy wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Umowy.
8. Każde prawidłowo złożone przez Licencjobiorcę i przyjęte przez Licencjodawcę Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Licencjobiorcy.
9. WKP oświadcza, że w przypadku, gdy Umowa licencyjna dotyczy licencji do korzystania z Publikacji, których producentem lub dystrybutorem jest WKP, wówczas stronami takiej Umowy są WKP i Licencjobiorca, a warunki, na jakich następuje udzielenie licencji określa Umowa oraz Warunki licencji. WKP udostępnia Licencjobiorcy dane niezbędne do umożliwienia korzystania z Publikacji. Dane, w tym w szczególności link aktywacyjny, udostępniane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Licencjobiorcę w Formularzu.
10. W przypadku gdy Umowa licencyjna dotyczy licencji do korzystania z Publikacji, których producentem lub dystrybutorem jest Partner wówczas stronami takiej Umowy są Partner i Licencjobiorca, a WKP jest jedynie podmiotem, który występuje w relacjach prawnych z Licencjobiorcą jako sprzedawca licencji, w tym wystawia dokumenty księgowe i przyjmuje od Licencjobiorcy wszelkie płatności związane z zawarciem Umowy. Partner występuje więc w Umowie jako Licencjodawca, a także podmiot wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie Licencjobiorcy Publikacji oraz informacji lub danych umożliwiających korzystanie z Publikacji, za jakość Publikacji i jej działanie, w tym za utrzymanie i rozwój Publikacji oraz realizację świadczeń gwarancyjnych związanych z korzystaniem z Publikacji i usuwaniem jej błędów i wad. WKP nie realizuje żadnych z tych ww. świadczeń i nie jest za nie odpowiedzialne. Warunki, na jakich następuje udzielenie licencji przez Partnera określa Umowa licencyjna oraz ustalone przez tego Partnera Warunki licencji.
11. WKP nie ponosi wobec Licencjobiorcy jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie przez Partnera obowiązków opisanych w ust. 12. Wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Partnera Licencjobiorca powinien zgłaszać bezpośrednio do Partnera.

§ 5. Wykonywanie Umów

1. Realizacja przez Licencjodawcę Umowy następować będzie w terminie wskazanym na Karcie, w Koszyku lub w Formularzu.
2. W przypadku gdy w ramach jednego Zamówienia zawierana jest Umowa licencyjna i Umowa sprzedaży, realizacji każdej z Umów następuje w terminach właściwych dla danej Umowy, wskazanych na Kartach, w Koszyku lub w Formularzu.
3. Do terminów wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej nie wlicza się dnia, w którym doszło do zawarcia Umowy lub Umów.
4. Z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy terminy realizacji Umowy określone w ust 1 - 3 mogą ulec przedłużeniu. Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz określi nowy termin jej realizacji.
5. Licencjobiorca nie będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, jeżeli Licencjodawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Umowy co najmniej o 30 Dni roboczych. Przed odstąpieniem Licencjobiorca powinien wezwać Licencjodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej do wykonania Umowy wyznaczając Licencjodawcy dodatkowy termin do wykonania Umowy, nie krótszy niż 30 Dni roboczych.
6. Szczegółowe warunki realizacji konkretnej Umowy zawarte są na Kartach, w Koszyku lub w Formularzu.

§ 6. Sposoby dostarczania Towarów i Usług

1. Sposoby dostawy Towarów przez Licencjodawcę, w tym terminy i koszty obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, określone są na Kartach, w Koszyku lub Formularzu. W przypadku gdy dostawy Towarów realizowane są przy pomocy podmiotów trzecich, Licencjodawca od chwili wydania Towaru takiemu podmiotowi nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.
2. Dostawa Usług następuje w sposób wskazany w Warunkach licencji.

§ 7. Cena oraz koszty należne za dostarczenie Towarów lub Usług

1. Licencjodawca podaje na Karcie albo w Koszyku:
a) Cenę Towaru lub Usługi;
b) koszt dostawy Towaru.
2. Z tytułu dostawy Usług Licencjodawca nie pobiera od Licencjobiorcy żadnych dodatkowych kosztów.
3. Ostateczne i wiążące Strony Cena oraz pozostałe koszty, jeśli są należne od Licencjobiorcy, Licencjodawca podaje w wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 8. Dotyczy to także sytuacji, gdy ustalenie Ceny oraz pozostałych kosztów następuje w związku z akcją promocyjną prowadzoną przez Licencjodawcę w chwili zawarcia Umowy.
4. Licencjodawca może zastrzec, że Licencjobiorca przed zawarciem Umowy powinien dokonać zapłaty Ceny oraz pozostałych kosztów, jeśli są należne od Licencjobiorcy, w określonym terminie. W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Licencjodawcy pełną kwotą Ceny oraz ww. kosztów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty przez Licencjobiorcę Ceny oraz ww. kosztów uznaje się, że Licencjodawca odmówił przyjęcia Zamówienia i nie dochodzi do zawarcia Umowy.
5. Licencjodawca zobowiązany jest wystawić Licencjobiorcy dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy.
6. Dokumenty księgowe oraz faktury pro forma wystawiane i doręczane są Licencjobiorcy wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 8. Promocje

1. O ile nic innego nie wynika ze szczegółowych warunków konkretnej Promocji wówczas:
a) nie podlega ona łączeniu z innymi Promocjami;
b) Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian warunków Umów zawieranych w ramach Promocji, w tym zmian Cen;
c) Licencjodawca zastrzega sobie prawo odwołania czy zawieszenia Promocji.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b) nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed wejściem w życie.

§ 9. Sposoby płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług

1. Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów Licencjodawca określa na Karcie lub w Koszyku.
2. W przypadku gdy według wyboru Licencjobiorcy płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Licencjobiorca przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.

§ 10. Rękojmia

1. WKP ponosi odpowiedzialność wobec Licencjobiorcy będącego Konsumentem na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. W przypadku Usług Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wobec Licencjobiorcy będącego Konsumentem na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Usługa ma wadę prawną.
3. Niniejszym wyłącza się określoną w ust. 1 – 2 powyżej odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy będącego Quasikonsumentem oraz Licencjobiorcy nie będącego Konsumentem.

§ 11. Procedura reklamacyjna dotycząca Towarów

1. Procedura reklamacyjna opisana w niniejszym paragrafie dotyczy wyłącznie reklamacji Towarów składanych przez Licencjobiorców niebędących Konsumentami.
2. Reklamacje, o ile możliwość ich złożenia przysługuje Licencjobiorcy, należy składać:
a) w formie pisemnej na adres siedziby WKP;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie http://serwis.wolterskluwer.pl/hc/pl
3. W reklamacji Licencjobiorca zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy sprzedaży, dane identyfikujące Licencjobiorcę (np. numer nadany Licencjobiorcy przez WKP), adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie przez WKP Licencjobiorca wnioskuje. W przypadku wad fizycznych Towaru Licencjobiorca zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie wady.
4. WKP rozpatruje reklamację w terminie do 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Licencjobiorcę.
5. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala WKP na jej rozpoznanie, WKP przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 wezwie Licencjobiorcę do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Ww. wezwanie WKP doręcza Licencjobiorcy w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu - w formie pisemnej na adres do doręczeń Licencjobiorcy. Nieuzupełnienie reklamacji www. terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez WKP.
6. W razie uwzględnienia reklamacji WKP podejmie działania wnioskowane przez Licencjobiorcę w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

§ 12. Przepisy dotyczące Konsumentów i Quasikonsumentów

1. W zakresie odmiennie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy WKP i Konsumentem lub Quasikonsumentem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego, Ustawy o PK, Umowy oraz Warunków licencji. W przypadku Umów zawartych pomiędzy WKP a Quasikonsumentem dodatkowo zastosowanie mają postanowienia dokumentu pod nazwą „Dodatkowe ogólne warunki umów dla Quasikonsumentów, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi ze spółką Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego (nr 1/2021)”. Warunki odstąpienia od Umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Licencjobiorcą i Partnerem określa ta Umowa oraz Warunki licencji dotyczące konkretnej Publikacji Partnera.
2. W przypadku gdy w ramach jednego Zamówienia zawierana jest Umowa licencyjna i Umowa sprzedaży, odstąpienie od jednej z tych Umów nie oznacza automatycznie odstąpienia od drugiej ani nie powoduje jej rozwiązania czy wygaśnięcia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 Konsumentowi oraz Quasikonsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Quasikonsumenta albo wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Quasikonsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o PK, a w szczególności od Umowy:
a) o świadczenie Usług, jeżeli WKP wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Quasikonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WKP utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Quasikonsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Quasikonsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez WKP o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
5. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie http://serwis.wolterskluwer.pl/hc/pl
7. Licencjodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
8. Jeżeli Licencjodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się, że uznał reklamację.
9. Odpowiedź na reklamację Licencjodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, Licencjodawca na swój koszt wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci Cenę zapłaconą przez Konsumenta za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru. Wymiana lub zwrot nastąpi do 14 dni od daty uznania reklamacji.
11. Wszelkie spory pomiędzy Licencjodawcą a Konsumentem lub Quasikonsumentem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w ust. 12 - 13 poniżej.
12. Licencjodawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta lub Quasikonsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy Licencjodawcą a Konsumentem lub Quasikonsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Licencjodawcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Nadto Konsument lub Quasikonsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
13. Konsument lub Quasikonsument może poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
14. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PK, przepisów tej Ustawy i co za tym idzie postanowień wprowadzonych do Regulaminie na jej podstawie w odniesieniu do Konsumentów lub Quasikonsumentów, nie stosuje się do Umów, jeżeli Konsument lub Quasikonsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

§ 13. Postanowienie końcowe

1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Licencjodawcy.
2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu.
3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://pomoc.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci-wolters-kluwer-sp-z-o-o/. Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, Licencjodawca informuje Licencjobiorcę, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Licencjodawcy przez podmioty trzecie, takie jak CENEO.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w celu marketingu bezpośredniego, w tym badania satysfakcji Licencjodawcy ze Sklepu.

§ 14. Zmiany Regulaminu

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług.
2. WKP zamieści informację o zmianie Regulaminu w Sklepie oraz poinformuje bezpośrednio Licencjobiorców o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany przez Licencjobiorcę adres poczty elektroniczne lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio na Koncie.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Licencjodawcę, nie krótszym jednak niż z upływem 14 Dni roboczych od momentu zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 15. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2022 r. i dotyczy wszystkich zawartych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 27 czerwca 2022 r podlegają postanowieniom Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.lex.pl/sklep-regulamin