Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

21 października 2022

Jeśli wierzyciel upadłego chce uzyskać zaspokojenie przysługującej mu wierzytelności osobistej w postępowaniu upadłościowym, to musi przedmiotową wierzytelność zgłosić. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest warunkiem przymusowego dochodzenia w ramach tego postępowania. Zgłoszenie wierzytelności stanowi odpowiednik wytoczenia powództwa w procesie, czy zgłoszenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W procedurze: Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, A. Borys omawia przebieg procesu związanego ze zgłoszeniem wierzytelności oraz sprawdzeniem zgłoszonych wierzytelności.


Kiedy i na jakich zasadach wierzyciel osobisty upadłego może skorzystać ze swoich uprawnień?

Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

Co więcej, poza wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, na liście wierzytelności z urzędu umieszcza się należności ze stosunku pracy oraz roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego.


Jak się zgłasza wierzytelność?

Zgłoszenie wierzytelności następuje co do zasady za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Zgłoszenie wierzytelności opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Więcej informacji na temat przebiegu postępowania i tego, co się z takim zgłoszeniem może stać, znajdziesz we wspomnianej procedurze: Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

 

Wojciech Kowalski
Dział Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

W programie LEX znajdziesz więcej ważnych informacji!
Polecamy lekturę:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy