Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

5 błędów w ewidencji księgowej odpisów na ZFŚS w samorządach

30 kwietnia 2024

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników zobowiązani są do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz pozwala jednostkom na realizację działalności socjalnej. Praktyka pokazuje jednak, że z tworzeniem funduszu i ewidencjonowaniu środków na ZFŚS mogą wiązać się liczne niejasności.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych

Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) reguluje ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej: u.f.ś.s. Ustawa ta określa zasady tworzenia przez pracodawców ZFŚS oraz zasady gospodarowania środkami ZFŚS, przeznaczonymi na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych, zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Jednostki budżetowe dzięki ZFŚS realizują działalność socjalną.

Zgodnie z ww. ustawą pracodawca w ramach działalności socjalnej finansowanej z ZFŚS może świadczyć usługi:

  • na rzecz różnych form wypoczynku,
  • działalności kulturalno-oświatowej,
  • sportowo-rekreacyjnej,
  • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Opłacanie ze środków z Funduszu stołówek działających przy jednostkach np. szkołach

Niedopuszczalne jest finansowanie ze środków ZFŚS wydatków, które nie spełniają przesłanek określonych w ustawie. ZFŚS jest bowiem funduszem, który ma na celu pomoc rzeczową i materialną najbardziej potrzebującym pracownikom. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Dlatego nie można przenosić należności zgromadzonych na Funduszu na rzecz zaspokajania innych wydatków bieżących jednostek np. opłacanie ze środków z Funduszu stołówek działających przy jednostkach np. szkołach, wypłacanie premii, finansowanie szkoleń, kursów i studiów, przyznawanie świadczeń pracownikom w równej kwocie lub uzależnienie świadczeń od niedozwolonych czynników, takich jak staż pracy, czy absencja.

Nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej corocznego odpisu na ZFŚS

Nieprawidłowości w zakresie corocznego odpisu na ZFŚS najczęściej wiążą się z nieprawidłowym naliczaniem lub nieterminowym przekazaniem odpisów na ZFŚS. Zdarzają się także przypadki, w których jednostki w ogóle nie przekazują odpisów na Fundusz.

Równowartość dokonanych odpisów na ZFŚS winna być przekazywana na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września, z tym że w terminie do 31 maja przekazać należy kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów (stosownie do przepisów art. 6 ust. 2 u.f.ś.s.).

Warto zauważyć, że jednostki prowadzące działalność oświatową obowiązują przy ustalaniu opisu inne uregulowania. Przepisy Karty Nauczyciela - dalej: k.n. regulują bowiem szczególny tryb naliczania odpisu. I tak, stosownie do art. 53 ust. 1 k.n., dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Na mocy art. 53 ust. 1a z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Nieprowadzenie ewidencji analitycznej do konta 851

Zgodnie z dyspozycją załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do konta 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powinna być prowadzona ewidencja szczegółowa.

Co istotne - po stronie Wn tego konta księguje się wykorzystanie funduszu, głównie wszelkie koszty i inne bezzwrotne wydatki z tego funduszu. Natomiast na stronie Ma konta 851 ewidencjonuje się wszelkie źródła tworzenia i zwiększania tego funduszu (przychody ZFŚS).

Konto to może posiadać tylko saldo Ma, które wskazuje na niewykorzystany fundusz na świadczenia socjalne będący w dyspozycji jednostki.

Zobacz więcej księgowań na koncie 851 

 

Nieprawidłowe obciążenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztami prowizji bankowej

Częstym błędem jest dokonanie przez jednostkę opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, korzystając ze środków ZFŚS.

Należy pamiętać, że to niewłaściwie postępowanie i koszty prowizji bankowej i opłat za prowadzenie rachunku bankowego powinny być pokryte (zrefundowane) ze środków działalności podstawowej danej jednostki.

Nieprawidłowości w zakresie ewidencji pożyczki udzielonej ze środków ZFŚS

Jednostki, w których funkcjonuje Fundusz są zobowiązane do określenia w wewnętrznym regulaminie udzielania pomocy ze środków ZFŚS, formy pomocy i kryteriów ubiegania się o nią. Jedną z dopuszczalnych form pomocy jest pożyczka na cele mieszkaniowe. Tym samym, pracodawca może udzielać pracownikom mającym ciężką sytuację mieszkalną, pożyczki przeznaczonej na cele mieszkaniowe. W tej materii również występują nieprawidłowości, zwłaszcza z zapisach ewidencyjnych takich zdarzeń gospodarczych.

Udzielenie i spłata pożyczek zaciągniętych ze środków ZFŚS powinna być ewidencjonowana przez jednostki, jako rozrachunki z pracownikami. W tym celu rozrachunki z tytułu pożyczki ze środków Funduszu powinny być ewidencjonowane na koncie 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Konto 234 służy bowiem do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia, w szczególności z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek, odpłatności za świadczenia dokonane na rzecz pracowników, udzielonych pożyczek z ZFŚS oraz należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód.

Poznaj więcej nieprawidłowości ujawnionych w kontrolach RIO: Nieprawidłowości w ewidencji księgowej kosztów związanych z ZFŚS

Podział majątku wspólnego małżonków

Ewelina Majewska

Product Manager

Księgowość i Podatki w Administracji