Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Elektromobilność a zamówienia publiczne Elektromobilność a zamówienia publiczne

  Elektromobilność a zamówienia publiczne

  W dniu 21.12.2021 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), której celem było wdrożenie. m.in. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20.06.2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania eko...
  25-01-2023
  Więcej 
 • Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24 Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24

  Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24

  Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół i przedszkoli to proces długotrwały i składa się z kilku etapów. Pierwsze czynności rozpoczynają się już w styczniu, a cały proces może zakończyć się dopiero w siepniu - postępowaniem uzupełniającym.
  23-01-2023
  Więcej 
 • Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle nowej ustawy Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle nowej ustawy

  Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle nowej ustawy

  22 czerwca 2023 r. wejdzie w życie ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Nowa ustawa wprowadza szerokie zmiany m. in. w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i stwierdzania zgonu podczas akcji medycznej. Placówkom medycznym i samym ratownikom pozostało już niewiele czasu na zapoznanie się z nimi...
  23-01-2023
  Więcej 
 • Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne? Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne?

  Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne?

  Nowelizacja przepisów w celu uproszczenia procedur administracyjnych dotknęła również instytucję ponagleń uregulowaną w kpa. Celem, jak tłumaczy ustawodawca, miało być odciążenie działalności organów administracji publicznej.
  23-01-2023
  Więcej 
 • Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.? Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.?

  Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.?

  Ile wynosi kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.? Czy zwolnienie ma także zastosowanie do posiadaczy rachunków walutowych? Jak poprawnie obliczyć kwotę wolną w odniesieniu do rachunków wspólnych? Które z transakcji dokonywanych przez dłużnika nie pomniejszają kwoty wolnej?
  20-01-2023
  Więcej 
 • Greenwashing jako nieetyczna praktyka w świecie finansów Greenwashing jako nieetyczna praktyka w świecie finansów

  Greenwashing jako nieetyczna praktyka w świecie finansów

  Greenwashing często kojarzy się z branżą spożywczą lub odzieżową, ale jest dość powszechnym zjawiskiem i wiele podmiotów wykorzystuje modę na ekologię by zyskać przewagę konkurencyjną. Zjawisko to jest też niestety obecne na rynku kapitałowym i podobnie jak misseling nie ma definicji, ale może przybierać różne formy i występo...
  20-01-2023
  Więcej 
 • Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego

  Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego

  Stanowienie aktów prawnych jest jedną z form wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Z jednej strony to uprawnienie, a z drugiej - obowiązek, bowiem przepisy ustaw najczęściej zmuszają organy samorządowe do wydania aktów normatywnych w celu dokonania regulacji na szczeblu lokalnym.
  18-01-2023
  Więcej 
 • Procedura cofnięcia pozwu Procedura cofnięcia pozwu

  Procedura cofnięcia pozwu

  Cofnięcie pozwu przez powoda jest środkiem procesowym, wyrażającym rezygnację z dotychczasowego stanowiska w sprawie. Wycofanie pozwu jest równoznaczne z odwołaniem powództwa i pozbawia mocy prawnej wszystkich czynności dokonanych w przebiegu postępowania przez powoda.
  17-01-2023
  Więcej 
 • Retencja danych osobowych w BIP Retencja danych osobowych w BIP

  Retencja danych osobowych w BIP

  Interes publiczny wymaga udostępniania określonych przepisami informacji w BIP. Nierzadko w ramach publikowanych dokumentów znajdują się dane osobowe. Podmioty publiczne muszą więc nie tylko wiedzieć, jakie dokumenty publikować, ale także są zobowiązane do ustalenia okresu, przez jaki powinny być one udostępniane i przechowywane. To n...
  10-01-2023
  Więcej 
 • TSUE: co ciekawego czeka nas w styczniu? TSUE: co ciekawego czeka nas w styczniu?

  TSUE: co ciekawego czeka nas w styczniu?

  Styczeń nie zapowiada tak pokaźnej ilości znaczących orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, jak to miało miejsce w ubiegłym miesiącu. Nie mniej jednak warto zwrócić uwagę na trzy wyroki. Dwa z nich dotyczyć będą ochrony danych osobowych, jedno - równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
  10-01-2023
  Więcej 
 • Pomoc publiczna dla firm energochłonnych Pomoc publiczna dla firm energochłonnych

  Pomoc publiczna dla firm energochłonnych

  Pomoc publiczna to narzędzie służące do okazania wsparcia dla przedsiebiorstw w często trudnych i zagrażającyh ich działalności warunkach. Obecna sytuacja na rynku energetycznym zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania pomocy i wyjścia z dość trudnej sytuacji. Czym jest pomoc publiczna? Jak się o nią ubiegać?
  10-01-2023
  Więcej 
 • Doręczenia komornicze a nowelizacja KPC Doręczenia komornicze a nowelizacja KPC

  Doręczenia komornicze a nowelizacja KPC

  Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2019 roku zmieniła prawie 300 artykułów, co pozwala nam określić ją mianem rewolucyjnej. Wprowadziła m.in. tzw. doręczenia komornicze do procedury cywilnej. Czym się charakteryzują i dlaczego są tak bardzo problematyczne?
  10-01-2023
  Więcej 
 • Diagnosta i laboratorium w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej Diagnosta i laboratorium w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

  Diagnosta i laboratorium w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

  Ustawa o medycynie laboratoryjnej a rola diagnosty i kierownika
  09-01-2023
  Więcej 
 • Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji wydanego na posiedzeniu niejawnym Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji wydanego na posiedzeniu niejawnym

  Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji wydanego na posiedzeniu niejawnym

  Postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania w sprawie, wydane po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji oraz oraz postanowienia sądu drugiej instancji uchylające wyrok sądu pierwszej instancji i odrzucające pozew lub umarzające postępowanie w sprawie są wydawane ...
  09-01-2023
  Więcej 
 • ESG dla instytucji finansowych - od czego zacząć? ESG dla instytucji finansowych - od czego zacząć?

  ESG dla instytucji finansowych - od czego zacząć?

  Uwzględnianie rozwiązań z obszaru ESG staje się coraz powszechniejsze w praktyce dużych przedsiębiorców, w szczególności banków i pozostałych instytucji finansowych. Obszar ten jest mocno regulowany na poziomie unijnym, pojawiają się także pierwsze lokalne regulacje prawne odnoszące się do rynku finansowego.
  05-01-2023
  Więcej