Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Firmy przeznaczają coraz większe budżety na nowoczesne formy marketingu w sieci. Warto jednak wiedzieć, że internetowy marketing może wiązać się z ryzykiem naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Kiedy takie ryzyko może się pojawić? Dowiesz się tego w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  22-08-2023
  Więcej 
 • Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC? Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC?

  Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC?

  Nowelizacja KPC z dnia 9 marca 2023 roku wprowadziła liczne zmiany dążące do ulepszenia reformy KPC z 2019 roku oraz ogólnego usprawnienia przebiegu procedury cywilnej. Co zmieniło się w zakresie nowych obowiązków profesjonalnych pełnomocników po wejściu nowelizacji w życie?
  22-08-2023
  Więcej 
 • Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych? Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych?

  Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych?

  Nowe unijne rozporządzenie, przewidujące, że niektóre surowce i produkty mogą trafić na rynek UE, o ile nie prowadzą do wylesiania, wzbudza coraz więcej kontrowersji. Zaniepokojeni są zwłaszcza producenci kawy i słodyczy. Obawy z ich strony dotyczą m.in. wdrożenia prawa w praktyce i jego ekonomicznych skutków.
  18-08-2023
  Więcej 
 • Plan nadzoru pedagogicznego - wrześniowy obowiązek dyrektora szkoły Plan nadzoru pedagogicznego - wrześniowy obowiązek dyrektora szkoły

  Plan nadzoru pedagogicznego - wrześniowy obowiązek dyrektora szkoły

  Do 15 września dyrektorzy szkół i placówek muszą przygotować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Jakie obowiązkowe elementy powinien zawierać plan i na co zwróc...
  18-08-2023
  Więcej 
 • Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków

  Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków

  Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z dnia 4.07.2023 r. w sprawie o sygn. SK 14/21 o niekonstytucyjności definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) ma utracić moc po upływie półtora roku od ogłoszenia orzeczenia.
  18-08-2023
  Więcej 
 • Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku

  Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku

  Bank jako podmiot zaufania publicznego jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych. Jednym z jego obowiązków zmierzających do realizacji tego celu jest prowadzenie rzetelnej identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości. W ramach realizacji tego zadania banki są zobligowane do potwierd...
  18-08-2023
  Więcej 
 • Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym

  Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym

  Zaświadczenie jest dokumentem, który ma na celu stwierdzenie istnienie określonego faktu lub stanu prawnego. Nie jest ono aktem prawotwórczym, a jedynie potwierdzającym prawo lub obowiązek, uznane uprzednio decyzją administracyjną lub innym indywidualnym aktem administracyjnym. Według kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie ...
  14-08-2023
  Więcej 
 • Elektromobilność a zamówienia publiczne Elektromobilność a zamówienia publiczne

  Elektromobilność a zamówienia publiczne

  W dniu 21.12.2021 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), której celem było wdrożenie. m.in. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20.06.2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania eko...
  14-08-2023
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania cywilnego Wznowienie postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania cywilnego to instytucja prawna, której celem jest stworzenie możliwości ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, która została już prawomocnie osądzona. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania łączy cechy procedury uruchamianej wniesieniem środka zaskarżenia i pisma wszczynającego postępowani...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł? Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł?

  Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł?

  Ustawa z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.) wskazuje, że jej przepisy mają zastosowanie do zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych. Co w takim razie z udzielaniem zamówień, których wartość jest niższa niż próg podany w p.z.p.?
  10-08-2023
  Więcej 
 • Uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce od 1 stycznia 2024 r. Uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce od 1 stycznia 2024 r.

  Uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce od 1 stycznia 2024 r.

  Niedawno minęły dwa lata jak w ustawie o VAT obowiązują zmiany wprowadzone przez pakiet e-commerce. To była kluczowa data dla całego e-handlu. Celem wprowadzenia tych zmian było pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. 1 stycznia 2024 r. wejdą kolejne zmia...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Skutki podatkowe zbycia nieruchomości Skutki podatkowe zbycia nieruchomości

  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości

  Jednym ze źródeł przychodów w PIT jest odpłatne zbycie nieruchomości. Nie zawsze jednak sprzedaż nieruchomości musi wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, w której znajduje się podatnik.
  10-08-2023
  Więcej 
 • Dział spadku i zniesienie współwłasności Dział spadku i zniesienie współwłasności

  Dział spadku i zniesienie współwłasności

  Spadek, czyli ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego może trafić do więcej niż jednego spadkobiercy. Z chwilą nabycia spadku przez kilku spadkobierców powstaje między nimi wspólność majątku spadkowego. Wniosek o dział spadku (a w dalszej kolejności zniesienie współwłasności) może złożyć spadkobierca bądź inna osoba...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Warunkiem uczestnictwa wierzyciela osobistego, który nie jest zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu upadłościowym, jest zgłoszenie wierzytelności syndykowi. Jeśli wierzyciel tego nie zrobi, to nie będzie mógł uzyskać zaspokojenia w toku postępowania upadłościowego z majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Wierzyciel, który n...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym

  Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym

  Możliwość zmiany powództwa w postępowaniu apelacyjnym w ramach postępowania cywilnego jest dość mocno ograniczona, ale istnieje. W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzać żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jedynie w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości l...
  10-08-2023
  Więcej