Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wyroki TSUE - popatrz, które z nich przeanalizowaliśmy dla Ciebie w LEX Prawo Europejskie

27 kwietnia 2023

Jedną z cech prac redakcyjnych nad programem LEX Prawo Europejskie jest prowadzenie stałego monitoringu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Efekt tych działań przybiera w programie dwojaką postać: po pierwsze - omówień, czyli ukazujących się w ciągu kilku dni od ogłoszenia wyroku krótkich streszczeń orzeczeń, po drugie - glos, czyli dłuższych, pogłębionych komentarzy. Obie formy, choć każda na swój sposób i w innym zakresie, określają skutki analizowanego orzeczenia dla stosowania prawa w Polsce.

Poniżej prezentujemy aktualizowane na bieżąco zestawienie wyroków TSUE, a właściwie glos i omówień do unijnych wyroków (wyjątkowo postanowień i opinii rzeczników generalnych) ogłoszonych od 1 stycznia 2022 r. Są one podzielone według dziedzin, ułożonych w kolejności alfabetycznej.

W przyszłości planujemy uzupełnić poniższe zestawienie o omówienia orzeczeń TSUE z wcześniejszych lat.

Zagadnienia, których dotyczą wyroki TSUE

Przeanalizowane orzeczenia dotyczą następujących dziedzin:

 • Akcyza
 • Fundusze i dotacje unijne
 • Kredyty frankowe i inne kredyty konsumenckie związane z nieruchomościami mieszkalnymi
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona konsumentów
 • Ochrona środowiska
 • Odszkodowania lotnicze
 • Podatek CIT
 • Podatek VAT
 • Podatki - pozostałe zagadnienia
 • Postępowanie cywilne
 • Postępowanie karne
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Prawo pracy
 • Prawo żywnościowe
 • Praworządność w Polsce
 • Telekomunikacja
 • Transakcje handlowe
 • Transport drogowy
 • Ubezpieczenia
 • Uchodźcy
 • Własność przemysłowa
 • Zabezpieczenie społeczne
 • Zamówienia publiczne

Wyroki TSUE dotyczące akcyzy

Akcyza to jeden z podatków zharmonizowanych w ramach Unii Europejskiej. Oprócz unijnych przepisów zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach warto zwrócić uwagę na wyroki TSUE.

Takimi orzeczeniami są między innymi:

Wyroki TSUE dotyczące funduszy i dotacji unijnych

Tematyka funduszy i dotacji unijnych to niewątpliwie jedno z zagadnień, które wzbudza zainteresowanie wśród wielu różnego rodzaju podmiotów i instytucji w Polsce. Warto w tym zakresie śledzić również bieżące orzecznictwo TSUE.

W LEX-ie znajdziesz omówienia do następujący orzeczeń:

Wyroki TSUE dotyczące kredytów frankowych i innych kredytów konsumenckich oraz związane z nieruchomościami mieszkalnymi

Wyroki TSUE dotyczące kredytów frankowych i innych kredytów mieszkalnych cieszą się od zawsze największą popularnością wśród Użytkowników LEX-a.

W programie LEX znaleźć można m.in. omówienia do następujących orzeczeń w tym zakresie:

Wyroki TSUE dotyczące ochrony danych osobowych

Rozwój ochrony danych osobowych w Unii i w Polsce zawdzięczamy nie tylko rozporządzeniu RODO i wcześniejszej dyrektywie w tym zakresie, ale także dziesiątkom orzeczeń TSUE interpretujących oba akty.

W ostatnim czasie ukazały się następujące orzeczenia tematyczne, które polecamy Waszej uwadze:

Wyroki TSUE dotyczące ochrony konsumentów

Oprócz kredytów frankowych Trybunał unijny wypowiada się również na inne ważne tematy dotyczące ochrony konsumentów.

Warto zwrócić uwagę na takie orzeczenia jak m.in.:

Wyroki TSUE dotyczące ochrony środowiska

Polityka ochrony środowiska UE obejmuje szereg zagadnień takich jak: walka ze zmianą klimatu, ochrona przyrody, różnorodność biologiczna, użytkowanie gruntów i leśnictwo, ochrona wód i gospodarka wodna, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie hałasem, odpady i efektywne gospodarowanie zasobami, zrównoważona konsumpcja i produkcja oraz chemikalia i pestycydy.

Polecamy zwrócić uwagę w naszym programie na takie orzeczenia jak m.in.:

Wyroki TSUE dotyczące odszkodowań lotniczych

Od wydania rozporządzenia nr 261/2004 w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów można zaobserwować wyraźny rozwój orzecznictwa unijnego dotyczącego odszkodowań dla pasażerów. Uzupełnieniem tej tematyki są orzeczenia TSUE dotyczące Konwencji montrealskiej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

W programie prezentujemy omówienia takich orzeczeń jak:

Wyroki TSUE dotyczące podatku CIT

Chociaż podatek CIT nie jest podatkiem zharmonizowanym jak podatek VAT, to TSUE od czasu do czasu wydaje wyroki istotne dla wykładni polskich przepisów dotyczące tego podatku.

Takimi orzeczeniami są m.in.:

Wyroki TSUE dotyczące podatku VAT

Podatkiem, który jest podatkiem zharmonizowanym w Unii Europejskiej w największym stopniu, jest oczywiście podatek VAT. Dziś w Polsce nie trzeba nikogo przekonywać o konieczności śledzenia na bieżąco orzecznictwa TSUE w tym zakresie. Warto podkreślić, że w LEX Prawo Europejskie orzeczenia dotyczącej tej tematyki to największa grupa orzeczeń omawiana przez naszych ekspertów.

Wśród orzeczeń znaleźć można m.in.:

Wyroki TSUE dotyczące pozostałych zagadnień podatkowych

W LEX Prawo Europejskie zdarza nam się omawiać także orzeczenia dotyczące innych zagadnień podatkowych, istotnych z punktu widzenia polskich podatników.

Takimi orzeczeniami są np.:

Wyroki TSUE dotyczące postępowania cywilnego

Postępowanie cywilne, zwłaszcza dotyczące wątków transgranicznych, to tematyka, którą już od lat zajmuje się TSUE.

Wśród orzeczeń unijnego Trybunału na ten temat, którymi powinny zainteresować się polskie podmioty, są:

Wyroki TSUE dotyczące postępowania karnego

Sporą grupę wśród orzeczeń omówionych w naszym programie stanowią orzeczenia TSUE, które mają wpływ na stosowanie i wykładnię polskiego kodeksu postępowania karnego. Dotyczą one zwłaszcza europejskiego nakazu aresztowania, ekstradycji, wystąpienia państwa członkowskiego UE do Polski o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym czy obowiązku zabezpieczenia przez urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną danych informatycznych na żądanie sądu lub prokuratora.

Oto przykłady orzeczeń omówionych w LEX-ie:

Wyroki TSUE dotyczące prawa ochrony konkurencji

Prawo ochrony konkurencji to jedna z najważniejszych polityk UE. Z całą pewnością orzeczenia TSUE mają swój znaczący udział w rozwoju zasad tej polityki.

Oto te z nich, które omówiliśmy w LEX-ie:

Wyroki TSUE dotyczące prawa pracy

Orzecznictwo TSUE ma wpływ także na kształtowanie zasad i norm prawa pracy.

Wśród orzeczeń tego sądu warto zwrócić uwagę m.in. na:

Wyroki TSUE dotyczące prawa żywnościowego

Chociaż prawo żywnościowe to nowa dziedzina prawa, to już doczekało się pokaźnej ilości orzeczeń TSUE, rozstrzygających wiele problematycznych i szczegółowych zagadnień.

W LEX-ie znaleźć można omówienia do najważniejszych z nich:

Wyroki TSUE dotyczące praworządności w Polsce

Jednym z tematów, który wywołuje wielkie emocje w Polsce, jest problem zmian w polskim sądownictwie. Od dobrych kilku lat problemowi temu przygląda się również unijny Trybunał.

Oto niektóre z jego wyroków, które omawiamy w naszym programie:

Wyroki TSUE dotyczące telekomunikacji

Unijne prawo telekomunikacyjne, czy raczej obecnie prawo łączności elektronicznej, tworzy cały zespół różnorakich regulacji dotyczących w szczególności sieci i usług łączności elektronicznej, urządzeń i usług towarzyszących, warunków wydawania zezwoleń na dostarczanie sieci i usług, wykorzystania widma radiowego i zasobów numeracyjnych, dostępu do sieci łączności elektronicznej i powiązanych urządzeń i ich wzajemnych połączeń,  oraz ochrony użytkownika końcowego, a także zasad przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności. Dla prawidłowego zrozumienia unijnych przepisów konieczna jest niewątpliwie znajomość orzecznictwa TSUE, które od powstania pierwszych unijnych telekomunikacyjnych ram regulacyjnych w 2002 r. obrosło w dziesiątki judykatów.

W programie udostępniamy omówienia m.in. do następujących orzeczeń:

Wyroki TSUE dotyczące transakcji handlowych

Jednym z tematów dotyczących transakcji handlowych, którymi zajmuje się w swoich orzeczeniach unijny Trybunał, jest zwalczanie opóźnień w tego rodzaju transakcjach jako jednego z istotnych problemu, z którymi niestety borykają się przedsiębiorcy.

Tego i innych aspektów problematyki transakcji handlowej dotyczyły następujące orzeczenia TSUE:

Wyroki TSUE dotyczące transportu drogowego

Jedną z cech unijnego prawa transportu drogowego jest to, że składa się ono zasadniczo z bezpośrednio obowiązujących unijnych rozporządzeń, których uzupełnieniem są orzeczenia TSUE.

Oto te z nich, nad którymi pochyliliśmy się w naszych omówieniach:

Wyroki TSUE dotyczące ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Unia Europejska zharmonizowała jak dotąd wiele przepisów dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Obejmują one m.in.: przepisy dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dystrybucji ubezpieczeń oraz zasady dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych. Wielokrotnie zmienianym regulacjom od zawsze towarzyszy orzecznictwo TSUE, w tym również w polskich sprawach.

W LEX-ie udostępniamy omówienia m.in. do następujących orzeczeń:

Wyroki TSUE dotyczące uchodźców

Polityka dotycząca uchodźców to jedna z młodszych unijnych polityk. Jej wzrastające znaczenie widać także w orzecznictwie unijnym.

Niektórym przedmiotowym orzeczeniom poświęciliśmy uwagę w naszym programie:

Wyroki TSUE dotyczące własności przemysłowej

W LEX-ie przyglądamy się bacznie także orzeczeniom TSUE w zakresie ochrony własności przemysłowej, zdając sobie sprawę z coraz większej wagi tej problematyki dla przedsiębiorców w Polsce.

W programie znaleźć można omówienia następujących orzeczeń:

Wyroki TSUE dotyczące zabezpieczenia społecznego

Celem unijnych przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest zapobieganie utracie przez obywateli części lub całości praw w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku ich przemieszczenia się z jednego państwa członkowskiego do innego. Ochronę praw obywateli w zakresie zabezpieczenia społecznego rozwija w swoim orzecznictwie unijny Trybunał.

W LEX-ie udostępniamy omówienia m.in. do następujących orzeczeń TSUE:

Wyroki TSUE dotyczące zamówień publicznych

Od przystąpienia Polski do UE jednym z najważniejszych impulsów do zmian zasad dotyczących zamówień publicznych w naszym kraju były nie tylko zmieniające się przepisy unijnych dyrektyw w tym zakresie, ale również konieczność przeniesienia na grunt polskich przepisów dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Z tego powodu za konieczne uznajemy śledzenie na bieżąco najważniejszych unijnych orzeczeń dotyczących tej problematyki.

Oto te, które poddaliśmy analizie:

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bujalski

senior product manager LEX Prawo Europejskie