Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawniczy słownik angielsko-polski z nowymi pojęciami z zakresu własności przemysłowej

16 września 2021

Dwie trzecie! Aż tyle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu własności przemysłowej wydanych po 1 maja 2004 r. nie przetłumaczono na język polski. Na szczęście dostępny w LEX Prawo Europejskie angielsko-polski słownik oferuje pojęcia z tej problematyki. Co więcej, terminologii tej poświęcona jest najnowsza aktualizacja słownika.

Rosnące zainteresowanie polskich firm unijną ochroną a problemy językowe

Brak polskich tłumaczeń to niewątpliwie rosnący problem dla polskich firm coraz bardziej zainteresowanych unijną ochroną swoich znaków towarowych i wzorów, a także obsługujących je kancelarii prawnych. O tym, że przedsiębiorcy w Polsce coraz poważniej biorą pod uwagę rejestrację swoich znaków towarowych i wzorów w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) świadczą liczby. I tak, aktualnie, właścicielami samych tylko unijnych znaków towarowych jest 26 tys. podmiotów z Polski. Coraz częściej polskie podmioty wchodzą również w spory z podmiotami z innych państw członkowskich zarówno przed EUIPO jak i TSUE. Tymczasem na ponad 3 700 orzeczeń TSUE wydanych po akcesji Polski do Unii, dotyczących własności przemysłowej, tylko niecałe 1 200 zostało przetłumaczona na język polski. Pozostałe występują głównie w języku angielskim lub francuskim.

Słownik i jego nowe wydanie

Od wielu już lat w programie LEX Prawo Europejskie znaleźć można Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich. Słownik ten zawiera, jak wskazuje jego nazwa, terminologię stosowaną w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).

Opublikowane w bieżącym miesiącu kolejne wydanie słownika zostało uzupełnione o ponad 100 nowych haseł z zakresu w szczególności ochrony własności intelektualnej. Ponadto około 200 już istniejących haseł zostało wydatnie rozwiniętych o podhasła i zdania kontekstowe, w tym zawierające terminy z zakresu tej tematyki. W rezultacie w chwili obecnej słownik liczy sobie 13 681 samodzielnych haseł.

A oto linki do przykładowych nowych haseł w słowniku w programie:

Jak korzystać ze słownika w programie?

Słownik można znaleźć w programie na kilka sposobów.

Aby odnaleźć konkretne hasło, najłatwiej jest skorzystać z okna wyszukiwania pełnotekstowego na ekranie powitalnym. W tym celu w okno to należy wpisać poszukiwany wyraz w języku angielskim. Już wpisanie kilku pierwszych liter wyrazu powoduje wyświetlenie się listy podpowiedzi haseł słownikowych. Im więcej liter danego wyrazu lub wyrazów wchodzących w skład danego pojęcia, tym wynik wyszukiwania będzie bardziej precyzyjny.

Po drugie, słownik jest on dostępny jako klasyczna lista haseł słownikowych ułożona w kolejności alfabetycznej. Aby skorzystać z tego sposobu przeszukiwania, należy na ekranie powitalnym w lewym panelu kliknąć w odnośnik "ZASOBY". Po wyświetleniu się okna zasobów pojawi się po tej samej stronie ekranu rozwijana lista kategorii dokumentów, spośród których należy wybrać kategorię "WZORY I NARZĘDZIA" i następnie w ramach tej kategorii - podkategorię "SŁOWNIKI". Uzyskaną w ten sposób listę haseł słownikowych można zawęzić do haseł poszczególnych słowników, w tym do omawianego Angielsko-polskiego słownika orzecznictwa sądów europejskich, wybierając w filtrze nazwę tego słownika.

Bardzo przydatnym sposobem pracy ze słownikiem jest funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi szybki podgląd tłumaczenia wyrazu lub wyrażenia podczas czytania anglojęzycznego tekstu orzeczenia jednego z ww. sądów. W tym celu Użytkownik, który ma otwarty tekst takiego orzeczenia, może po dwukrotnym kliknięciu wyrazu w tekście lub zaznaczeniu blokiem fragmentu tekstu kliknąć na ikonę "abc" z globusem, co powoduje wyświetlenie się treści hasła lub haseł zawierających w sobie wybrany wyraz.

Zob. również:

Prawniczy słownik angielsko-polski z nowymi pojęciami z zakresu własności przemysłowej
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.